Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Nr sprawy  RSZW.271.4.2012

 

 

S p e c y f i k a c j a

I s t o t n y c h   W a r u n k ó w   Z a m ó w i e n i a

 

 

 

Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14000 Euro

 na:  wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

 

Zamawiający:     Gmina Radzanów

                            Radzanów 92a

                            26 – 807 Radzanów

 


       

 
 Radzanów,  dnia 28.03.2012r.                                            Zatwierdził:

          
                                                                                  

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

Gmina Radzanów

Radzanów 92a

26 – 807 Radzanów

 e-mail:  gmina@radzanow.pl

www.ugradzanow.bip.org.pl

  

 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielone zostanie w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759   z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

 III. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu

Wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

2.Rodzaj zamówienia: Usługi edukacyjne
KOD CPV zamówienia – 80.10.00.00-5

 

3.      Lokalizacja:

Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Radzanów, w siedzibach szkół działających na terenie gminy: Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie, Publicznego Gimnazjum w Rogolinie.

 

4. Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osób do prowadzenie zajęć z uczniami w ramach projektu pt: Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła, zwanych dalej odpowiednio personelem Projektu i Projektem.

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Radzanów.

Okres realizacji Projektu 01.01.2012r. – 31.12.2013r.

Usługa będzie realizowana w  szkole podstawowej i gimnazjum w gminie Radzanów. W podziale na 2 zadania tj. :

1. Zadanie 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie

Zatrudnienie personelu do przeprowadzenia zajęć dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie wg. szczegółowego opis poszczególnych części zamówienia, który znajduje się w Załączniku 1. -Charakterystyka przedmiotu zamówienia.

2. Zadanie  2. Publiczne Gimnazjum w Rogolinie

Zatrudnienie personelu do przeprowadzenia zajęć dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Rogolinie wg. szczegółowego opis poszczególnych części zamówienia, który znajduje się w Załączniku 1. -Charakterystyka przedmiotu zamówienia.

 

 

5. Realizacja zamówienia w terminie: kwiecień 2012r. – grudzień 2013r. zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Zamawiającego, oddzielnie dla każdych zajęć. Zamawiający informuje, że realizacja poszczególnych części zgodnie z założonym harmonogramem może odbywać się w tym samym czasie.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia.

7.      Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części zamówienia.

8.      Wykonawcy, przyjmujący obowiązki związane z prowadzeniem zajęć w ramach projektu będą zatrudnieni przez zamawiającego na podstawie umowy zlecenia. Wykonawców obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

9. Personel projektu jest zobowiązany do realizacji projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła”, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Gminą Radzanów i Mazowiecką Jednostką Wdrażania programów Unijnych. 

 

Informacje dodatkowe:

1) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,  z późniejszymi zmianami).

2) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz wymienione podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3)Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 93 ustawy.

4) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5)Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ.

 
10.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 
11.  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.

Każdy Wykonawca może złożyć oferty na dobrowolną ilość części.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie  zgodnie z  harmonogramem przedłożonym przez Zamawiającego, oddzielnie do każdej części. Zamawiający informuje, że realizacja poszczególnych części zgodnie z założonym harmonogramem może odbywać się w tym samym czasie

 
12.  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

13.  Termin wykonania zamówienia

1)      rozpoczęcie – od dnia podpisania umów

2)      zakończenie – 31.12.2013r.

Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,  wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz       warunkami wykonania zamówienia.

 

IV. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Wadium

  Wadium nie jest wymagane.

Zaliczka

  Zaliczka nie będzie udzielana.

 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

3.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia (załącznik 1), a także Wykonawcy, którzy posiadają:

-  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


-  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;


- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć.

3.2  W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3.1. Zamawiający żąda od Wykonawców następujących dokumentów:

- CV, w którym zostanie pokazane wymagane wykształcenie oraz doświadczenie

- oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w pkt 3.1 (załącznik 5),

3.3  W celu potwierdzenia spełniania warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – dotyczy podmiotów krajowych i zagranicznych – należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik 4),

- druk zgłoszenia (Załącznik 3),

3.4  Oświadczenie, iż przed przystąpieniem do przetargu osoba zapoznała się z warunkami realizacji zadania określonymi w SIWZ i formularzu umowy oraz, że uwzględniła je w ofercie i przyjmuje je bez zastrzeżeń (Załącznik 6).

