Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:Radzanów dn. 20.03.2013 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Radzanów

Radzanów 92a

26 – 807 Radzanów

 e-mail:  gmina@radzanow.pl

www.radzanow.pl

Tel. 48 613 63 62

 

RSZW.271.1.2013

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

           Gmina Radzanów w nawiązaniu do zapytania do Specyfikacji IWZ na „Usługi transportowe na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2”, na  podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  udziela odpowiedzi na pytania oferentów.

Pytanie: Dot. § 3 ust. 3 projektu umowy Ostateczny koszt umowy zależeć będzie od liczby rzeczywiście przejechanych kilometrów i ilości osób biorących udział w poszczególnych wycieczkach. Proszę o korektę zapisu. Treść SIWZ i formularz ofertowy przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe z limitem 1300 km niezależnie od długości trasy i liczby osób.

Odpowiedź: Wykonawca słusznie zauważył niespójność w zapisach umowy – wskazany w pytaniu punkt umowy zostanie usunięty.

Pytanie: W jaki sposób rozliczane będą dodatkowe kilometry, jeżeli okaże się, że założona przez Zamawiającego ilość (1300) jest niewystarczająca?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje, że liczba km zostanie przekroczona. Jeśli jednak w wyniku nieprzewidzianych okoliczności tak się stanie zamawiający rozliczy dodatkowe km zgodnie ze wzorem: cena za 1300km : 1300 x liczba km przejechanych powyżej 1300.

Pytanie: Dot. § 4 ust. 4 Projektu umowy. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany wyjazd  przelewem na rachunek bankowy…….  w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT / rachunku, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego płatności od Instytucji Finansującej za okres, którego dany rachunek / faktura VAT dotyczy.

Proszę o wykreślenie zapisów uzależniających wypłatę wynagrodzenia od płatności od Instytucji Finansującej jako niezgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz kodeksem cywilnym. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest odpłatną umową zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na fakt i termin płatności przez Instytucję Finansującą, która nie jest stroną umowy o zamówienie publiczne. Uzależnianie zapłaty za usługę od innych, niepewnych zdarzeń, na które wykonawca nie ma wpływu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i z mocy prawa nieważne. Równie dobrze Zamawiający może uzależniać wypłatę wynagrodzenia od dobrej pogody, trafienia „szóstki” w Lotto czy innych mniej lub bardziej poważnych okoliczności. Co więcej, w większości przypadków brak płatności przez instytucje zarządzające spowodowany jest uchybieniami proceduralnymi ze strony zamawiających, więc tym bardziej brak jest podstaw do obciążania ich konsekwencjami wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że zapis w § 4 ust. 4 Projektu umowy „pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego płatności od Instytucji Finansującej za okres, którego dany rachunek / faktura VAT dotyczy” znalazł  się tam omyłkowo i zostanie wykreślony z treści umowy. 

Pytanie: Czy zamawiający pokrywa koszty, zakwaterowania i wyżywienia kierowcy bądź kierowców, czy leży to po stronie wykonawcy?

Odpowiedź: Odpowiadając na powyższe pytanie informujemy, że zamawiający nie pokrywa kosztów, zakwaterowania i wyżywienia kierowcy bądź kierowców - leży to po stronie wykonawcy.

 

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy – Sławomir Kruśliński

 

(podpis kierownika Zamawiającego)

 Zał. nr 7 do SIWZ  tj .aktualny  projekt umowy.docx

  Aktualna SIWZ.pobierz doc


Radzanów: Usługi transportowe na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Numer ogłoszenia: 101062 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych podczas następujących wycieczek szkolnych: Wycieczki dla uczniów gimnazjum w Rogolinie 1.Wycieczka do Warszawy Termin realizacji zamówienia:27.06.2013r. Miejsce wykonania obejmuje trasę docelową i powrotną: Rogolin - Warszawa - Rogolin Ilość km podczas wycieczki: 220 Termin / godzina wyjazdu: 27.06.2013r./ godz. 7.20 Termin / godzina przyjazdu: 27.06.2013r./ ok. godz. 17.00 Ilość autokarów - 1 przystosowany do przewozu 35 uczestników wyjazdu 2.Wycieczka do Szklarskiej Poręby - Karkonosze, Praga, Drezno Termin realizacji zamówienia: od 15.07.2013 r. do 19.07.2013 r. 5 dni Miejsce wykonania obejmuje trasę docelową i powrotną: Radzanów - Wrocław - Szklarska Poręba - Radzanów oraz trasę dot. realizacji programu wycieczki. Trasa: Radzanów - Szklarska Poręba - Radzanów - 1000 km Trasa: Szklarska Poręba - Praga - Szklarska Poręba - 300km Trasa: Szklarska Poręba - Drezno - Szklarska Poręba - 400km Jazdy lokalne - 100km Ilość km podczas wycieczki - 1800. Termin / godzina wyjazdu: 15.07.2013 r./ godz. 05:00 Termin / godzina powrotu: 19.07.2013 r. / ok. godz. 23.00 Ilość autokarów: 1 przystosowany do przewozu 26 uczestników wyjazdu. Wycieczka dla uczniów ze szkoły podstawowej w Bukównie 3.Wycieczka w Góry Świętokrzyskie Termin realizacji zamówienia: od 04.07.2013 r. do 08.07.2013 r. 5 dni Miejsce wykonania obejmuje trasę docelową i powrotną: Bukówno - Bodzentyn - Bukówno oraz trasę dot. realizacji programu wycieczki. Trasa: Bukówno - Bałtów - Opatów - Ujazd - Bodzentyn - 250km Trasa: Bodzentyn - Jędrzejów - Tokarnia - Chęciny - Jaskinia Raj - Bodzentyn - 180km Trasa: Bodzentyn - Nowa Słupia - Huta Szklana - Św. Katarzyna - Bodzentyn - 70km Trasa: Bodzentyn - Kałków - Sandomierz - Bodzentyn - 200km Trasa: Bodzentyn - Kielce - Zagnańsk - Bukówno - 200km Jazda lokalna - po Sandomierzu i Kielcach - 100 km Ilość km podczas wycieczki - 1000. Termin / godzina wyjazdu: 04.07.2013 r./ godz. 07:00 Termin / godzina powrotu: 08.07.2013 r. / ok. godz. 20.00 Ilość autokarów: 1 przystosowany do przewozu 29 uczestników wyjazdu. Wycieczka dla uczniów ze szkół podstawowych w Rogolinie i Czarnocinie 4.Wycieczka do Augustowa Termin realizacji zamówienia: od 10.06.2013 r. do 14.06.2013 r. 5 dni Miejsce wykonania obejmuje trasę docelową i powrotną: Rogolin - Czarnocin - Augustów - Czarnocin - Rogolin oraz trasę dot. realizacji programu wycieczki - 1500km. Trasa: Augustów - Wilno - Augustów - 1000km Jazdy lokalne po Suwalszczyźnie - 675km Ilość km podczas wycieczki - 3175km. Termin / godzina wyjazdu: 10.06.2013 r./ godz. 05:00 Termin / godzina powrotu: 14.06.2013 r. / ok. godz. 23.00 Ilość autokarów: 2 przystosowane do przewozu 64 uczestników wyjazdu. Podczas wyjazdu do Wilna wykonawca powinien zapewnić 2 dodatkowych kierowców. Transport winien odbywać się środkiem transportu - autokarem, klasy wycieczkowej, klimatyzowanym, wyposażonym w TV/DVD sprawnym technicznie, posiadającym niezbędne badania techniczne, dostosowanym do przewozu grup zorganizowanych zapewniającym bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Przewóz dzieci winien odbywać się wyłącznie pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.262 z późn. zm). W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewnia zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa wyżej, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca zbiórki uczestników wycieczki oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całe trasy wycieczek, a także koszty elektronicznego systemu opłat via TOLL jak również koszty związane z wyjazdami poza granice Polski: Litwa, Czechy, Niemcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zwiększenia wielkości zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia PKT III SIWZ, a także Wykonawcy, którzy posiadają:uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat (załącznik nr 2 SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich daty i miejsca. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykonał 5 usług związanych z transportem grup zorganizowanych powyżej 25 osób. Wyżej wymienione usługi muszą być potwierdzone dokumentami (referencjami, opiniami) Zamawiających, iż usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum 2 autobusami zapewniającymi przewóz wymaganej ilości uczniów na każdej wycieczce, posiadającymi wystarczającą ilość miejsc oraz posiadającymi aktualne badania techniczne, a ich stan nie budzi zastrzeżeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 ze zm.) (załącznik nr 3 SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum 4 osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie w przewożeniu osób, ważne prawo jazdy kat. D i ważne świadectwo kwalifikacji (załącznik nr 4 SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, ze posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia spełniania warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - dotyczy podmiotów krajowych i zagranicznych - należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 5 SIWZ), Oświadczenie, iż przed przystąpieniem do przetargu osoba zapoznała się z warunkami realizacji zadania określonymi w SIWZ i formularzu umowy oraz, że uwzględniła je w ofercie i przyjmuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 6 SIWZ). Zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 7 SIWZ). Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 8 SIWZ) Inne dokumenty wymagane od Wykonawców (nie wymienione w ust. 3.1 - 3.6 SIWZ):Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -stanowiąca (załącznik nr 9 SIWZ)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA Nie spełnienie chociażby jednego warunku postawionego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej - aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach: jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,jeżeli zajdzie koniczność przedłużenia okresu realizacji projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego. Termin realizacji umowy wydłużą się o okres wydłużenia realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radzanów, 26 - 807 Radzanów 92.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Radzanów, 26 - 807 Radzanów 92 sekretariat(pokój nr 17).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ pobierz.doc


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-13 13:32:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-20 11:53:31
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry