Radzanów, 7 listopada 2017r

GMINA RADZANÓW

   RADZANÓW 92A

26-807 RADZANÓW

Wszyscy Wykonawcy

GGK .271.1.2017

dotyczy postępowania przetargowego naOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                    od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020.

 

Gmina Radzanów- Zamawiający, Radzanów 92A 26-807  uprzejmie informuje,                    iż w dniu 6 listopada 2017r wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Zwracamy się z prośbą, o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                   i  odpowiedź na następujące pytania:

1.      W SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów i że teren ten będzie użyczony Wykonawcy bezpłatnie na czas trwania umowy oraz że Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzje i zezwolenia na prowadzenie PSZOK. W związku z powyższym prosimy o informacje:

-        czy Zamawiający zapewni media niezbędne do prowadzenia PSZOK i na jakiej zasadzie,

-        czy Zamawiający zapewni możliwość korzystania z zaplecza socjalnego
oraz z pomieszczenia biurowego dla obsługi PSZOK,

-        czy teren PSZOK jest utwardzony, ogrodzony i oświetlony,

-        czy PSZOK wyposażony jest w wagę do ważenia dostarczanych odpadów,

-        w jakie dni ma być czynny PSZOK i w jakich godzinach,

-        po czyjej stronie leży obsługa PSZOK – czy Zamawiającego, czy Wykonawcy,

-        czy PSZOK posiada regulamin.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający wyjaśnia, iż  obsługę Gminnego PSZOK zlokalizowanego  na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów zapewnia Zamawiający.                              Po stronie Wykonawcy należy wyposażenie  PSZOK w  wagę do ważenia dostarczonych odpadów.

 

 1. W SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – prosimy o wskazanie jakie rodzaje odpadów budowlanych przewidziane są do odbioru w PSZOK i czy w PSZOK mają być odbierane materiały izolacyjne i papa.

Odpowiedź na pytanie 2.

PSZOK ma umożliwiać zbieranie  odpadów komunalnych  przyjęte od mieszkańców o  kodach z grup 20,17,15 zgodnie  z  katalogiem odpadów. W związku z powyższym „odpadowa papa”  oraz materiały izolacyjne zawarte są w tym katalogu odpadów.

 

 1. W SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że PSZOK zostanie wyposażony w pojemniki lub kontenery będące własnością Wykonawcy – prosimy
  o określenie ilości oraz rodzajów pojemników i kontenerów w jakie Wykonawca powinien wyposażyć PSZOK. Prosimy również o określenie jakie rodzaje odpadów mają być zbierane                  w poszczególnych pojemnikach lub kontenerach.

Odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie jest zawarta w SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia  Rozdz. 3 pkt 3.4. litery: d i e.

 

 1. Prosimy o podanie szczegółowej informacji o rodzajach i ilościach odpadów odebranych                         z terenu Gminy Radzanów oraz z PSZOK w 2015, 2016 i w I poł. 2017r., z uwzględnieniem kodów odpadów.

Odpowiedź na pytanie 4.

Rok 2015

 

 

Kod odebranych odpadów komunalnych

Masa (Mg)

 

20 03 01

178,5

 

17 09 04

0,6

 

20 01 02

1,7

 

20 01 39

12,5

 

15 01 06

3,6

 

15 01 07

67,8

 

20 01 39

33,6

 

20 01 40

4,7

 

20 01 36

1,2

 

15 01 07

0,4

 

15 01 06

0,9

 

19 12 12

16

 

19 12 12

9

 

16 01 03

3,6

Nazwa i adres punktu

Masa zebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

PSZOK

26-807 Radzanów

-

 

Rok 2016

20 03 01

249,400

20 03 07

1,640

20 01 36

4,020

20 01 99

174,540

20 01 02

3,050

20 01 39

8,020

15 01 02

0,160

15 01 06

11,830

15 01 07

1,060

 

17 09 04

16,480

 

16 01 03

5,540

 

 

 

PSZOK

26-807 Radzanów

 

 

 

 

 

 

 

20 01 36

0,12

 

 20 01 35*

0,16

 

16 01 03

0,060

 

15 01 02

0,12

 

15 01 07

0,13

 

Ex 20 03 01

1,20

 

15 01 01

0,06

 

I półrocze 2017

Kod odebranych odpadów komunalnych

Masa (Mg)

20 03 01

111,94

20 03 07

2,20

17 09 04

7,74

20 01 02

1,70

20 01 39

6,95

15 01 03

1,63

15 01 07

25,85

20 01 36

2,75

15 01 01

1,101

15 01 02

15,345

15 01 04

2,281

19 12 12

23,28

16 02 14

0,224

 