3.5  Zaparafowany projekt umowy (Załącznik 7).

3.6  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 8)

3.7  Inne dokumenty wymagane od Wykonawców (nie wymienione w ust. 3.1 – 3.6):

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: „SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”

 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku postawionego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

V. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.

2. Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - cena brutto – 100 %.

Cena brutto za całe zadanie powinna obejmować wszystkie koszty związane z prowadzeniem zajęć w ramach projektu.

Opis sposobu obliczenia ceny

Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach niżej określonych.

 
Ilość pkt. =      najniższa zaoferowana cena brutto x 100 pkt           x100 %
                        cena brutto oferty badanej

 
Uzyskane w ten sposób punkty decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2. W toku niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z ich treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

1.  Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie – nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań za pomocą faksu, jednak niezwłocznie w ślad za faksem powinny one zostać przesłane listownie. Pytania powinny być opatrzone nazwą wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytań (lecz bez ujawniania danych dotyczących pytającego) zostaną wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców którzy pobrali SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

3.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich wykonawców, którzy chcą złożyć ofertę.

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

 Informacje dotyczące kopii dokumentów:

1. Zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) – dokumenty, o których mowa w rozdz. III powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

2. zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

3. zamawiający może żądać dokumentów (oryginału lub kopii) poświadczających spełnianie warunków związanych z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do przystąpienia do przetargu;

4. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;

5. wybór aktualnego dokumentu dołączonego do oferty tj. oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy wyłącznie do wykonawcy składającego ofertę.

VII.  OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA SIĘ  Z  WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:

Magdalena Leśnowolska – zastępca wójta Gminy Radzanów

Edyta Sztyler- Dyrektor PG w Rogolinie

 
VIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Forma oferty

Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty (Załącznik 2).

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej ściśle wg załączonego wzoru, zgodnie ze wszystkimi wskazaniami SIWZ, w języku polskim oraz walucie PLN. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną we wzorze, podpisane przez wykonawcę. Każdy załącznik winien mieć nadany tytuł zgodny ze wzorem oferty przetargowej. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający  przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert uzupełniających i alternatywnych. Ofertę składa się w formie pisemnej (pismo maszynowe lub druk komputerowy). Oferta winna zawierać stronę tytułową, spis treści z podaniem numerów stron i powinna mieć ponumerowane strony. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte w sposób trwały, zabezpieczający przed rozkompletowaniem (zszyte lub zbindowane), we właściwej kolejności. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej „PRZETARG Nr 4/2012-  nie otwierać”.

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę przygotowaną w sposób jak wyżej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2012r. do godz.10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.04.2012r.  o godz. 10.15 w Pokoju Nr 12.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X.   UMOWA

 Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera umowa (Załącznik 7).

Zawarcie umowy

Zamawiający zawrze umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą o ile nie wpłyną odwołania.

Rozwiązanie umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

1)wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) gdy Wykonawca nie podjął czynności nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową,

3)      w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, żądać od Wykonawcy właściwego odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych liczonych zgodnie z §5 ust.4 umowy z nauczycielem oraz zawrzeć umowę z innym wykonawcą,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego trwającej dłużej niż 30 dni od wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty nie krótszego niż 14 dni.

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:

1)jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,

2)jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu.

 Kary

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1,

- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odsetek ustawowych;

2)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

- odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1,

-        określonych w § 5 ust.1 pkt. 3 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 4 ust.1. za każdy dzień zwłoki, liczony od wyznaczonego w piśmie terminu podjęcia lub kontynuowania czynności objętych umową.

Płatności

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie 1 raz na kwartał – na podstawie rachunków częściowych wystawianych przez Wykonawcę za faktycznie zrealizowane zajęcia.

 

Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez zgody Zamawiającego. Rachunek końcowy wystawiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie przez Zamawiającego ostatniego Wniosku o płatność w okresie kwalifikowalności wydatków.

 
XI.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Wykonawcom przysługuje prawo wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych  w Dziale VI – „Środki Ochrony Prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych.          

                                                                            

Załącznik 1

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie

Zatrudnienie personelu do przeprowadzenia zajęć wg. poniższego opisu w oparciu o autorskie plany zajęć dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie; Wykonawcy poszczególnych części są zobowiązani przedłożyć autorskie plany zajęć do zaakceptowania do Koordynatora szkolnego najpóźniej - 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia będą prowadzone minimum raz w tygodniu w godz. 7.20-19.00

Cz. 1.1. Prowadzenie zajęć informatycznych w klasach IV-VI w okresie II semestru roku szkolnego 2011/2012  - Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 32 godz;

Prowadzenie zajęć informatycznych dla klasy IV-VI w roku szkolnym 2012/2013 - Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 60 godz.;

Prowadzenie zajęć informatycznych dla klasy IV-VI w okresie do 01.09.2013 - 20.12.2013 r.  - Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 28 godz;

 
Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

- kwalifikacje do prowadzenia wskazanych w ofercie zajęć,

- umiejętność stosowania metod aktywizujących, warsztatowych oraz wykorzystywanie środków i programów multimedialnych  w praktyce szkolnej,

- dyspozycyjność, umiejętność dostosowania godzin pracy do zmiennych warunków,

-znajomość potrzeb rozwojowych uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie,

-doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć - co najmniej 2 letni staż odpowiadający      swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie i wykaże, że suma przeprowadzonych godzin  dydaktycznych równa jest co najmniej 60,

-doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w szkole –   za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie i wykaże, że pracował co najmniej w jednym projekcie  w ramach POKL,

- ukończenie kursów/szkoleń w zakresie: rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.


Zadanie 2. Publiczne Gimnazjum w Rogolinie

Zatrudnienie personelu do przeprowadzenia zajęć wg. poniższego opisu w oparciu o autorskie plany zajęć dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Rogolinie; Wykonawcy poszczególnych części są zobowiązani przedłożyć autorskie plany zajęć do zaakceptowania do Koordynatora szkolnego najpóźniej - 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia będą prowadzone minimum raz w tygodniu w godz. 7.20-19.00

Cz. 2.1. Prowadzenie zajęć informatycznych – tworzenie stron www w roku szkolnym 2012/2013  - Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 60 godz;

Prowadzenie zajęć informatycznych – tworzenie stron www w okresie do 01.09.2013 - 20.12.2013r. - Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 28 godz;

Wymagane kwalifikacje:

-  wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

-  kwalifikacje do prowadzenia wskazanych w ofercie zajęć,

-  umiejętność stosowania metod aktywizujących, warsztatowych oraz wykorzystywanie środków i programów multimedialnych  w praktyce szkolnej,

- dyspozycyjność, umiejętność dostosowania godzin pracy do zmiennych warunków,

- znajomość potrzeb rozwojowych uczniów z Publicznego Gimnazjum w Rogolinie,

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć - co najmniej 2 letni staż odpowiadający      swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie i wykaże, że suma przeprowadzonych godzin  dydaktycznych równa jest co najmniej 60,

- doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w szkole –   za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie i wykaże, że pracował co najmniej w jednym projekcie  w ramach POKL,

- ukończenie kursów/szkoleń w zakresie: rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

Cz. 2.2. Prowadzenie zajęć nauka gry na instrumentach dętych blaszanych w okresie II semestru roku szkolnego 2011/2012  - Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 80 godz;

Prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach dętych blaszanych w roku szkolnym 2012/2013  - Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie 120 godz.;

Prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach dętych blaszanych w okresie do 01.09.2013 - 20.12.2013r. - Ogółem liczba godzin lekcyjnych w ww. okresie - 56 godz;

Wymagane kwalifikacje:

- kwalifikacje do prowadzenia wskazanych w ofercie zajęć: ukończone kursy instruktorskie lub doskonalące w zakresie prowadzonych zajęć,

-doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć – co najmniej 2 letni staż odpowiadający      swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie i wykaże, że suma przeprowadzonych godzin  zajęć tego samego rodzaju równa jest co najmniej 60,

- umiejętność stosowania metod aktywizujących, warsztatowych oraz wykorzystywanie środków i programów multimedialnych  w praktyce szkolnej,

- dyspozycyjność, umiejętność dostosowania godzin pracy do zmiennych warunków,

- znajomość potrzeb uczniów z Publicznego Gimnazjum w Rogolinie,

- doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkole –   za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie i wykaże, że pracował co najmniej w jednym projekcie w ramach POKL,Załącznik 2

OFERTA PRZETARGOWA


dot.  przetargu   nr. ................................................. z dnia  ...........................

 

Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: ……………………………………

Adres

………………………………………

………………………………………

 

Numer telefonu: 0.…/ …………………………….

Numer faksu:   0.…/ ..........................................

Adres kontaktowy email: …………………………

 

Za cenę brutto razem: …................................ zł,

Słownie:.................................................................................................. zł

 
Kalkulacja cen brutto przedstawia się następująco:

 
Lp. .....................................................................
   
Nr zadania ..........................................................
   
Nr części zamówienia  ...........................................
   
Nazwa zajęć .........................................................
   
Ilość godzin .........................................................
   
Stawka brutto za jedną godzinę .........................
   

Wynagrodzenie brutto dla danych zajęć (ilość godzin * stawka brutto za 1 godzinę)

1. ..............................................................................................   
   
2. .............................................................................................    
   
3. ..............................................................................................    
   


- Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję (my) w następującym terminie: zgodnie z postanowieniami SIWZ.

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu do miejsca realizacji zajęć,

- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

-  oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego,

- oświadczam, że wszystkie kartki oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ............. kartek

 


Załącznikami do niniejszej oferty są:

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................


........................................ dnia ........................

 
……………………………………………………………………………

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

 

Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem w okresach kwartalnych (raz na kwartał) na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

 

 

                                                           ………....................................…………………………

                                                                               Data,  podpis wykonawcy składającego  ofertę

 

 

 

Załącznik 3

 

ZGŁOSZENIE

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 
W związku z ogłoszonym przetargiem ja niżej podpisany/a:

 
1. Imię i nazwisko:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Data i miejsce urodzenia:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Adres zamieszkania:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Nr PESEL:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Nr NIP:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Deklaruję, że jestem w stanie z należytą starannością wykonywać część zadania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Data sporządzenia zgłoszenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                Data, podpis  wykonawcy

 

 
 Załącznik

WYKONAWCA:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” w ramach współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

OŚWIADCZAM, iż spełniam warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.


...............................................

data , podpis

 

 

Załącznik 5

WYKONAWCA:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” w ramach współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 
Oświadczam, iż posiadam:
1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia;

4. wymagane kwalifikacje*:

-wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

-kwalifikacje do prowadzenia wskazanych w ofercie zajęć,

-umiejętność stosowania metod aktywizujących, warsztatowych oraz wykorzystywanie środków i programów multimedialnych  w praktyce szkolnej,

-dyspozycyjność, umiejętność dostosowania godzin pracy do zmiennych warunków,

- znajomość potrzeb rozwojowych uczniów z ……………………………… (nazwa szkoły),

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć – co najmniej 2 letni staż odpowiadający      swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – …………….. zrealizowanych godzin dydaktycznych tożsamych z przedmiotem zamówienia,

- doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w szkole: …………………………     ( ilość projektów oraz tytuły realizowanych projektów)

- ukończenie kursów/szkoleń w zakresie: rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów;

 
lub

 
- kwalifikacje do prowadzenia wskazanych w ofercie zajęć: ukończone kursy instruktorskie lub doskonalące w zakresie prowadzonych zajęć,

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć – co najmniej 2 letni staż odpowiadający      swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – …………….. zrealizowanych godzin dydaktycznych tożsamych z przedmiotem zamówienia,

- umiejętność stosowania metod aktywizujących, warsztatowych oraz wykorzystywanie środków i programów multimedialnych  w praktyce szkolnej,

- dyspozycyjność, umiejętność dostosowania godzin pracy do zmiennych warunków,

- znajomość potrzeb uczniów z ……………………………… (nazwa szkoły),

- doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkole –   ………………………… ( ilość projektów oraz tytuły realizowanych projektów).

 

Na każde żądanie zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej  zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.


...............................................

    Data, podpis


* - należy podkreślić właściwy zestaw wymaganych kwalifikacji w zależności od składanej oferty

 

 

 

Załącznik 6

 

WYKONAWCA:

 
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” w ramach współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

OŚWIADCZAM, iż przed przystąpieniem do przetargu zapoznałem/am się z warunkami realizacji zadania określonymi w SIWZ i formularzu umowy. Zostały one uwzględnione w ofercie i przyjmuję je bez zastrzeżeń.


...............................................

Data , podpis

 

                                    Załącznik 7                         


projekt – UMOWA  ZLECENIE  NR  ....................................

dotycząca prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 realizowanego w okresie 01.01.2012r.  – 31.12.2013 r.

 
Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………. 2012 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pomiędzy:

Gminą Radzanów, NIP 7981435208

reprezentowaną przez

Wójta Gminy – Sławomira Kruślińskiego, zwaną dalej Zamawiającym,

a ......................................... z siedzibą /adres......................................, zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1.Wykonawca umowy jest zobowiązany do realizacji Projektu jw. , zgodnie umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-14-053/11-00 z dnia 28.02.2012 r. , w tym.:

- Prowadzenia zajęć (podany rodzaj zajęć) ...................................w okresie…………… w …………….(nazwa szkoły) w łącznym wymiarze……………… (liczba godzin) z uwzględnieniem następujących terminów realizacji zajęć ................................................................................................................................................................
(wyszczególnione terminy wraz z liczbą godzin do zrealizowania)

- Informowania uczestników zajęć o źródłach finansowania prowadzonych zajęć oraz o nazwie projektu, w ramach którego zajęcia są prowadzone.


§ 2

 Okres realizacji usługi wskazanej w § 1 strony ustalają od …………………do ………………

 
§ 3

1.Za wykonanie całości zamówienia określonego w § 1 umowy, strony ustalają, zgodnie z ofertą, łączne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:

2.Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, płatne będzie raz na kwartał na podstawie rachunków częściowych wystawianych przez Wykonawcę za faktycznie przeprowadzone zajęcia.

3.Rachunki winny być wystawione na Zamawiającego.

4.Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

5.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania rachunku bez podpisu odbiorcy.

6.Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez zgody Zamawiającego.

7.Rachunek końcowy wystawiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie przez Zamawiającego ostatniego Wniosku o płatność.

§ 4

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

1)wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)gdy Wykonawca nie podjął prowadzenia zajęć w ramach projektu lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową,

3)w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, żądać od Wykonawcy właściwego odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych liczonych zgodnie z §4 ust.1 oraz zawrzeć umowę z innym wykonawcą,

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego trwającej dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty nie krótszego niż 14 dni.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

4.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

§ 5

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1,

- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odsetek ustawowych,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przypadkach:

-odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1,

- określonych w § 5 ust.1 pkt 3 umowy - w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego netto

- określonego w § 4 ust.1. za każdy dzień zwłoki, liczony od wyznaczonego w piśmie terminu podjęcia lub kontynuowania czynności objętych umową.

3.      W przypadku, gdy szkoda, spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4.Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

§ 6

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w przypadkach:

1.jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,

2.jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami).

§ 8

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy.

 

Wykonawca:                                                                                                Zamawiający:

 

 
Załącznik 8

WYKONAWCA:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP


Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro

 na:  wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113  poz. 759 ze zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.sytuacji ekonomicznej i finansowej,

w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, dotyczącym postępowania na zadanie:

wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Prawdziwość powyższego potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

 
…………………………….                                                                                                                       ………………………

(MIEJSCOWOŚĆ,DATA)                                                                                                                      (PODPIS)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-28 14:09:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-28 14:09:33
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry