Nr IV/30/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. tab. nr 1.pdftab.nr 2.pdftab. nr 3.pdftab. nr 4.pdftab. nr 5.pdf  zał. nr 1.pdf , zał. nr 1a pdf
Nr IV/29/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2020-2030
Nr IV/28/2020  w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Nr IV/ 27/2020  w sprawie  rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania  Wójta Gminy Radzanów z wykonania budżetu za 2019 r.  i sprawozdania  finansowego.
Nr IV/26/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radzanów wotum zaufania.
Nr IV/25/ 2020 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr IV/24/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
Nr IV/23/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zal.nr 1 .pdf , zal.nr 2 .pdf
Nr IV/22/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
Nr IV/21/2020  w sprawie  zmiany rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2020 rok.
Nr IV/20/2020 w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie za 2019r. oraz  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzanowie  za 2019 rok.
Nr III/19/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok doc1 .pdfdoc2.pdf,doc 3.pdf,doc 4.pdf,doc5.pdf
Nr III/18/2020.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2020-2030
Nr III/17/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/2020 Rady Gminy Radzanów z dnia 8 maja 2020r w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2020 roku.
Nr II/16/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. doc 1.pdf doc 2.pdf , doc 3.pdf
Nr II/15 / 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2020 roku.
Nr II/14/2020  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2020 roku.
Nr II/13/2020   w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości  przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19. zał.pdf
Nr II/12/2020   w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. załącznik 1.pdf , załącznik 2.pdf  
Nr II/11/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  
Nr II/10/2020   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
Nr II/9/2020   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Radzanów w 2020 roku.   załącznik  
Nr I/8/2020   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok doc1.pdf , doc2.pdf , doc3.pdf , doc4.pdf , doc 5.pdf
Nr I/7/2020.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2020-2030.
Nr I/6 / 2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności  kształcenia w 2020 roku  w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
Nr I/5/2020   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Rogolin 4A, gmina Radzanów składającej się z działek nr   412,413,414    posiadającej KW RA2G/00018058/1 , będącej w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie na okres 20 lat.
Nr I/4/2020   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  użyczenia nieruchomości położonej
w miejscowości Czarnocin 58, gmina Radzanów nr działki 329/1, posiadającej KW RA2G/00016612/9 będącej w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej  im. J. Korczaka w Czarnocinie na okres 20 lat.
Nr I/3/2020   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  użyczenia nieruchomości położonej
w miejscowości Bukówno 1, gmina Radzanów składającej się z działek nr 356  i 441, posiadającej  KW RA2G/00015134/7 będącej w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej  im. D. F. Czachowskiego w Bukównie na okres 20 lat.
Nr I/2/2020   w sprawie   powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie.
Nr I/1/2020   w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 r.
 
Załączone pliki:
iv.21.2020 - zobacz (pobierz)
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data dodania: 2020-08-19 10:54:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-19 11:40:12
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-25 13:10:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-19 11:40:12
  • Liczba odsłon: 60
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry