Radzanów, dnia 03.12.2019 r.  

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usługi
„Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych
 i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie opieki podczas przewozu” 

 

I. W dniu 03.12.2019 r. o godz. 9:15 Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów,  w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe zamieszczone na stronie  http://ugradzanow.bip.org.pl w dniu 25.11.2019 r .

II. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 03.12.2019 r. do godz. 9.00 wpłynęła  1 oferta złożona przez:

Oferta nr 1 - ROZIBUS Tadeusz Glimański , Krasna Dąbrowa 30, 26-670 Pionki

III. Oferta spełnia niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
Oferta spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 IV. Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę Nr 1 - złożoną przez:   ROZIBUS Tadeusz Glimański , Krasna Dąbrowa 30,
26-670 Pionki

  Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. V.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto / cena brutto za km

Suma punktów

1

ROZIBUS Tadeusz Glimański , Krasna Dąbrowa 30, 26-670 Pionki

03.12.2019 r.

2,21 zł

100 pkt

V. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę nr 1, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

VI.   Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

VII. Termin podpisania umowy: O terminie podpisania umowy wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

 Na tym protokół zakończono.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński







Radzanów, dn. 25.11.2019 r.

Gmina Radzanów

Radzanów 92 A

26-807 Radzanów

Tel. (48) 613 63 63, fax. (48) 613 63 62 wew. 28

REGON: 670223942, NIP: 798-143-52-08

e-mail: sekretarz@radzanow.pl

www.radzanow.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Radzanów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie opieki podczas przewozu”

 

Zapytanie ofertowe dotyczy procedury udzielania zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1984 z późn. zm.)

 

I. Zamawiający: 

Gmina Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

 

II. Przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiotem zapytania ofertowego pn. „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie opieki podczas przewozu” jest świadczenie usługi przewozowej 11 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów do szkół specjalnych   ośrodków szkolno-wychowawczych oraz odwozu do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki   dzieciom podczas przewozu.

  Przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie dzieci niepełnosprawnych na niżej      wymienionych trasach:

 

Trasa autobusu

Szacowana liczba kilometrów

Liczba uczniów

Trasa realizowana w poniedziałek/ pierwszy dzień nauki w tygodniu:

Rano: Ratoszyn 32 - Bukówno 5- Smardzew 12A - Kadłubska Wola 16 - Kępina 4 - Adamów- Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Adamów 30, 26-803 Promna - Jurki Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jurkach, Jurki 32, 05-652 Pniewy- Pęchery - Zespół szkół Specjalnych w Pęcherach,   ul Bolesława Chrobrego - Radzanów

 

168

5

Po zakończeniu zajęć: Radzanów - Adamów - Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Adamowie, Adamów 30, 26-803 Promna - Smardzew 12A - Kępina 4

47

2

  Trasa realizowana od wtorku do czwartku:

Kępina 4 - - Smardzew 12A - Adamów - Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Adamowie, Adamów 30, 26-803 Promna - Radzanów

 

Kurs realizowany codziennie rano i po zakończeniu zajęć

47

2

Trasa realizowana w piątek/ostatni dzień nauki szkolnej w tygodniu:

Rano

Radzanów - Kępina 4 - Smardzew 12A - Adamów - Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Adamowie, Adamów 30, 26-803 Promna - Radzanów

47

2

Po południu

Rogolin - Pęchery - Zespół szkół Specjalnych w Pęcherach,   ul Bolesława Chrobrego   - Jurki Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jurkach, Jurki 32, 05-652 Pniewy-   Adamów- Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Adamów 30,26-803 Promna - Kępina 4 - Ratoszyn 32, Bukówno 5, Kadłubska Wola 16,

169

5

 

Trasa realizowana w poniedziałek /pierwszy dzień nauki w tygodniu :

Rano: Zacharzów 26 -   Rogolin 35 - Kadłubska Wola 8 - Młodynie Górne   67- Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , Al. Grzecznarowskiego 15 - Przysucha Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy     ul. Przemysłowa 5, - Ratoszyn

122

6

Po zakończeniu zajęć: Radzanów   - Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , 26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15 - Młodynie Górne   67 - Kadłubska Wola 8

 

77

2

Trasa realizowana od wtorku do czwartku:

Radzanów - Kadłubska Wola 8 - Młodynie Górne   67- Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , 26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15 - Radzanów

Kurs realizowany codziennie rano i po zakończeniu zajęć

77

2

Trasa realizowana w piątek/ostatni dzień nauki szkolnej w tygodniu:

 

Radzanów - Kadłubska Wola 8 - Młodynie Górne   67- Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , 26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15 - Radzanów

77

2

Radzanów - Przysucha Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy     ul. Przemysłowa 5 - Rogolin

71

2

Kadłubska Wola - Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , Al. Grzecznarowskiego 15   - Młodynie Górne   67- Kadłubska Wola 8 - Rogolin 35 - Smardzew -Zacharzów 26 - Radzanów

82

4

 

2. Usługa będzie realizowana   w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. z wyjątkiem dni wolnych od zajęć, dni świątecznych itp.

3. Szczegółowy rozkład jazdy uzależniony będzie od rozkładu zajęć szkolnych i zostanie ustalony bezpośrednio między Wykonawcą a Zamawiającym po otrzymaniu rozkładów zajęć ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych.

4. Trasa przewozu może ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu Wykonawcy z Zamawiającym

5. Podane kilometry dotyczą trasy przejazdu, nie uwzględnia się przejazdów z miejsc garażowania.

6. Liczba dzieci na poszczególnych trasach może ulec zmianie o +/- 1 osoby

7.  Długość trasy może ulec zmianie w sposób zależny od rodziców, którzy zgłoszą min. na jeden dzień przed nieobecnością, iż w danym dniu ich dziecko nie będzie korzystało z dowozu do szkoły. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany do odnotowania zmiany długości trasy.  

8.  Opiekę nad dziećmi w czasie transportu do placówki i z powrotem zapewnia Wykonawca, z tym, że opiekunem nie może być kierowca. Opiekunem musi być osoba pełnoletnia posiadająca przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiadająca przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo - pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, posiadająca przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze medycznym. Do zadań opiekuna należy zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania i wysiadania, eliminowaniu niewłaściwych zachowań mogących sprowokować niebezpieczne sytuacje podczas jazdy, udzielenie pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem podopiecznych od momentu odebrania ich od rodziców/opiekunów do momentu przekazania ich pod opiekę pracownikowi placówki. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych opiekun odbiera uczniów od pracownia placówki, sprawuje opiekę w czasie przejazdu dziecka do domu i przekazuje dziecko rodzicom/opiekunom. W czasie, gdy uczniowie niepełnosprawni znajdują się pod nadzorem opiekuna, ponosi on za nich odpowiedzialność.

9.  Dowóz uczniów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw świątecznych oraz dni wolnych od nauki tj. max 187 dni. W przypadku zajęć odbywających się w dniach innych niż dni nauki szkolnej ale wynikających z organizacji pracy placówki, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w tym dniu przewóz uczniów.

10. Dokładną listę uczniów objętych dowozem, wykaz tras oraz wykaz szkół Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

11. Wymaga się od Wykonawcy przewozu uczniów zgodnie z przepisami prawa, zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, w szczególności uwzględnienie zasad i warunków przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W związku z tym, iż Wykonawca będzie przewozić dzieci niepełnosprawne winien dołożyć wszelkiej staranności w celu zapewnienia optymalnej opieki w czasie wykonywania usługi.

12. Wykonawca ubezpiecza pasażerów i pojazd od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu.

13. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:

a) zapewnienie środka transportu przeznaczonego do charakteru wykonywanej usługi;

b) w przypadku awarii Wykonawca obowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takim samym lub zbliżonym standardzie. Pojazd zastępczy powinien zostać podstawiony nie później niż 60 minut od chwili zdarzenia;

c)  Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz w zakresie usprawnień technicznych;

d) przestrzegania prawa o ruchu drogowym i określających warunki techniczne pojazdów;

e) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i punktualnego podstawiania pojazdu w miejscu zamieszkania uczniów, do zaprowadzenia i odebrania uczniów od wychowawców/ pracownika placówki;

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

g)  nie zezwala się na łączenie przewozu uczniów z Gminy Radzanów z przewozem uczniów z innych gmin, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie takiej modyfikacji w sposobie wykonania zamówienia – nawet jeżeli czas i długość trasy nie uległa w związku z tym wydłużeniu.

14. Dokładne informacje dotyczące świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia:

a)  dowóz uczniów powinien być realizowany za pomocą sprawnego technicznie pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;

b) wymagania jakie musi spełniać pojazd do przewozu uczniów niepełnosprawnych:

- środek transportu musi być dopuszczony do ruchu na terytorium RP – z ważnym badaniem technicznym i aktualnym ubezpieczeniem OC i NW;

- pojazd musi być sprawny technicznie, przystosowany do charakteru wykonywanej usługi, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego;

- pojazd musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Liczba miejsc siedzących powinna być odpowiednia do liczby przewożonych osób. Miejsca pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami;

- pojazd winien posiadać oświetlenie wnętrza, sprawne ogrzewanie i chłodzenie zapewniające uczniom komfort jazdy.

- za utrzymanie porządku w pojeździe odpowiada Wykonawca.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu uczniów, ilości przewozów wykonywanych w ciągu jednego tygodnia, terminów ich wykonania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi
z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dowozu do szkół.
Zmiana trasy przewozu nie stanowi podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

16. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, w oparciu o własne kalkulacje kosztów.

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawcy jest zobowiązany do naprawy powstałych szkód mających miejsce w trakcie wykonywania usługi.

18. Należność za wykonywaną usługę transportową będzie płatna w okresach miesięcznych
w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego za faktycznie wykonaną ilość kilometrów w danym miesiącu.

III. Opis wymagań:

1.          Wykonawca do realizacji usługi winien dysponować min. jednym busem/ autobusem   -min.   9 miejsc siedzących dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych .

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy podłożyć następujące dokumenty:

a) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi,

b) potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW,

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. kierowca
  i opiekun.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 02 stycznia 2020r. do dnia 22 grudnia   2020r., we wszystkie dni zajęć szkolnych, zgodnych z opracowanym kalendarzem szkolnych na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w spawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

 

V. Kryteria wyboru oferty:

- Najniższa cena brutto za kilometr.

 

VI. Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego ( załącznik nr 1), oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2), wykaz pojazdów będących w dyspozycji Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3).

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3) Oferta musi być napisana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.

4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

5) Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A   26-807 Radzanów w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r., do godz. 9:00 .

2) Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego z zachowaniem terminu określonego wyżej.

3) Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.

 

IX. Osoby do kontaktu:

Pani Magdalena Leśnowolska tel. (48) 6136362 wew. 21  

 

X. Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

·          administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanów, Radzanów 92 A; 26-807 Radzanów, tel./fax. 48 613 63 62, REGON 670223942, NIP 798 143 52 08, e-mail: gmina@radzanow.pl ;

·          Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Radzanów jest Pani Agnieszka Radtke, e-mail: iod@radzanow.pl ,

·          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do placówek i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

·          odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- upoważnieni pracownicy administratora;

- współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,

- instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,

·          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat;

·          podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;

·          w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

·          posiada Pani/Pan:

·          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

·          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ( skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników );

·          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) ;

·          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

·          nie przysługuje Pani/Panu:

·          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

·          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Wójt Gminy

 

Sławomir Kruśliński




Załączniki:  

załacznik nr 1.docx

załącznik  nr 2.docx

załącznik nr3.docx

umowa.docx

rozliczenie.docx




Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-25 13:05:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-03 15:16:39
  • Liczba odsłon: 137
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 882011]

przewiń do góry