 

 1. W SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje kategorie odpadów komunalnych które stanowią przedmiot zamówienia, wśród kategorii tych nie zostały uwzględnione odpady ulegające biodegradacji, pomimo iż Zamawiający pisze, że Wykonawca dostarczy worki na odpady segregowane oznaczone odpowiednimi kolorami z oznaczeniem frakcji odpadów oraz że odpady ulegające biodegradacji mają być zbierane w workach koloru

brązowego z oznaczeniem „Bio”– prosimy o wyjaśnienie w tym zakresie oraz o ewentualne uzupełnienie SIWZ w tym zakresie.

 Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający  uzupełnia SIWZ  o zapis w Rozdziale 3.2  litera „g)   Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.

 

 1. Prosimy o podanie czy odpady ulegające biodegradacji mają być odbierane tak samo jak inne odpady zbierane selektywnie – 1 raz w miesiącu kalendarzowym
  na przestrzeni całego roku, czy może mają być tylko odbierane w PSZOK.

Odpowiedź na pytanie 6.

Zamawiający wyjaśnia, iż odpady ulegające biodegradacji  będą zbierane  w PSZOK-u. Natomiast                      w okresie wegetacji (m-ce IV-IX) będą odbierane od mieszkańców 1 raz w miesiącu kalendarzowym tak samo jak inne odpady odbierane selektywnie.

 

 1. W SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze że przedmiotem zamówienia jest m.in. przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, natomiast nie wskazuje gdzie mają być przekazywane odpady ulegające biodegradacji, prosimy                                        o uzupełnienie SIWZ oraz Wzoru Umowy  w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 7.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2)  ustawy z dnia 13 września  1996r ustawy  o utrzymaniu czystości                              i porządku   w gminach „podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania  odpadów komunalnych”.

 

 1. Czy na terenie Gminy Radzanów są nieruchomości o utrudnionym dojeździe
  (np. wąska nieutwardzona droga), do których trzeba będzie skierować po odpady mniejszy lekki samochód? Jeśli są to proszę podać ilość takich nieruchomości lokalizację.

Odpowiedź na pytanie 8.

Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się w terenie szczegółowo z trasą i miejscem odbioru odpadów co zostało zapisane  w Rozdziale 3 pkt 4 ppkt 4.1. litera e)  SIWZ.

 

 1. Czy Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy
  w przypadku zmiany stawki opłaty za korzystanie ze środowiska?

Odpowiedź na pytanie 9.

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy w przypadku  zmiany stawki opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

 1. Jaki kolor worków dedykowany jest dla na niesegregowanych odpadów komunalnych?

Odpowiedź na pytanie 10.

Zamawiający uzupełnia zapis  w Rozdziale  3 pkt 3.3.1 , iż odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zbierane będą w worki koloru czarnego

oraz w pkt 3.3.2. o  literę e) worki lub  pojemniki  zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

 

 

Wójt Gminy Radzanów

(-) Sławomir Kruśliński

Ogłoszenie nr 609764-N-2017 z dnia 2017-10-31 r. 


Urząd Gminy w RadzanowieOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie, krajowy numer identyfikacyjny 53738400000, ul. Radzanów  26807   Radzanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 136 362, e-mail bip@radzanow.pl, faks 048 6136362 wew. 28
Adres strony internetowej (URL): www.radzanow.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.ugradzanow.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.ugradzanow.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
przesyłka pocztowa lub osobiście 
Adres: 
Urząd Gminy w Radzanowie Radzanów 92A 26-807 Radzanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020 
Numer referencyjny: GGK.271.1.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na obszarze Gminy Radzanów usług: a) odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, b) odbioru odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, c) opróżniania koszy przystankowych, d) transport zebranych odpadów komunalnych, e) zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. tj.: przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.); Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. f) odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w cyklu 3 razy w okresie obowiązywania zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, g) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady niesegregowane (zmieszane) i worki do selektywnej zbiórki odpadów w terminie do 10.01.2018 r. oraz dostarczanie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami), h) przygotowania i dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów w terminie do dnia 10.01.2018r. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące kategorie odpadów komunalnych: a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01), b) Selektywnie zebrane odpady komunalne (kody odpadów: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 04, 15 01 06), c) Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07), d) Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), e) Popiół i żużel (kod odpadu 10 01 01), f) Przeterminowane leki (kod odpadu 20 01 32). 3.3. Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych Na terenie gminy Radzanów występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach (poniedziałek –piątek) określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków lub pojemników na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu kalendarzowym. 3.3.1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w workach o poj.120l, które zapewni Wykonawca w terminie do 10 stycznia 2018 roku. Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – 1 raz w miesiącu kalendarzowym. 3.3.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (kody odpadów: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 04, 15 01 06) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów będzie się odbywać w systemie workowym (worki o pojemności 120 l). Wykonawca dostarczy worki na odpady segregowane oznaczone odpowiednimi kolorami oraz oznaczeniem frakcji odpadów w terminie do 10 stycznia 2018 r. Wprowadza się następujące kolory worków i pojemników oraz ich oznakowania: a) worek lub pojemnik o pojemności 120l koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”, przeznaczony na odpady z papieru, w tym tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. b) worek lub pojemnik o pojemności 120l, koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”, przeznaczony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. Jeżeli frakcję odpadów o kodzie 15 01 07 zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemniki lub worki koloru białego z napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach lub workach koloru zielonego z napisem „Szkło kolorowe” c) worek lub pojemnik o pojemności 120l koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. d) worek lub pojemnik o pojemności 120l koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 3.3.3. Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach tzw. wystawka. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę – 3 razy w okresie obowiązywania zamówienia w systemie „u źródła”. tj. 1 raz w ciągu roku. W pozostałym okresie mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 3.3.4. Popiół i żużel (kod odpadu 10 01 01) Odpady z tej kategorii będą odbierane w systemie workowym .Wprowadza się worki z tworzywa sztucznego o poj. 120 l w kolorze czarnym. Wykonawca dostarczy worki oznaczone odpowiednim kolorem, oznaczeniem frakcji odpadów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów popiołu i żużlu odbywać się będzie 1 raz na miesiąc w okresie grzewczym - zgodnie z harmonogramem. 3.4. W okresie między wystawkami w wyznaczonym terminie mieszkańcy mają możliwość własnym transportem dowieźć odpady segregowane (selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) do pojemnika lub kontenera ustawionego w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów. a) Wykonawca uzyska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane zezwolenia i decyzje na prowadzenie PSZOK-u. b) Teren na którym zlokalizowany jest PSZOK będzie użyczony Wykonawcy bezpłatnie na czas trwania umowy. c) Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 48 godzin. d) PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, a w szczególności: - zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach). Ponadto będzie umożliwiał odbiór odpadów zebranych selektywnie, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe. e) PSZOK zostanie wyposażony w pojemniki lub kontenery będące własnością Wykonawcy. Zostaną one w sposób jednoznaczny oznakowane, na jaką frakcje odpadów komunalnych są przeznaczone. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 3 sztuki pojemników na odpady niebezpieczne, odpowiednio oznakowane. f) Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Radzanów odbywać się będzie w pojemnikach lub workach. 3.5. Wykonawca zakupi i zamontuje na koszt własny we wskazanych przez Zamawiającego w zał. Nr 8 do SIWZ miejscowościach przy przystankach autobusowych kosze przystankowe na selektywne zbieranie odpadów tj. po jednej sztuce koszy koloru: niebieskiego, zielonego i żółtego. Ilość koszy przystankowych: 23 sztuki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 23 sztuki koloru zielonego oznaczone napisem „szkło” i 23 sztuki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”. Łącznie 69 sztuk koszy przystankowych o poj. 35-40 litrów, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm i pomalowanych specjalnymi farbami proszkowymi (wypalanymi), wyposażonych dodatkowo w daszek o grubości 2mm chroniący przed opadami atmosferycznymi umocowanym na słupku metalowym zabetonowanym do podłoża. Zwarta i zamknięta konstrukcja kosza powinna umożliwiać jego proste i sprawne opróżnianie. 3.6.Wykonawca przed montażem koszy przystankowych przedstawi Zamawiającemu 3 propozycje/wersje koszy, a Zamawiający dokona wyboru. 3.7.Zamawiający ze względu na obecny okres jesienno – zimowy dopuszcza wykonanie montażu koszy na terenie gminy w terminie do 30 kwietnia 2018r. 3.8. Opróżnianie koszy przystankowych odbywać się będzie 1 raz w miesiącu w terminie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy a zawartym w harmonogramie. Opróżnianie koszy przystankowych obejmuje również posprzątanie terenu wokół kosza w promieniu 5 m. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i ich transport do RIPOK Wykonawca powinien realizować według harmonogramu ustalonego wcześniej z Zamawiającym. 4. Sposób realizacji usług 4.1. Wykonawca zobowiązany jest do: a) odbierania wszystkich odpadów komunalnych, b) odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do: - zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników (kontenerów, worków) w trakcie załadunku a także zabezpieczenia odpadów przed ich wysypaniem w trakcie transportu, - natychmiastowego uprzątnięcia odpadów, w przypadku ich wysypania, oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itp.). c) terminowego odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy odpady nie zostały odebrane w wymaganym dniu, Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego, lecz nie później niż w dniu następnym. Reklamacje będą przesyłane faxem, pocztą elektroniczną, pisemnie bądź przekazywane telefonicznie, d) prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu wymaganej dokumentacji, e) zapoznania się w terenie szczegółowo z trasą i miejscami odbioru odpadów, f) przygotowania harmonogramu odbioru odpadów w formie kalendarza zawierającego elementy edukacji ekologicznej, tj. krótki opis sposobu segregacji odpadów, który uzgodniony zostanie z Zamawiającym oraz do jego dystrybucji wśród mieszkańców nieruchomości przed dniem 10.01.2018 r. Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej harmonogram odbioru odpadów obejmujący cały okres świadczenia usług w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram winien być opracowany w oparciu o częstotliwości odbioru odpadów określone w pkt. 3.3 SIWZ. Zamawiający zatwierdzi harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wprowadzi poprawki oraz przedstawi harmonogram do ponownej akceptacji. g) monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – nagranie wykonane kamerą lub zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia podpisany przez osobę, która stwierdziła zaistnienie takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. h) świadczenia usług w sposób ograniczający do minimum niedogodności dla mieszkańców oraz utrudnienia w ruchu drogowym, i) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie z zapisami: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.), b) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U . z 2017 r. poz.1289z późn. zm), c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) d) kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) e) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122), g) obowiązującego w trakcie realizacji zamówienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów, h) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanów. i) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 4.3 Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości podczas odbioru i transportu odpadów. 4.4 Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę odbioru odpadów niezależnie od szczególnych uwarunkowań związanych z obsługiwaną nieruchomością, w tym również w sytuacji utrudnionego lub ograniczonego dojazdu, czy też dostępu do nieruchomości i położonych na niej pojemników czy worków. 4.5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r.w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. po. 2167)., ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w rozporządzeniu określającym poziomy ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu masy tych odpadów. 4.6.W okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (oraz jego ewentualnych zmianach). 4.7.Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane będą na podstawie wzorów w wariancie dla gmin, zawartych w rozporządzeniu określającym poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 4.8 .Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w sposób zapewniający: 1) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 5. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego wymaganego do realizacji zamówienia 5.1 Urządzenia do gromadzenia odpadów: a) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: - pojemność – 120 dm³, - materiał – folia polietylenowa LDPE, - grubość – co najmniej 60 mikronów, - nadruk określający frakcję odpadów, b) Charakterystyka pojemników: - typowe pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 120l 5.2 Sprzęt techniczny: - dwa samochody specjalistyczne do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - dwa samochody specjalistyczne do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - jeden samochód do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z terenów problemowych (drogi wewnętrzne, wąskie uliczki, itp.). 5.3 Szczegółowe wymagania dla pojazdów oraz bazy magazynowo-transportowej: a) Wymogi dotyczące pojazdów: - pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą, adresem przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. - pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, b) Wymogi dotyczące bazy magazynowo-transportowej: - Wykonawca jest zobowiązany dysponować bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Radzanów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Radzanów, - przez cały okres świadczenia usług baza magazynowo-transportowa musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 6. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 6.1 Powierzchnia Gminy Radzanów wynosi 8259 ha. 6.2 Liczba mieszkańców. Liczba mieszkańców Gminy Radzanów zameldowanych na pobyt stały na dzień 20.10.2017r. wynosiła 3895. Gminę tworzy 18 sołectw. Ilość gospodarstw domowych (na dzień 20.10.2017r) z poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco: L.p. Miejscowość Odpady segregowane – liczba gospodarstw domowych Odpady nie segregowane – liczba gospodarstw domowych 1 Błeszno 64 2 Branica 55 3 Bukówno 76 4 Czarnocin 61 5 Grotki 43 6 Kadłubska Wola 57 7 Kozłów 21 8 Młodynie Dolne 51 9 Młodynie Górne 65 10 Ocieść 43 11 Podlesie, Podgórze 27 12 Radzanów 105 1 13 Ratoszyn 36 14 Rogolin 74 15 Smardzew 41 16 Zacharzów, Kepina 44 17 Żydy 17 18 Śliwiny 14 RAZEM: 893 1 Określone w tabeli ilości gospodarstw domowych służą jedynie jako informacje dodatkowe. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych objętych przedmiotem zamówienia może być odmienna od w/w ilości i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby punktów odbioru odpadów. Ich liczba w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 6.3 Prognozowana ilość odpadów komunalnych. Ilość odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu gminy Radzanów w latach 2012-2016: Rok Odpady segregowane Mg Odpady komunalne Mg Razem Mg 2012 180 225 405 2013 174 178 352 2014 103 287 390 2015 156 178 334 2016 228 249 477 Zakłada się, że przewidywalna ilość odpadów odebranych od mieszkańców z terenu gminy Radzanów w czasie realizacji zamówienia może wzrosnąć o około 20%. Należy podkreślić, że powyższe dane mogą się różnić od rzeczywistej ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia, która może być mniejsza bądź większa od w/w ilości i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 7. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia. 7.1 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w art. 9n i 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.). Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 7.2 Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 7.3 Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą raportu miesięcznego, który jest podstawą do wypłaty należności za świadczone usługi. 7.4 . Raport miesięczny powinien zawierać: a) łączną masę poszczególnych odpadów komunalnych (w zależności od frakcji) odebraną od mieszkańców gminy, wyrażoną w Mg, b) miesięczne kopie kart przekazania odpadów do RIPOKU oraz innej jednostki uprawnionej do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), c) wykaz właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzanów, d) datę sporządzenia i czytelny podpis pracownika sporządzającego i zatwierdzającego raport. Zamawiający może odmówić całościowej lub częściowej zapłaty faktury w wypadku nie przedłożenia lub przedłożenia niekompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi. 8. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 8.1 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) minimum 1 osoby do nadzoru posiadającej doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzani transportem oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac. b) minimum 2 osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze). W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie. 8.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1 czynności . Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenia to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze skazaniem liczby tych osób, - rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 8.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 8.1 czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8.1 czynności. 8.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90500000-2
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający uzna że Wykonawca, spełni warunek, jeżeli : a) posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanów w zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem; b) posiada zezwolenie na transport odpadów, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1987 z późn. zm.) w zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem, c) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) prowadzonego przez marszałka województwa lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ustawy o odpadach. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie usług odpowiadających usługom wskazanym w przedmiocie niniejszego zamówienia, tj. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy o łącznej masie 1000 Mg, b) dysponuje następującym potencjałem technicznym: tj. samochodami do odbioru odpadów spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi (w tym rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.2013 r poz. 122) w celu realizacji zamówienia w tym:  dwa pojazdy specjalistyczne przystosowane do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  dwa pojazdy specjalistyczne przystosowane do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,  jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,  jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z terenów problemowych (drogi wewnętrzne, wąskie uliczki, itp.). Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) Oświadczenie o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanów wg wzoru Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji , 2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach – warunki określone w rozdziale V ust. 1.1. b), 3) oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wg wzoru Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, 4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – warunki zostały określone w Rozdziale V ust. 1.3 lit a niniejszej specyfikacji – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (tj. potencjału technicznego opisanego w rozdz. V ust. 1.3. lit. b) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 7) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz.1126). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Oddział w Radzanowie nr rachunku : 82 9117 0000 0300 4532 2000 0060 w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy oraz nr sprawy GGK.271.1.2017 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem zaleca się załączyć do oferty. 7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełniania przez beneficjenta Gminy Radzanów dodatkowych warunków (np. żądania przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Gminy Radzanów, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Gminy Radzanów, albo złożenia wezwania np. w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Gminy Radzanów z żądaniem zapłaty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 10. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
KryteriaZnaczenie
cena70,00
liczba odbioru odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ. 2. Wzór Umowy przed zawarcie zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości Umowy. 3. Wzór Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-10, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Załaczniki:

Ogłoszenie nr 500051950-N-2017 z dnia 31-10-2017 r.
Radzanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609764-N-2017 
Data: 31/10/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Radzanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 53738400000, ul. Radzanów  , 26807   Radzanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 136 362, e-mail bip@radzanow.pl, faks 048 6136362 wew. 28. 
Adres strony internetowej (url): www.radzanow.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
www.ugradzanow.bip.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III.2 
Punkt: III.2.2 
W ogłoszeniu jest: TAK 
W ogłoszeniu powinno być: TAK. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 3,pkt 4,pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp. 

 
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry