RKK.271.1.2019.D                                                                                      Radzanów, dn. 06.02.2019 r.

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”.  

Ogłoszonego w dniu 30.01.2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanów, oraz na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl i Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: https:bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 508447-N-2019).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1986) zamieszczamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku przesłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi SIWZ w/w przetargu:

I.                   Pytanie 1.: Zamawiający określił, że przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów. W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3. Wykaz zadań do wykonania opisana jest tylko dostawa laptopów do trzech szkół podstawowych. Według zapisu SIWZ umieszczonym w rozdziale III w pkt.1 „W terminie określonym w umowie Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.” Zwracamy się z pytaniem jakich dokładnie czynności instalacji i uruchomienia wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu komputerowego do każdej ze szkół, ustawienia we wskazanym miejscu i uruchomienia w celu sprawdzenia poprawności działania sprzętu i dostarczonego oprogramowania.

 

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , Załącznik nr 1 do SIWZ – Minimalne parametry laptopa

II.                Poz. 8 Porty we/wy (nie dopuszcza się stosowania przejściówek, konwerterów lub zewnętrznych kontrolerów)

 

Pytanie 1.: Zamawiający określił jako wymaganie minimalne 1x wyjście monitora zewnętrznego. Zwracamy się o określenie jaki dokładnie port wyjścia Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź: Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w pkt 8, oddzielnie wymaga dwa porty wyjścia. Jedno wyjście monitora zewnętrznego (VGA lub DVI) i jedno wyjście HDMI lub Display port.

 

 Pytanie 2.: Czy Zamawiający poprzez opisane minimalne wymaganie dotyczących portów 1x wejście mikrofonu zewnętrznego, 1 x wyjście słuchawkowe (stereo) lub złącze AUDIO COMBO dopuszcza zaproponowanie laptopa posiadającego tylko złącze AUDIO COMBO, ale nie posiadającego oddzielnie wejścia na mikrofon i wyjścia słuchawkowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie laptopa posiadającego tylko złącze AUDIO COMBO.

 

III.             System operacyjny – poz. 10.

 

Pytanie 1.: Zamawiający w opisanych wymaganiach minimalnych systemu operacyjnego określił „System operacyjny z płytą instalacyjną na nośniku CD lub DVD, wykonawca DOPUSZCZA oprogramowanie producenta sprzętu na nośniku CD lub DVD (tzw. Product Recovery) lub na ukrytej partycji umożliwiającej ponowną instalację systemu operacyjnego.” Czy w/w wymienionym zdaniu Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej określając, że wykonawca dopuszcza oprogramowanie?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską określając, że „… wykonawca dopuszcza oprogramowanie …”.  Powinno być „…Zamawiający dopuszcza oprogramowanie…”

 

Pytanie 2.: Czy Zamawiający dopuści laptopa, który posiada partycję REVOVERY na dysku, ale nie posiadający oprogramowania systemowego na nośniku CD lub DVD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści laptopa, który posiada partycję RECOVERY na dysku, ale nie posiadając oprogramowania systemowego na nośniku CD lub DVD.

 

IV.             Gwarancja – poz. 12.

Pytanie 1.: Zamawiający określił typ gwarancji door to door, czyli naprawa urządzenia polega na przesłaniu pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do serwisu (na koszt serwisu). Naprawione urządzenie wraca następnie przesyłką kurierską do właściciela także na koszt serwisu. Czy Zamawiający dopuści gwarancję typu On-site, która zapewnia naprawę urządzenia na miejscu u klienta? Myślimy, że taki typ gwarancji również będzie korzystny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści gwarancję typu On-Site, która zapewnia naprawę urządzenia na miejscu u klienta.

 

V.                Sterowniki – poz. 13.

Pytanie 1.: Zamawiający wymaga dołączenia nośników ze wszystkimi aktualnymi sterownikami i oprogramowaniem do obsługi wszystkich urządzeń w zestawie. Jako, że sterowniki zmieniają się do kilku razy w roku, więc od momentu produkcji sprzętu do odbioru końcowego przez Zamawiającego przykładowy zestaw sterowników na nośniku mógłby być już nieaktualny. Czy Zamawiający dopuści możliwość pobrania aktualnych sterowników z dedykowanej strony producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia kompletu sterowników i oprogramowania na nośniku.

 

 

VI.             Pytanie: Wszyscy producenci laptopów, oprócz urządzeń z preinstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym oferują również takie które nie posiadają systemu operacyjnego. W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się aby system operacyjny (nowy, oryginalny, nigdy wcześniej nie używany i aktywowany, posiadający wszystkie atrybutu oprogramowania legalnego, którego pochodzenie można zweryfikować u producenta oprogramowania) był instalowany przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga, by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

 

VII.          Wyniki testu Passmark CPU Mark na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php zmieniają się nawet kilkukrotnie w ciągu jednego dnia (jest tam przedstawiony wynik średni na który wpływ mają jednostkowe wyniki wydajności procesorów nadsyłane w czasie rzeczywistym przez internautów z całego świata) 

Uwzględniając powyższe czy Zamawiający zaakceptuje tolerancję oczekiwanego wyniku 4500 pkt na poziomie +/- 1 %  ?

 

Odpowiedź: Ze względu na możliwą fluktuację wyników testu Passmark CPU Mark Zamawiający dopuszcza różnicę na poziomie +/- 45 punktów (+/- 1%).

 


 

RKK.271.1.2019.D                                                                                      Radzanów, dn. 01.02.2019 r.

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”.  

Ogłoszonego w dniu 30.01.2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanów, oraz na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl i Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: https:bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 508447-N-2019).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolty Dz.U. z 2018r. poz.1986) zamieszczamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku przesłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi SIWZ w/w przetragu;

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga, by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie 3                                                                                                                                                                        Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?                                                                                                              

 Odpowiedź:  Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji.                                                                                                                                             

Pytanie 4                                                                                                                                                                         Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?                                                                  

Odpowiedź: W momencie odbioru towaru Zamawiający sprawdzi i zweryfikuje legalność zainstalowanego oprogramowania u producenta oprogramowania.                                                            

  Pytanie 5                                                                                                                                                                

  Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?                                                                                                                                            

Odpowiedź: W momencie odbioru towaru Zamawiający sprawdzi i zweryfikuje legalność zainstalowanego oprogramowania u producenta oprogramowania.                                                      

 Pytanie; 6                                                                                                                                                                   

w opisie przedmiotu zamówienia jest zawarta informacja w portach we/wy o wymogu złącza HDMI bądź Display Port oraz Porty wyjścia monitora zewnętrznego. Czy chodziło Państwu łącznie o dwa porty wyjścia w tym jedno HDMI bądź DP czy mam rozumieć te dwa zapisy jako jedno wyjście?     

  Odpowiedź: Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w pkt 8, oddzielnie wymaga dwa porty wyjścia. Jedno wyjście monitora zewnętrznego i jedno wyjście HDMI lub Display port.

 

 

 
Ogłoszenie nr 508447-N-2019 z dnia 2019-01-30 r. 


Urząd Gminy w Radzanowiena zakup i dostawę 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie, krajowy numer identyfikacyjny 53738400000, ul. Radzanów  26807   Radzanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 136 362, e-mail bip@radzanow.pl, faks 048 6136362 wew. 28
Adres strony internetowej (URL): www.radzanow.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.ugradzanow.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście 
Adres: 
Urząd Gminy w Radzanowie, 26-807 Radzanów 92a, pok. nr 17 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na zakup i dostawę 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. 
Numer referencyjny: RKK.271.1.2019.D 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów” do szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów. Informacje dodatkowe dla zamówienia: 1. W terminie określonym w umowie Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: a) Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukównie, Bukówno 1, 26-807 Radzanów - 18 szt. laptopów z systemem operacyjnym b) Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, Czarnocin 58, 26-807 Radzanów - 18 sz. laptopów z systemem operacyjnym c) Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie, Rogolin 4 A, 26-807 Radzanów - 18 szt. laptopów z systemem operacyjnym 

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 20 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika, 3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-12, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Język polski. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania, zawartej w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. W związku ze zmianą przepisu zawartego w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (...). 2) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska Tel.: +48 224587701; e-mail:uzp@uzp.gov.pl ; Faks: +48 224587700 Adres internetowy:
 http://www.uzp.gov.pl

Załaczniki:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-30 10:10:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-06 10:34:02
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry