• Nr XI/56/2017   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r ,   doc 1.pdf
 • Nr XI/55/2017.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022
 • Nr XI/54/2017   w sprawie   uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2021”
 • Nr XI/53/2017   w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzanowie,
 • Nr XI/52/2017   Uchwała Budżetowa na  rok 2018 Gminy Radzanów,    uzasadnienie.pdf , dochody.pdf , wydatki.pdf , zadania inwestycyjne.pdf  ,  dotacje dla sektora f.p.pdf , dotacje z pozasektoraf.p.pdf
 • Nr X/51/2017.pdf   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022,
 • Nr X/50/2017   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, doc 1 pdf , doc 2.pdf , wydatki inwestycyjne załącznik  nr 1
 • Nr X/49/2017.pdf   w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022,
 • Nr 48/2017.doc   w sprawie uchwalenia  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2018”. 
 • Nr X/47/2017   w sprawie rocznego programu    współpracy gminy Radzanów z organizacjam pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2018 rok,
 • Nr IX/46/2017  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,  wydatki inwestycyjne,  doc 1 doc 2.
 • Nr IX/45/2017.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022
 • Nr IX/44/2017   w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu na uchwałę Rady Gminy Radzanów Nr I/4/2016 z dnia  26 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków wraz  z odpowiedzią na skargę.
 • Nr IX/43/2017  w sprawie zmian statutu gminy Radzanów,
 • Nr IX/42/2017   w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie.

 • Nr IX/41/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Czarnocinie.

 • Nr IX/40/2017   w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie.
 • Nr IX/39/2017   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2018 rok,  zał 1 pdf  ,  zał 2 pdf  , zał 3.pdf
 • Nr IX/38/2017   w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
 • Nr IX/37/2017  w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
 • Nr VIII/37/2017  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  zał nr 1 , doc 1.pdf  ,  doc 2.pdf
 • Nr VIII/36/2017.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022
 • Nr VII/35/2017   w sprawie  wyrażenia zgody na zmianę wykorzystania części nieruchomości oddanej w użytkowanie SP ZOZ w Radzanowie poprzez wykonanie na niej placu rekreacyjno–wypoczynkowego.                       
 • Nr VII/34/2017   wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gdzie   prowadzona jest działalność przez SP    ZOZ  w Radzanowie.

 • Nr VII/33/2017  w sprawie zmianw uchwale budżetowej na 2017 rok  doc 1.pdf  , doc 2pdf , wydatki inwestycyjn   
 • Nr VII/32/2017   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022.
 • Nr VI/31/2017   w sprawie: zmian w załączniku do  Uchwały Nr VIII/37/2016 z dnia 22 listopada 2016r   w sprawie  rocznego  programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 •  Nr VI/30/2017  w s prawie zmian w uchwale budzetowej na 2017 rok  doc 1 pdf , doc 2 pdf , wydatki inwestycyjne , zał. nr 1 .
 • Nr VI/29/2017  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022
 • Nr V/28/2017  w sprawie określenia numerów ewidencyjnych działek przez które przebiegają drogi gminne nr 110327W Radzanów-Gołosze- Podgórze i nr 110305W Ratoszyn-Bukówno.
 • Nr V/27/2017  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, doc 1.pdf  , doc 2.pdf  , wydatki inwestycyjne   
 • Nr V/26/2017  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2017 -2022.
 • Nr V/25/2017  w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 • Nr V/24/2017  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Radzanów z wykonania budżetu za 2016r i sprawozdania finansowego.
 • Nr V/23/2017   w sprawie  oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie za 2016r. oraz  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Radzanowie  za 2016 rok.

 • Nr IV/22/2017  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;  wydatki inwestycyjne , doc 1 pdf , doc 2 pdf
 • Nr IV/21/2017  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022,
 • Nr IV/20/2017  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Nr IV/19/2017.doc  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2017 roku,
 • Nr IV/18/2017 .doc  w sprawie Programu Wspierania Rodziny Gminy Radzanów na lata 2017-2020,
 • Nr III/17/2017.docx   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,  wydatki inwestycyjne. xls , doc 1 pdf  ,  doc 2 .pdf
 • Nr III/16/2017.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022
 • Nr III/15/2017.docx   w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 r.
 • Nr III/14/2017  w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Radzanów w 2017 roku.
 • Nr III/13/2017 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego  zasobu gminy Radzanów.
 • Nr III/12/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 • Nr III/11/2017  w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Radzanów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 • Nr III/10/2017  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  zał.nr 1.pdf zał. nr 2.pdf
 • Nr II/9/2017  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.  zał. nr 1  wydatki inwestycyjne , doc 1 pdf , doc 2 pdf
 • Nr II/8/2017.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022
 • Nr II/7/2017  w sprawie zatwierdzenia do realizacji  projektu pn. „Szkolny Punkt  Informacji i Kariery- SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie"  
 • Nr II/6/2017  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   zał.nr 1.doc zał.nr 2.doc załnr 3.doc .
 • Nr II/5/2017.odt  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej  oczyszczalni ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów,
 • Nr II/4/2017  w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod na terenie gminy Radzanów,
 • Nr I/3/2017  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  doc 1.pdf  , doc 2.pdf  ,   tabela nr 3.xlsx
 • Nr I/2/2017  wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022  pobierz.pdf
 • Nr I/1/2017   w sprawie określenia realizatorów projektu "Nowa jakość w edukacji ogólnej". pobierz.doc
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-26 10:10:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 09:06:59
 • Liczba odsłon: 334
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863154]

przewiń do góry