Załącznik do Zarządzenia

Wójta Gminy Radzanów   Nr 70/2015

z dnia 22 grudnia 2015 r.REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY W RADZANOWIE


§ 1

Regulamin niniejszy określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Radzanów.

  § 2


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Radzanów,

 2. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Radzanów,

 3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Radzanów,

 4. Stanowisku pracy – rozumie się przez to samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie

  Gminy w Radzanowie

 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Radzanów

   

  § 3

 1. Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest Wójt.

 2. Wójt kieruje pracą Urzędu i wykonuje zadania przy pomocy pracowników Urzędu Gminy.

 3. W czasie nieobecności Wójta urzędem kieruje Sekretarz Gminy.

   

  § 4

  Siedzibą Urzędu Gminy jest Radzanów.

   

  § 5

  1. Urząd jest jednostką organizacyjną   nie posiadającą osobowości prawnej, stanowiącą aparat pracy administracji samorządowej, w której zespół zatrudnionych pracowników umożliwia praktyczne funkcjonowanie organu wykonawczego Gminy i realizację przypisanych Wójtowi zadań i kompetencji.

    2. Urząd jako jednostka organizacyjna Gminy funkcjonuje na zasadach jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z o finansach publicznych i   realizuje zadania:

    1)     własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,

    2)   zlecone Gminie ustawami do realizacji, z   zakresu działania organów administracji rządowej,

    3)   powierzone Gminie na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

   

    § 6  


WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU


Urząd posiada strukturę stanowiskową zapisaną w   załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:


1. Stanowiska kierownicze

 1. Wójt Gminy – Kierownik Urzędu;

 2. Sekretarz Gminy;

 3. Skarbnik Gminy;

 4. Kierownik USC /Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych/ochrony danych osobowych         

2. Referat finansowy:

 1. Kierownik referatu - Skarbnik Gminy ;

 2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej ;

 3. Stanowisko ds. księgowości budżetowej ;

 4. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat;

 5. Stanowisko ds. kasowych i księgowości podatkowej;

 6. Stanowisko ds. płacowych;

 7. Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń VAT

3. Samodzielne stanowiska pracy:

 1. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, gospodarki gruntami i wymiaru opłaty za odbiór odpadów;

 2. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu, rozliczeń OSP, archiwum zakładowego;

 3. Stanowisko ds. kadrowych oraz obsługi dotacji dla pracodawców ;

 4. Stanowisko ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i działalności gospodarczej ;

 5. Stanowisko ds. ochrony zwierząt, rolnictwa i ochrony środowiska ;

 6. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych ;

 7. Stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów oraz rozwoju i promocji gminy/ Zastępca Kierownika USC;

4. Referat   gospodarki komunalnej:

     Kierownik referatu

 1. Sprzątaczka ;

 2. Palacz c.o. -   konserwator;

 3. Pracownik gospodarczy ;

 4. kierowca - operator, konserwator oczyszczalni ścieków

 5. Pracownicy fizyczni: w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, stażyści.

   

  § 7  


WÓJT GMINY - KIEROWNIK URZĘDU


Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa.  

§ 8

Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy.

 2. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy;.

 3. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

  1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków – w ramach uprawnień udzielonych przez Radę Gminy,

  2. emitowanie papierów wartościowych – w ramach uprawnień udzielonych przez Radę Gminy,

  3. dokonywanie wydatków budżetowych,

  4. zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,

  5. dysponowanie rezerwami budżetu gminy,

  6. blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą

 1. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z art. 39 ustawy o samorządzie gminnym.

 2. Składanie jednoosobowych oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

 3. Przedkładanie projektów uchwał Radzie Gminy w tym projektu uchwały budżetowej.

 4. Określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

 5. Przedkładanie radzie gminy projektu budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego w ustawowym terminie i przesłanie projektu do regionalnej izby obrachunkowej celem zaopiniowania.

 6. Ogłaszanie uchwał Rady Gminy w tym uchwały budżetowej i sprawozdania                      z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał dla wojewody i regionalnej izby obrachunkowej.

 7. Składanie Radzie Gminy sprawozdań z realizacji wykonywanych uchwał Rady Gminy.

 8. Reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym administracyjnym,         a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej.

 9. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

 10. Ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy urzędu.

 11. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.

 12. Załatwianie wniosków posłów i senatorów.

 13. Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu.

 14. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy.

 15. Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych.

 16. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

 17. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa                 i uchwałami Rady Gminy.

 18. Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Wójta.

 19. Wójt jest szefem obrony cywilnej gminy i w przypadkach zagrożenia Państwa lub ogłoszenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 20. Realizowanie zadania wynikające ustawy o   powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów wykonawczych   do ustawy , a w szczególności Rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

 21. Kierowanie i   koordynowanie przygotowania, a także realizacja zadania obronne, nadzorowanie pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej                        i zarządzania kryzysowego.

 22. Realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

 23. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze                           i humanitarne.

 24. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.  


§ 9


Sekretarz GMINy

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy.

 3. Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego i zakresów czynności poszczególnych referatów i stanowisk,   zakresu kompetencji kierowników oraz kontrola tych postanowień.

 4. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.

 5. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.

 6. Nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli i przestrzegania przepisów k.p.a..

 7. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu

 8. Zapewnianie obsługi prawnej urzędu.

 9. Wydawanie wszelkich wymaganych poświadczeń urzędowych.

 10. Udzielanie urlopów, zwolnień, delegowanie, wnioskowanie do Wójta Gminy                             o przyznanie nagrody lub zdyscyplinowanie pracowników, nadzór nad terminowym wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych.

 11. Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem.

 12. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 13. Prowadzenie sprawy związanych z przyznawaniem odznaczeń państwowych, odznak resortowych i wyróżnień.

 14. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy.

 15. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji w związku z   zatrudnianiem pracowników         w formie umowy zlecenie i umowy o dzieło.

 16. Wykonywanie czynności kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej .

 17. Sekretarz gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

 18. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnień udzielonych przez Wójta.

 19. Nadzór nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych:

 1. Publicznego Gimnazjum w Rogolinie;

 2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie;

 3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukównie;

 4. Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie;

 5. Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie;

 6. Samodzielnego Publicznego ZOZ w Radzanowie;

20. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, zaszeregowaniem, awansowaniem              i odwoływaniem dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych w tym organizacja konkursów.

21. Wykonywanie zadań z zakresu oświaty, a w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności szkół na terenie gminy;

 2. sporządzanie sprawozdań dot. oświaty na poziomie gminy;

 3. nadzór i koordynowanie projektów organizacji pracy szkoły;

 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących oświaty na terenie gminy;

22.Prowadzenie następujących rejestrów :

   - rejestr   instytucji kultury;

     - rejestr niepublicznych placówek oświatowych;
23. Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności.

24. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

§ 10


Kieronik Urzędu Stanu Cywilnego


Do zadań pracownika na stanowisku   Kierownik Urzędu stanu Cywilnego należy                                     w szczególności:

I. Zadania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 2. Przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 3. Przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska, imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska małżonka rozwiedzionego, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

 4. Przyjmowanie oświadczeń o wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego.

 5. Przyjmowanie oświadczeń o ustanowieniu pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne.

 6. Wydawanie zaświadczeń do związków wyznaniowych w celu zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami prawnymi.

 7. Współpraca ze związkami wyznaniowymi w celu rejestracji małżeństwa wynikającego z porozumienia konkordatowego.

 8. Rejestracja stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów.

 9. Prowadzenie skorowidzów do aktów stanu cywilnego.

 10. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego.

 11. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 12. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego terminu wyczekiwania.

 13. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą.

 14. Odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego.

 15. Transkrypcja aktu sporządzonego za granicą.

 16. Powiadomienie sadów opiekuńczych o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu.

 17. Ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.

 18. Prowadzenie spraw z placówkami konsularnymi w zakresie aktów stanu cywilnego.

 19. Przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów do ksiąg oraz akt zbiorowych.

 20. Przekazywanie ksiąg 100-letnich do Archiwum Państwowego.

 21. Upowszechnianie i rozwijanie świeckiej obrzędowości w sprawach urodzeń, uzyskiwania pełnoletniości, zawarcia związku małżeńskiego i długoletniego pożycia małżeńskiego.

 22. Prowadzenie statystyki, wykonywanie miesięcznej sprawozdawczości z ruchu naturalnego ludności.

 23. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska   – wydawanie decyzji o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska.

 24. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

 25. Sprawy ewidencji ludności w tym zwłaszcza:

 26. prowadzenie ewidencji ludności;

 27. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań lub wymeldowań;

 28. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały, czasowy do 3-mcy i powyżej                         3- miesięcy i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

 29. prowadzenie ewidencji pobytu czasowego cudzoziemców;

 30. prowadzenie spraw związanych z systemem PESEL;

 31. prowadzenie elektronicznego systemu ewidencji ludności;

 32. sporządzanie list i zestawień ludności zgodnie z potrzebami;

 33. udzielanie informacji adresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;

 34. przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania;

 35. prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców;

 36. sporządzanie spisu wyborcó
  Sprawy dowodów osobistych, w szczególności:

 1. przyjmowanie i opracowywanie wniosków o wydanie dokumentów tożsamości;

 2. Wydawanie dokumentów tożsamości;

 3. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dokumentów tożsamości i wydawanie stosownych zaświadczeń;

 4. Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wydanych i utraconych dokumentów tożsamości;

 5. Prowadzenie rozliczeń formularzy z systemu wydawania dowodów osobistych;

 6. Wprowadzanie   danych z opracowywania dokumentów tożsamości do systemu ewidencji ludności;

     Sprawy związane z powszechnym obowiązkiem obrony, w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru przedpoborowych z terenu gminy;

 2. wzywanie przedpoborowych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

 3. zatwierdzanie wykazu przedpoborowych z terenu gminy;

 4. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej;

 5. sporządzanie i terminowe przekazywanie właściwym instytucjom sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych na stanowisku pracy;

II. Do zadań Pełnomocnika ds.   Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

 3.   Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

 5. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych .

 6. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

 7. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie: imię i nazwisko, numer PESEL, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer.

 8. Przekazywanie odpowiednio ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 7..

 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych pełnomocnik ochrony zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej i podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.

 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej pełnomocnik ochrony zawiadamia niezwłocznie również odpowiednio ABW.

 11. Opracowywanie i uaktualnianie (wymagające akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej) następujących dokumentów:

1) plan ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

2) sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych;

3) dokumentację określającą poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą (w jednostce organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „poufne” lub wyższej);

4) instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;

 1. Zapewnianie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostce organizacyjnej (z wyłączeniem organizacyjnych, technicznych, programowych                     i eksploatacyjnych aspektów ochrony kryptograficznej).

 2. Opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych                     o klauzuli "zastrzeżone".

 3. Prowadzenie ewidencji środków ochrony elektromagnetycznej – jeśli dotyczy , która powinna zawierać co najmniej: nazwę i numer seryjny środka ochrony elektromagnetycznej; numer wydanego certyfikatu; Techniczny Poziom Zabezpieczenia Urządzenia; termin ważności wydanego certyfikatu.

 4. Prowadzenie procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych.

III. Do zadań w zakresie ochrony danych osobowych :

 1. Zapewnia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,   a w szczególności

 1. sprawdza zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania;

 2. opracowuje i aktualizuje dokumentację   tj. polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym,

 3. Zapoznaje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami              o ochronie danych osobowych,


 1. Nadzoruje rejestrację zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych.

 2. Prowadzi jawny rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, zawierającego nazwę zbioru oraz inne informacje identyfikujące zbiór.

 3. Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzanie zbiorów danych osobowych.

§ 11


Skarbnik Gminy – KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO


Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy i kierownikiem referatu finansowego.  


Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. Kieruje referatem finansowym.

 2. Opracowuje projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Opracowuje projekty uchwał i zarządzeń w sprawach zmian w budżecie gminy.

 4. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących   prowadzenia   rachunkowości i gospodarki finansowej.

 5. Sporządza łączne,   zbiorcze sprawozdania cyfrowe i opisowe z wykonania budżetu   oraz   finansowe jednostek.

 6. Sporządza sprawozdanie ze środków trwałych.

 7. Kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań finansowych.

 8. Nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy.

 9. Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o   stanie budżetu.


10 Zgodnie z art. 53 ustawy o finansach publicznych upoważniam Skarbnika Gminy do realizacji następujących zadań:

1. Wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości.

2. Nadzoruje prowadzenie rachunkowości.

3. Dokonuje kontroli finansowej   w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.

4.Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi.

5. Dokonuje wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


§ 12 

Stanowisko ds. Księgowości   budżetowej


Do zadań pracownika na stanowisku   ds. księgowości budżetowej należy  w szczególności:


 1. Kompletowanie i wpinanie do teczek dokumentów księgowych odrębnie do każdego rachunku bankowego.

  2. Opracowywanie w/w dokumentów do wypłaty wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.

  3. Terminowa realizacja faktur i rachunków.

  4. Sprawdzanie raportów kasowych w momencie otrzymania raportu.

  5. Dekretowanie bieżące dokumentów księgowych analitycznie i syntetycznie jednostki                 i budżetu.

  6.Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych .

  7. Naliczanie roczne umorzeń i amortyzacji.

  8.Rozliczanie bieżące zakupów ewidencjonowanych na kontach 310 i 330.

  9. Rozliczanie pobranych zaliczek i czuwanie nad terminowym jej rozliczeniu.


 1. Sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym.

 2. Terminowe dokonywanie spłat rat i należnych odsetek od kredytów i pożyczek.

 3. Terminowe dokonywanie przelewów dochodów Skarbu Państwa.

 4. Sporządzanie sprawozdania z dochodów Skarbu Państwa – Rb 27ZZ.

 5. Prowadzenie bieżące ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

         i uzgadnianie ich z syntetyką.

 6. Naliczanie i wystawianie polecenia księgowania do zaangażowania wydatków.

 7. Zastępstwo na stanowisku ds. sporządzania list płac i rozliczeń ubezpieczeniowy                 

         i skarbowych podczas nieobecności pracownika.

 8. Zastępstwo Skarbnika w czasie jego nieobecności.

 9.   Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy.

   

  § 13

     

Stanowisko ds. Księgowości   BUDŻETOWEJ

Do zadań pracownika na stanowisku   ds. księgowości budżetowej   należy                                 w szczególności:


 1. Księgowanie bieżące na kontach syntetycznych i analitycznych, sporządzanie zestawień obrotów i sald w programie księgowym FIKS.

 2. Uzgadnianie wyciągów bankowych, raportów kasowych z saldami wynikającymi                   z ewidencji księgowej na kontach rachunków bankowych, kasy i kont rozrachunkowych.

 3. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego zgodnie z wymogami archiwum.

 4. Rozliczanie wyników inwentaryzacji.

 5. Nadawanie kolejnych numerów dokumentom księgowym.

 6. Przeprowadzanie inwentaryzacji rocznej poprzez weryfikację sald i potwierdzenie sald.

 7. Analiza i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek.

 8. Zastępstwo na stanowisku ds. księgowości   budżetowej podczas nieobecności pracownika.

 9.   Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy.

   

  § 14

     

Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat

Do zadań pracownika na stanowisku   ds. wymiaru podatków i opłat należy  w szczególności:


 1. Wymiar podatków i opłat: rolnego, leśnego, od nieruchomości,   od środków transportowych, od psów, za wywóz nieczystości stałych, innych wynikających                       z przepisów prawa, oraz dokonywanie kontroli w tym zakresie.

 2. Przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz zbieranie innych informacji, materiałów                i danych mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków.

 3. Sporządzanie protokołów w sprawie opisu warunków gospodarczych gospodarstwa rolnego do celów umorzeniowych.

 4. Przygotowywanie projektów decyzji od zobowiązań pieniężnych i opłat   w zakresie umarzania zaległości.

 5. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców   w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz umarzania należnych od przedsiębiorców świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne oraz sporządzanie sprawozdań.

 6. Stosowanie ulg ustawowych do zobowiązań podatkowych.

 7. Aktualizacja rejestru rolnego dla celów Urzędu statystycznego oraz wykazu rolników do Izb Rolniczych.

 8. Prowadzenie kartotek podatnika i bieżąca ich aktualizacja.

 9. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.

 10. Opracowywanie projektów uchwał rady wprowadzających stawki podatków i opłat lokalnych.

 11. Sporządzanie listy wypłat wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów i innych należności.

 12. Prowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym:

 1. przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego,

 2. obliczanie należnego zwrotu podatku akcyzowego,

 3. przygotowanie projektu decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,

 4. sporządzanie list do zwrotu podatku akcyzowego,

 5. sporządzanie wniosku o dotację o zwrot podatku akcyzowego,

 6. rozliczenie dotacji o zwrot podatku akcyzowego,

 1. Orzecznictwo w I instancji w zakresie wymiaru i poboru należności określonych w pkt 1.

 2. Wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z wykonywanymi czynnościami.

 3. Współdziałanie z innymi jednostkami niepodporządkowanymi.

 4. Rozliczanie inkasenta opłaty targowej.

 5. Sporządzanie sprawozdań   Rb 27S w zakresie:


 1. skutków obniżenia górnych stawek podatków i opłat,

 2. skutków udzielonych ulg i zwolnień,

 3. umorzenia zaległości podatkowych,


 1. Zastępstwo na stanowisku ds. kasowych i księgowości podatkowej podczas nieobecności pracownika.

 2. Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.

   

  § 15

stanowisko do spraw    kasowych i księgowości podatkowej


 


Do zadań pracownika na stanowisku   ds. księgowości podatkowej należy  w szczególności:


1.Prowadzenie rachunkowości pobieranych podatków, opłat i innych zobowiązań   pieniężnych.


2. Uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyczną nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca.


3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych.


4. Prowadzenie bieżącej analizy okresowej realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat, czuwanie nad ich rytmicznym wpływem oraz podejmowanie działań zmierzających do pełnej realizacji planowanych dochodów.


5. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie należności z tytułu podatków   i opłat.


6. Występowanie o wpis hipoteki przymusowej oraz egzekucję z nieruchomości.


7. Ewidencja i windykacja należności z tytułu opłat adiacenckich.


8. Organizowanie poboru w formie inkasa podatków, opłat i innych zobowiązań pieniężnych.


9. Rozliczanie inkasentów z zobowiązań pieniężnych i opłat lokalnych.


10. Przygotowanie projektów decyzji od zobowiązań pieniężnych i opłat w zakresie:


 1. odraczania terminu płatności,

 2. rozkładania na raty.

  11. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców   w formie odraczania i rozkładania na raty należnych od przedsiębiorców świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne.

  12. Sporządzanie sprawozdań Rb-27S z wykonania zobowiązań pieniężnych i opłat                       w zakresie:

  1. należności,

  2. potrąceń,

  3. dochodów wykonanych,

  4. dochodów otrzymanych,

  5. salda końcowego (należności i nadpłaty),

  6. skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

   13. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.

   14. Wyliczanie kwoty składek należnej Izbie Rolniczej po każdej racie podatku rolnego.

   15. Zastępstwo na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat podczas nieobecności pracownika.


 1. Prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zakładowej instrukcji kasowej.

  17. Podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku.

  18. Przyjmowanie dochodów do kasy i odprowadzanie   do banku.

  19. Sporządzanie raportów kasowych oraz przekazywanie bieżące wraz z dokumentami źródłowymi do pracownika ds. księgowości budżetowej.

  20. Uzgadnianie obrotów i sald gotówki w kasie z ewidencją syntetyczną konta 101.

  21. Prowadzenie na bieżąco rejestrów wykorzystanych czeków, przyjętych depozytów, nie podjętych wynagrodzeń, druków ścisłego zarachowania.

  22. Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.

   

  § 16 

stanowisko do spraw płacowych


Do zadań pracownika na stanowisku   ds. płacowych   należy w szczególności:


 1. Kompletowanie, przyjmowanie dokumentów źródłowych potrzebnych do wyliczenia list

        płac.

 2. Prawidłowe sporządzanie wynagrodzeń i innych należności pieniężnych wynikających

       ze stosunku pracy oraz umów zlecenia.

  3. Naliczanie i terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i składek   na PFRON.

  4. Dokonywanie i terminowe przekazywanie potrąceń prawidłowych składek na ubezpieczenia społeczne pracownika i podatku dochodowego od osób fizycznych.

  5. Terminowe sporządzanie z w/w potrąceń i naliczeń deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i PFRON.

  6. Dokonywanie i terminowe przekazywanie innych potrąceń wynikających z innych dokumentów.

  7. Kompletowanie wniosków o zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze oraz ustalanie   i naliczanie ich wielkości.

 1. Rozliczanie i wypłacanie zwolnień lekarskich.

 1. Prowadzenie dla każdego pracownika karty wynagrodzeń, sporządzanie PIT–11, PIT-40, PIT 8B za rok kalendarzowy zgodnie z przepisami prawa.

 2. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

 3. Wydawanie zaświadczeń do ZUS dla pracowników Urzędu Gminy.

 4. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia społecznego, dokumentów wyrejestrowujących, sporządzanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego i dla ZUS oraz ich weryfikacja.

 5. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 6. Sporządzanie planów finansowych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Urzędu Gminy.

 7. W miarę potrzeb referatu wyliczanie potrzebnych środków na wynagrodzenia w trakcie roku.

 8. Wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na koniec roku i pochodnych oraz sporządzenie noty księgowej tego naliczenia na poszczególne rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej i na poszczególne jednostki organizacyjne.

 9. Sporządzanie przelewów od rachunków i faktur.

 10. Sporządzanie i przekazywanie do Biura Pracy wniosków o refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu robót publicznych                i interwencyjnych, oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

 11. Sporządzanie sprawozdań z funduszu płac dla celów GUS.

 12. Zastępstwo na stanowisku ds. księgowości podczas nieobecności pracownika.

 13. Inne zadania zlecone przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.

   

  § 17

   

  STANOWISKO DS. KSIĘGOWYCH I ROZLICZEŃ VAT

     

Do zadań pracownika na stanowisku inspektor ds. księgowych i rozliczeń VAT należy                               w szczególności

 1. Prowadzenie rejestru odbiorców wody i ścieków.

 2. Wystawianie faktur Vat dla kontrahentów, najemców, dzierżawców, odbiorców za wodę                            i ścieki.

 3. Wystawianie not korygujących .

 4. Pobór i egzekucja należności pieniężnych ( z dzierżaw, najmu, opłat na rzecz gminy tj. za wodę i odprowadzanie ścieków).

 5. Przekazywanie faktur za wodę i ścieki pracownikowi, który odczytuje stan liczników.

 6. Rozliczanie z pobranych faktur pracownika dostarczającego faktury odbiorcą.

 7. Wyliczanie oraz wystawianie dowodów wpłat za pobór wody z wodociągu lub zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków.

 8. Prowadzenie ewidencji należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, monitorowanie wpłat, bieżące występowanie z   wezwaniami do zapłaty.

 9. Rozliczanie i obciążanie najemców za zużytą energię elektryczną wg wskazań licznika – refakturowanie.

 10. Wyliczanie stawek taryf za wodę i ścieki i przedkładanie je Wójtowi Gminy                          w ustalonym terminie.

 11. Wystawianie wpłat do banku lub do kasy urzędu za wodę, ścieki, najem lokali.

 12. Prowadzenie ewidencji podatku Vat dla Gminy Radzanów.

 13. Sporządzanie deklaracji Vat.

 14. Prowadzenie rozliczeń podatku Vat z Urzędem Skarbowym.

 15. Przygotowywanie informacji rocznej do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie korzystania ze środowiska (dot. wody i ścieków) i wyliczenie opłaty środowiskowej.

   

   

  § 18

   

  STANOWISKO DS. OBSŁUGI   RADY GMINY, GOSPODARKI GRUNTAMI I WYMIARU OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

   

  Do zadań pracownika na stanowisku   ds. obsługi   rady gminy, gospodarki gruntami i wymiaru opłaty za odbiór odpadów   należy w szczególności:

    

 1. Zadania w zakresie   gospodarki gruntami :

 1. Sprzedawanie, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem grunty gminne osobom fizycznym.

 2. Przejmowanie od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność w wieczyste użytkowanie i użytkowanie grunty.

 3. Przekazywanie odpłatne w zarząd grunty gminne komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

 4. Użyczanie na krótki czas grunty osobom fizycznym i komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

 5. Sprzedawanie lub oddawanie w wieczyste użytkowanie grunty, sprzedawanie wolnych budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali w drodze przetargu.

 6. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.

 7. Przejmowanie na własność za odszkodowaniem ulice powstałe w wyniku podziału,

 8. Ustalanie granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne, wykładanie projektów uchwał do wglądu zainteresowanych osób.

 9. Wyposażanie gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu.

 10. W zamian za scalanie przekazywanie właścicielom lub wieczystym użytkownikom odpowiednią ilość działek budowlanych lub dokonywanie rozliczeń w gotówce.

 11. Dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

 12. Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości.

 13. Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 14. Zarządzanie odebrania gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.

 15. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy,

 16. Przekazywanie w zarząd, użytkowanie wieczyste lub użytkowanie posiadaczom gruntów, którzy nie mogą przedstawić dokumentu o przekazaniu gruntów w dniu 1 sierpnia 1988 r.

 17. Powoływanie biegłych do wyceny nieruchomości w celu obliczenia opłat adiacenckich        z tytułu wyposażenia terenu w urządzenia inne jak wodociąg i kanalizacja.

 18. Przejmowanie nieodpłatne na własność gminy budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże      i infrastrukturę mieszkaniową do zasobów komunalnych wraz z przynależnymi gruntami.

 19. Przekazywanie nieodpłatnie własności działki obejmującej budynki w których znajduje się lokal i pomieszczenia gospodarcze o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków jeśli osobie przysługuje prawo bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

 20. Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb przetargowych z zakresu stanowiska.

 21. Przygotowywanie projektów programów i uchwał Rady Gminy w zakresie prowadzonych spraw.

   

 22. Zadania z zakresu obsługi Rady Gminy :

 23. Obsługa kancelaryjno – techniczna i biurowa rady gminy, jej organów, a w tym:


 1. - organizacyjne przygotowanie posiedzeń organów kolegialnych,

 2. - opracowanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień, wniosków i opinii   oraz przekazywanie ich do realizacji przez właściwe organy i jednostki organizacyjne,

 3. - zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje rady, posiedzenia komisji, zbieranie materiałów będących   przedmiotem obrad i przedstawianie ich właściwym organom.


       1. Prowadzenie rejestrów:


 1. uchwał i postanowień rady,

 2. Zarządzeń Wójta

 3. wniosków i opinii komisji,

 4. interpelacji i wniosków radnych, oraz czuwanie nad terminowym załatwieniem

    wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych.


       1. Udział w opracowywaniu projektów planów Rady i jej organów.

       2. Udział w opracowywaniu uchwał Rady oraz opracowywaniu i przedstawianiu, wniosków i opinii komisji.

       3. Współdziałanie z przewodniczącymi komisji rady, w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektu uchwał, projektów aktów zawierających przepis prawa miejscowego.

       4. Zapewnienie w niezbędnym zakresie pomocy merytorycznej i prawnej organom samorządu mieszkańców oraz opracowanie dla potrzeb Wójta i komisji do spraw samorządu informacji o respektowaniu i wykonywaniu uchwał i wniosków samorządu   mieszkańców.

       5. Organizowanie i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego

       6. Sporządzanie rocznych informacji o wypłaconych radnym kwotach diet (PIT-R)

         


 1. Zadania z zakresu wymiaru opłat za odbiór odpadów


       1. Zorganizowanie, wdrożenie i obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych,

 1. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, weryfikacja i wprowadzanie ich do ewidencji w systemie informatycznym.

 2. Tworzenie i stała aktualizacja bazy danych - rejestru gminnego właścicieli nieruchomości zamieszkałych - objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

 3. Naliczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych z wykorzystaniem programu komputerowego.

 4. Współpraca z referatem finansowym w zakresie egzekucji opłat,

 5. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych przepisami prawa sprawozdań, informacji, i analiz dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

 6. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowa nia odpadami komunalnymi,

 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie gospodarowania odpadami              w sprawie określenia wysokości opłaty.

 8. Naliczanie wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami.

 9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

   

  IV. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:


       1. Przygotowywanie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

       2. Przygotowywanie umów z dostawcami ścieków dowożonych na oczyszczalnię.

       3. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, użyczeniem lub innymi formami używania w tym zawieranie umów.

       4. Prowadzenie sprawy związane z ustalaniem stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe.

       5. Prowadzenie rejestru umów.

       6. Prowadzenie spraw związanych wyrażeniem zgody na podnajem lokali, dokonywanie ulepszeń i zmian w lokalu

       7. Przygotowywanie projektów uchwał i Zarządzeń Wójta z zakresu Gospodarki mieszkaniowej.

       8. Sporządzenie sprawozdań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

         

        IV. Pozostałe zadania:


       1. Udzielanie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

       2. Przygotowywanie i wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w zakresie prowadzonych spraw.

       3. Wprowadzanie informacji przekazanych przez inne stanowiska pracy do publikacji                 w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

       4. Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i gospodarowaniem pojazdami służbowymi zgodnie z zarządzeniem wójta gminy w sprawie ustalania zasad eksploatacji pojazdów służbowych w Urzędzie Gminy w Radzanowie oraz ustalania zakładowych norm zuzycia paliw płynnych.

       5. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem pracy społecznie użytecznej przez skazanych na terenie gminy nap odstawie zawiadomienia z sądu

       6. Współpraca z sądem w zakresie wykonywania przez skazanych prac społecznie użytecznych na terenie gminy Radzanów.

       7. Sporządzanie dla sołtysów rocznych informacji o uzyskanych dochodach z tytułu inkasa podatków i opłat (PIT-11)

       8. Zastępstwo na stanowisku ds.   zarządzania kryzysowego i   obrony cywilnej   podczas nieobecności pracownika.

         

        § 19

         

        stanowisko do spraw   obsługi sekretariatu, rozliczeń OSP, archiwum zakładowego

         

        Do zadań wynikających ze stanowiska ds.   sekretariatu, rozliczeń OSP, archiwum zakładowego należy:


   1. Zadania z zakresu sekretariatu:


 1. Prowadzenie kancelarii ogólnej.


 1. przyjmowanie, otwieranie i rejestrowanie   korespondencji – prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej,

 2. wysyłanie korespondencji – prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej,

 3. łączność telefaksowa,

 4. obsługa poczty elektronicznej,


 1. Zaopatrzenie w Urzędu Gminy w   środki czystości.

 2. Wywieszanie informacji i ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz rozsyłanie informacji do umieszczenia na tablicach ogłoszeń do sołtysów.

 3. Prowadzenie spraw związanych z zamawianiem i ewidencją pieczęci urzędowych i tablic urzędowych, prowadzenie rejestru pieczęci.

 4. Prenumerata czasopism.

 5. Wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie posiadanych dokumentów lub oświadczeń.

 6. Prowadzenie inwentaryzacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy w Radzanowie

 7. Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji przetargowej/ zapytanie ofertowe z zakresu stanowiska.

 8. Przyjmowanie informacji o usterkach w oświetleniu ulicznym i przekazywanie ich do firmy obsługującej

 9. Weryfikowanie wykonania zgłoszonych usterek oświetlenia ulicznego.

 10. Nadzór nad aktualizacją sprzętu gaśniczego w Urzędzie Gminy.

   


   1. Zadania z zakresu rozliczeń OSP :


 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem Ochotniczych Straży Pożarnych, nadzór merytoryczny nad jednostkami OSP.

 2. Przygotowywanie   wniosków o dofinansowanie OSP ze środków zewnętrznych                        i rozliczanie pozyskanych dotacji.

 3. Wydawanie i rozliczanie kart pojazdów mechanicznych i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, rozliczanie wydanego paliwa kierowcom OSP, okresowe kontrole OSP.

 4. Sporządzanie list wypłat ekwiwalentu za udział w akcji pożarniczej i szkoleniach.

 5. Współpraca z jednostkami OSP w zakresie kompletowania dokumentacji z zebrać sprawozdawczych i sprawozdawczo – wyborczych, przygotowywanie dokumentacji do aktualizacji KRS.

   


   1. Zadania z zakresu archiwum zakładowego:


 1. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 2. Koordynowanie czynności kancelaryjnych oraz bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych.

 3. P rzyjmowanie dokumentów z poszczególnych komórek organizacyjnych do Archiwum zakładowego.

 4. Przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji   oraz prowadzenie jej ewidencji.

 5. Udostępnianie dokumentacji   archiwalnej osobą upoważnionym.

 6. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

 7. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę po uprzednim uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego.

   


   1. Zastępstwo na stanowisku ds. stanowisko ds. kadrowych oraz obsługi dotacji dla pracodawców

     

    § 20

     

    STANOWISKO DS. KADROWYCH ORAZ OBSŁUGI DOTACJI                                       DLA PRACODAWCÓW

     

    Do zadań pracownika na stanowisku   ds. kadrowych oraz obsługi dotacji                                      dla pracodawców należy w szczególności:


 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.

 2. Przygotowanie dokumentacji kadrowej tj. umowy, świadectwa pracy, angaże, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, informacje i oświadczenia itp.).

 3. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie ewidencji urlopów pracowników Urzędu Gminy.

 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu Gminy ( listy obecności, karty czasu pracy itp. ).

 5. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP i p.poż oraz kontrola ich aktualności.

 6. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.

 7. Gospodarowanie odzieżą roboczą i ochronną dla pracowników.

 8. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta Gminy i Uchwał Rady Gminy                 z zakresu prowadzonych spraw.

 9. Dokonywanie zakupu materiałów biurowych, druków i urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych.

 10. Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i odbywaniem stażu, przygotowanie zawodowe, robót publicznych i prac interwencyjnych w tym przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy.

 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez pracowników                     z aresztu śledczego.

 12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu dotyczącego zatrudniania pracowników.

 13. Terminowe i rzetelne wprowadzanie i wysyłanie sprawozdań z Gminy Radzanów                   w Portalu Sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego w systemie informatycznym.

 14. Aktualizacja strony internetowej gminy Radzanów .

 15. Obsługa poczty elektronicznej urzędu oraz skrzynki e-puap

 16. Dokonywanie zakupu artykułów biurowych, druków oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz innych urządzeń biurowych.

 17. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów nauki zawodu pracowników młodocianych.

 18. Sporządzanie sprawozdań do Kuratorium Oświaty w   sprawie liczby młodocianych.

 19. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych budynków oraz aktualizacja danych w aplikacji EMUiA.

 20. Zastępstwo na stanowisku ds. sekretariatu, rozliczeń OSP, archiwum zakładowego.

 21.   Wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta lub Sekretarza Gminy.


 


§ 21


 


Stanowisko ds. Dróg, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i działalności gospodarczej


 


Do zadań pracownika na stanowisku   ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji                             i działalności gospodarczej należy w szczególności:


I . Zadania z zakresu stanowiska   modernizacji, utrzymania i ochrony dróg,


 1. Opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg, obiektów mostowych i oświetlenia ulicznego.

 2. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, wykonywanie okresowych przeglądów stanu dróg.

 3. Organizowanie wykonawstwa robót oraz koordynowanie wykonaniem robót drogowych.

 4. Przygotowywanie projektów o dofinansowanie, koordynowanie realizacji projektów             z zakresu budowy, remontu dróg i oświetlenia ulicznego oraz przygotowywanie wniosków o płatność.

 5. Ochrona i utrzymanie dróg (odśnieżanie – koordynowanie prac na terenie gminy, rowy przydrożne, oświetlenie uliczne).

 6. Prowadzenie spraw w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących użytkowania dróg.

 7. Opracowywanie projektów decyzji i uchwał dotyczących budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, obiektów mostowych oraz oświetlenia ulicznego.

 8. Sprawozdawczość w zakresie stanu i inwestycji drogowych.

 9. Umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów.

 10. Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.

 11. Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb przetargowych z zakresu stanowiska.

   


   1. Zadania z zagospodarowania przestrzennego  


 1. Przygotowywanie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

 2. Przygotowywanie materiałów do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

 3. Wydawanie decyzji i postanowień o podziale działek i nieruchomości.

 4. Zaświadczanie o przeznaczeniu działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

 5. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

 6. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

 7. Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na innego użytkownika.

 8. Uzgadnianie projektu decyzji celu publicznego.

 9. Wydawanie decyzji celu publicznego.

 10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków.

   


   1. Zadania z zakresu inwestycji


 1. Aktualizowanie informacji o możliwości pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji gminnych z zakresu wodociągowania, kanalizacji, infrastruktury, oświatowej, sportowej i ochrony zdrowia.

 2. Przygotowywanie wniosków o środki finansowe do WFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji dysponujących środkami krajowymi i UE.

 3. Koordynowanie realizacji projektów z zakresu wodociągowania, kanalizacji, infrastruktury oświatowej, sportowej i ochrony zdrowia.

 4. Rozliczanie koordynowanych projektów, przygotowywanie i składanie sprawozdań w tym zakresie, przygotowywanie i składanie wniosków o płatność.

 5. Prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad realizowanymi przez gminę inwestycjami budowlanymi.

 6. Sprawowanie nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi.

   


   1. Do obowiązków pracownika należy również:  


 1. Ewidencjonowanie podmiotów działalności gospodarczej

 2. Prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem, prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej.

 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 4. Sporządzanie sprawozdań z ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 5. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.

 6. Prowadzenie przetargów na wybór przewoźnika do dowożenia uczniów do szkół, i innych wynikających z zakresu stanowiska.

 7. Przygotowywanie projektów planów, regulaminów i uchwał wynikających                          z obowiązujących przepisów prawa w zakresie spraw prowadzonych na swoim stanowisku pracy.

 8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

 9. Sprawowanie nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi.

 10. Prowadzenie rejestru zabytków.

 11. Zastępstwo na stanowisku ds. ochrony zwierząt, rolnictwa i ochrony środowiska w czasie nieobecności pracownika.

   

   

   

  § 22

   


Stanowisko ds.   ochrony zwierząt, rolnictwa i ochrony środOwiska


 


Do zadań pracownika na stanowisku   ds. ochrony zwierząt, rolnictwa   i ochrony środowiska należy w szczególności:


 


 1. Zadania z zakresu ochrony zwierząt :


 1. Zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom społecznym służby zdrowia, przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowania                       i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości.

 2. Podawanie do wiadomości osoba zainteresowanym lub do wiadomości publicznej               o zarządzonych przez powiatowego lekarza weterynarii tymczasowych środków                    w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.

 3. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną, a w przepadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę, podjęcia starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie niemożliwości dokonania tego – powiadomienia sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji.

 4. Prowadzenie postępowań w sprawie odebrania zwierząt ich właścicielom lub opiekunom   i przekazanie ich właściwym podmiotą.

 5. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną i powadzenie w tym zakresie.

 6. Prowadzenie spraw w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gm. Radzanów (przygotowywanie projektów niezbędnych dokumentów w tym zakresie, uchwał, zarządzeń).

 7. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz współdziałanie w tym zakresie z weterynarią i policją.

 8. Przygotowywanie umów w sprawie adopcji bezdomnych zwierząt.

 9. Przygotowywani projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

 10. Organizowanie i koordynowanie działań zawartych w ww. programie.

 11. Prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony zwierząt zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy.

   


 1. Zadania z zakresu rolnictwa :


 1. Sporządzanie projektu programu rolnego i leśnego wykorzystania gruntów na terenie gminy Radzanów .

 2. Weryfikowanie projektu planu gospodarki gruntami rolnymi w sferach ochronnych.

 3. Nadzór nad uprawa maku i przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa                       i Gospodarki Żywnościowej.

 4. Nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń                      o nieodpowiedniej zdrowotności.

 5. Współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w Białobrzegach.

 6. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów.

 7. Wykładanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów do wglądu miejscowej ludności równocześnie z włączeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz zatwierdzania projektu programu.

 8. Nadzór nad produkcją rolną i zwierzęcą.

 9. Współpraca z Urzędem Statystycznym - przeprowadzanie szacunków warzyw okopowych, pastewnych, sadów i jagodników, plonów zbóż.

 10. Koordynacja prac związanych z gospodarką leśną na terenie gminy.

 11. Nadzór nad drzewostanem polnym i zagrodowym.

 12. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem   decyzji w sprawie wycinki drzew.

 13. Współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w sprawie drzewostanu przy drogach powiatowych.

 14. Współpraca z leśniczym w sprawie wycinki i nasadzeń drzewostanu leśnego.

 15. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Kół Łowieckich na terenie gminy.

   


 1. Zadania z zakresu ochrony środowiska:


 1. Prowadzenie procedury uzgadnianie i wydawania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań   zgody na realizację przedsięwzięcia.

 2. Wydawanie postanowień i decyzji związanych z ochroną środowiska.

 3. Wydawanie opinii w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 4. Prowadzenie ewidencji materiałów niebezpiecznych (azbestu) na terenie gminy Radzanów.

 5. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, składanie odpowiednich sprawozdań   w tym zakresie. Prowadzenie innych spraw związanych z ochroną środowiska w tym z gospodarką odpadami.

 6. Przygotowywanie projektów uchwała Rady Gminy, planów i programów w zakresie ochrony środowiska.

 7. Inne prace zlecone przez Wójta i Sekretarza Gminy.


 1. Zastępstwo na stanowisku ds. stanowisko ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i działalności gospodarczej.

   

  § 23

   

  STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i SPRAW OBRONNYCH

   

  Do zadań pracownika na stanowisku   ds. zarządzania kryzysowego   i spraw obronnych należy w szczególności:


   1. Zadania w zakresie spraw obronnych:


    1. Opracowywanie i aktualizowanie ,w ramach planowania obronnego, planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa                i wojny i przedkładanie go do zatwierdzenia.

    2. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji stanowiska   kierowania (SK).

    3. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru (SD) urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Wójta, szkolenie obsady SD.

    4. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

    5. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym   opracowywanie:


   1.   Planu świadczeń osobistych   na dany rok,

   2.   Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy ,

   3.   Planu świadczeń rzeczowych na dany rok,

   4.   Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy,   

   5.   Zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych   przewidzianych   do realizacji na obszarze gminy.


    1. Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji planu akcji kurierskiej (AK) ,   oraz planu rozplakatowania obwieszczeń.

    2. Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie gminy, w tym:


 1. opracowanie programu szkolenia obronnego gminy,

 2. opracowanie planu szkolenia obronnego na dany rok,

 3. opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów obronnych,


    1. Prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS).

    2. Opracowanie Planu przygotowania podmiotów leczniczych Gminy Radzanów   na potrzeby obronne państwa.

    3. Przygotowanie decyzji dla Wójta w sprawie świadczeń na rzecz obrony zgodnie                 z KPA.


   1. Zadania w zakresie obrony cywilnej


       1. Opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy.

       2. Opracowywanie rocznych planów działania   w zakresie OC.

       3. Wydawanie zarządzeń Wójta – Szefa OC Gminy – w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

       4. Tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej( FOC), prowadzenie ewidencji sił obrony cywilnej.

       5. Opracowywanie i aktualizowanie planów działania formacji obrony cywilnej.

       6. Opracowywanie i aktualizowanie planu przyjęcia ewakuowanej ludności.

       7. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania.

       8. Prowadzenie gminnego magazynu obrony cywilnej.

       9. Organizowanie szkoleń, treningów oraz ćwiczeń obrony cywilnej i opracowywanie w tym zakresie dokumentacji.

       10. Opracowanie planu ochrony zabytków Gminy Radzanów na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

       11. Wykonywanie innych zadań związanych z obrona cywilną.


   1. W zakresie zarządzania kryzysowego


 1. Opracowywanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

 2. Organizacja całodobowego dyżuru i systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

 3. Obsługa i udział w organizacji   Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 4. Sporządzanie rocznego planu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego                     i przedstawianie go do akceptacji Wójtowi.

 5. Opracowywanie i aktualizowanie regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 6. Organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów Gminnego Zespołu ZK oraz opracowywanie w tym zakresie wymaganej dokumentacji.

 7. Zapewnienie kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, w tym:


 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena występujących zagrożeń;

 2. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń;

 3. Dostarczanie niezbędnych informacji, dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego;


 1. Opracowywanie innych dokumentów związanych ze stanem klęsk żywiołowych                  i zarządzania kryzysowego.

 2. Utrzymywanie łączności oraz współpracy z organami i służbami prowadzącymi akcje obrony przed klęskami żywiołowymi.

 3. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi   w zakresie wykonywania zadań w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń                  i innych zagrożeń o powszechnym zasięgu - zgodnie z odrębnymi przepisami szczegółowymi.

 4. Organizacja współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

  IV . Prowadzenie dziennika ewidencyjnego dokumentów informacji niejawnych.


V. Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy, gospodarki gruntami    i wymiaru opłaty za odbiór odpadów   podczas nieobecności pracownika.


 


§ 24


 


STANOWISKO DS. POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ORAZ ROZWOJU              I PROMOCJI GMINY


 


Do zadań pracownika na stanowisku   ds. pomocy materialnej dla uczniów oraz rozwoju                       i promocji gminy należy w szczególności:


       1. Zbieranie materiałów na temat funduszy UE oraz możliwości pozyskiwania środków   z ww. funduszy na inwestycje planowane w gminie.

       2. Przygotowywanie wniosków i propozycji współfinansowania inwestycji z F-szy UE, oraz innych źródeł zewnętrznych i przedkładanie ich kierownikowi jednostki.

       3. Przygotowywanie wniosków, przestrzeganie terminów i procedur w celu pozyskiwania fundusz UE na dofinansowanie planowanych inwestycji.

       4. Przestrzeganie procedur przy realizacji projektów dofinansowanych w F-szy UE.

       5. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i o płatność dla inwestycji dofinansowanych z WFOŚi GW, Urzędu Marszałkowskiego PFRON, LGD.

       6. Działanie na rzecz rozwoju współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

       7. Przygotowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                              i sprawozdań                z realizacji programu.

       8. Realizacja zadań związanych z rozwojem i promocją gminy tj. przygotowywanie Gazety Radzanowskiej, przygotowywanie materiałów publikowanych na stronie internetowej, gromadzenie materiałów ukazujących się w prasie nt. gminy.

       9. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.

       10. Realizowanie zadań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku gminy.

       11. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Radzanów (w tym również zapotrzebowanie niezbędnych środków oraz sprawozdawczość).      

       12. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem wyprawki szkolnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Radzanów (w tym również zapotrzebowanie niezbędnych środków oraz sprawozdawczość).      

       13. Prowadzenie spraw związanych z wyborami samorządowymi, do Sejmu RP, Senatu RP, na Prezydenta i do Parlamentu Europejskiego.

       14. Zadania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością(SZJ):


 1. identyfikacja procesów;

 2. nadzór nad funkcjonowaniem procesów;

 3. monitorowanie procesów;

 4. przedstawianie kierownikowi sprawozdań z funkcjonowania SZJ;

 5. upowszechnianie wymagań klientów w urzędzie;

 6. dokonywanie okresowej weryfikacji dokumentacji SZJ;

 7. reprezentowanie urzędu na zewnątrz w sprawach dotyczących SZJ;

 8. planowanie auditów wewnętrznych oraz wybór auditorów;

 9. wydawanie wszelkich decyzji dotyczących funkcjonowania SZJ;

 10. wstrzymywanie wyrobów niezgodnych; szkolenie pracowników.


       1. Zastępowanie kierownika USC w czasie jego nieobecności.

       2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

         

        § 25

        KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ:


   1. Zadania w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej :


 1. Nadzór nad prawidłowym i bieżącym utrzymaniem SUW, sieci wodociągowej                           i kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody i odprowadzania ścieków.

 2. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, WIOŚ i Urzędem Dozoru Technicznego   w zakresie funkcjonowania stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

 3. Nadzorowanie pracy pracowników na oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

 4. Nadzorowanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

 5. Usuwanie awarii instalacji wodociągowej niewymagających specjalistycznej wiedzy.

 6. Informowanie odbiorców o przerwach w dostawie wody.

 7. Zapewnienie zastępczego punktu poboru wody w przypadku przerwy w dostawie wody   dłuższej niż 12 godz. i   poinformowanie o tym odbiorców.

 8. Określanie warunków wykonania podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, odbiór przyłączy i ich ewidencja.

 9. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.


   1. Pozostałe zadania :


 1. Nadzór nad środkami transportowymi gminy, kontrolowanie, organizacja pracy kierowców pojazdów i użytkowników   maszyn i urządzeń, zlecanie wyjazdu.

 2. Prowadzenie spraw związanych z remontem taboru samochodowego oraz maszyn                           i urządzeń będących własnością gminy.

 3. Nadzór nad targowiskiem gminnym.

 4. Nadzór nad eksploatacją kotłowni i funkcjonowaniem ogrzewania w budynku urzędu gminy i budynkach świetlic będących własnością gminy Radzanów,

 5. Bieżące utrzymanie dróg gminnym w tym: równanie dróg, kopanie rowów przydrożnych, wycinanie przydrożnych krzaków,

 6. Organizowanie odśnieżania i utrzymania dróg i chodników -akcja zima.

 7. Bieżący nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie gminy, tj. sprzątanie chodników, zamiatanie ulic, koszenie pasów drogowych.

 8. Organizowanie (montaż, demontaż,   naprawa) dekoracji świątecznych na terenie Gminy.

 9. Dekoracja terenu gminy i budynków Urzędu z okazji świąt i uroczystości państwowych.

 10. Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami obsługi oraz pracownikami z aresztu w Stawiszynie, pracownikami fizycznymi będącymi na stażu z PUP oraz zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

 11. Organizacja bieżących prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych tj. sprzątanie śmieci, dzikich wysypisk, pielenie, podlewanie, sadzenie roślin, instalowanie ławek, koszy, tablic, słupów, ustawianie i wymiana znaków drogowych, poprawa stanu dróg tłuczniem, drobne naprawy itp.,

 12. Obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością gminy w ramach posiadanych uprawnień i kwalifikacji.

 13. Administrowanie budynkami komunalnymi i socjalnymi:


 1. bieżące utrzymanie budynków,

 2. nadzór eksploatacji i ocena potrzeb remontowych w zakresie gospodarki lokalowej oraz utrzymania obiektów komunalnych,

 3. zlecanie remontów,

 4. przekazywanie najemcom lokalu i odbiór lokalu po zakończeniu umowie najmu w tym sporządzanie protokołów zdawczo - odbiorczego.


 1. Prowadzenie spraw dotyczących dostarczania energii elektrycznej oraz rozliczanie zużytej energii elektrycznej :


 1. przez oświetlenie uliczne,

 2. w obiektach stanowiące własność gminy Radzanów,

 3. w obiektach związanych z ochroną przeciwpożarową.


 1. Przygotowywanie merytoryczne dokumentacji przetargowej, zapytań ofertowych                      z zakresu referatu.

 2. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie spraw prowadzonych w referacie.

 3. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w referacie.

   

  § 26

   

  PALACZ C.O. – KONSERWATOR

   

  Do zadań pracownika na stanowisku   palacz - konserwator należy w szczególności:


 1. Systematyczne lokalizowanie i usuwanie usterek występujących w budynku Urzędu.

 2. Wykonywanie prac remontowo – porządkowych nie wymagających specjalistycznego przygotowania, zleconych przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.

 3. Utrzymywanie porządku i czystości terenu przy Urzędzie Gminy (odśnieżanie, koszenie trawy).

 4. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy.

 5. Utrzymywanie na kotle temperatury odpowiedniej do warunków atmosferycznych.

 6. Konserwacja instalacji CO (odpowietrzanie).

 7. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kotłowni.

 8. Przestrzeganie przepisów bhp oraz wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami bhp.

 9. Palacz ma bezwzględny obowiązek natychmiastowego powiadomienia Wójta lub Sekretarza Gminy o problemach wynikających z pełnionych obowiązków .

   

  § 27

   

  ROBOTNIK GOSPODARCZY

  Do zadań pracownika na stanowisku   robotnik gospodarczy należy w szczególności:


 1. Systematyczne lokalizowanie i usuwanie usterek występujących w budynku Urzędu Gminy.

 2. Wykonywanie prac remontowo - porządkowych nie wymagających specjalistycznego przygotowania, zleconych przez Kierownika referatu Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.


 1.    Utrzymywanie porządku i czystości na placu przy Urzędzie Gminy (odśnieżanie, koszenie trawy).


 1. Wykonywanie prac porządkowych na terenie gminy.


 1. Wykonywanie prac przy drogach gminnych.

  Obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością gminy w ramach posiadanych uprawnień i kwalifikacji.


 1. Dbanie o należyty stan użytkowanych urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek                w miejscu pracy.

 2. Pobieranie opłaty targowej i rozliczanie pobranej opłaty.

 3. Utrzymanie czystości na targowisku.

 4. Dokonywanie odczytów wodomierzy u odbiorców wody minimum raz na kwartał.

 5. Kontrola stanu technicznego wodomierzy i plomb.

 6. Plombowanie i wymiana wodomierzy.

 7. Bieżące usuwanie awarii linii wodociągowej niewymagających specjalistycznej wiedzy.

 8. Zgłaszanie nielegalnych ujęć wody, odprowadzania ścieków   i innych nieprawidłowościach przełożonemu.

 9. Współpraca w prowadzeniu dokumentacji związanej z obsługą ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Radzanów.

 10. Pobieranie faktur za wodę i ścieki od pracownika wystawiającego faktury, i rozliczanie się z pobranych faktur i gotówki na koniec dnia.

 11. Pobieranie druków dowodów wpłaty z kasy urzędu   i rozliczanie się z nic na koniec dnia.

 12. Pobieranie opłat za wodę i ścieki na podstawie wystawionych faktur.

 13. Codzienne rozliczanie się z pobranych wpłat za wodę i ścieki oraz wpłata gotówki na konto bankowe gminy lub do kasy urzędu.

 14. Wycinanie przydrożnych krzaków.

   

  W sezonie grzewczym tj. od 15.10 do 15.04. pełnienie obowiązków palacza c.o.,                               a w szczególności:


 1. Utrzymywanie na kotle temperatury odpowiedniej do warunków atmosferycznych.

 2. Konserwacja instalacji CO (odpowietrzanie).

 3. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kotłowni.

 4. Przestrzeganie przepisów bhp oraz wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami bhp.

 5. Palacz ma bezwzględny obowiązek natychmiastowego powiadomienia Wójta lub Sekretarza Gminy o problemach wynikających z pełnionych obowiązków .

   

  § 28

   

  KIEROWCA - OPERATOR, KONSERWATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

   


   1.   Do zadań kierowcy -operatora należy:


  1. Prowadzenie busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

  2. Przewóz osób w tym uczniów, dzieci   niepełnosprawnych, inne osoby w szczególności   niepełnosprawne -   busem dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  3. Utrzymanie porządku i czystości pojazdu.

  4. Wykonywanie przeglądów technicznych.

 1. Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji we własnym zakresie.

 2. Prowadzenie karty pracy oraz codzienne rozliczanie zużytego paliwa.

 3. Prowadzenie na bieżąco książki pojazdu.

 4. Obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością gminy w ramach posiadanych uprawnień i kwalifikacji.

 5. Dbanie o należyty stan użytkowanych urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy.

 6. Dokonywanie zakupów niezbędnych dla Gminy Radzanów zleconych przez Wójta Gminy Sekretarza Gminy lub Kierownika Referatu.

   


   1. W ramach zadań konserwatora oczyszczalni ścieków:

    1. Obsługa i nadzór nad eksploatacją oczyszczalni ścieków, a w szczególności:


 1. kontrola procesu oczyszczania,

 2. wymiana kontenera na skratki,

 3. usuwanie pisaku z piasku z piasku z piaskownika,

 4. utrzymanie w czystości korytka przelewowego,

 5. kontrola napełniania i rozładowywania prasy,

 6. przygotowanie floklujantu,

 7. przyjmowanie ścieków dowożonych i ich ewidencjonowanie,


    1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania                                   i odprowadzania ścieków prowadząc prawidłową ich eksploatację i konserwację oraz remonty w celu zachowania ich funkcjonalności.


 1. Dozór urządzeń w przepompowniach ścieków, wymiana pomp, czyszczenie przepompowni.

 2.   Zachowanie drożności instalacji kanalizacyjnej.

 3. Prowadzenie rejestru ścieków dowożonych,

 4. Prowadzenie rejestru eksploatacji oczyszczalni ścieków,

 5. Konserwowanie koryta rowu melioracyjnego przy oczyszczalni ścieków.

 6. Bieżące usuwanie awarii niewymagających specjalistycznej wiedzy na sieci kanalizacyjnej oraz w przepompowniach ścieków

   

   

   

  § 29

   

  ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

   

  1.   Wójt Gminy podpisuje:


 1. Zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

 2. Pisma, wnioski inne dokumenty związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

 3. Pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,

 4. Odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu,

 5. Decyzje w zakresie administracji publicznej, do których wydania w jego imieniu nie

  upoważnił pracowników Urzędu,

 6. Pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

 7. Pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu, jako pracodawcy,

 8. Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

 9. Odpowiedzi na Zapytania i interpelacje radnych,

 10. Pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

  2. Sekretarz oraz Skarbnik Gminy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań nie zastrzeżone do podpisu Wójta, używając pieczątki   z   up. Wójta Sekretarz Gminy, z   up. Wójta Skarbnik Gminy z podaniem imienia i nazwiska

  3. W razie nieobecności Wójta pisma i decyzje wychodzące na zewnątrz Urzędu podpisuje Sekretarz Gminy, używając pieczątki: z up. Wójta - Sekretarz Gminy z podaniem imienia        i nazwiska.

  § 30

   

  KONTROLA ZARZĄDCZA

   


 1. W ramach nadzoru nad realizacją zadań prowadzona jest kontrola zarządcza.

 2. Szczegółowe zasady prowadzenia kontroli zarządczej określone są w odrębnym Zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie prowadzenia kontroli zarządczej.

   

  § 31

   

  ZASADY ORGANIZACJI PRACY W URZĘDZIE

   

  W skład Urzędu wchodzą referat finansowy, Referat gospodarki komunalnej oraz   samodzielne stanowiska pracy.


    1. Urzędem kieruje  Wójt  przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą   odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

    2. W miarę występujących potrzeb Wójt organizuje okresowe narady zadaniowo-rozliczeniowe z pracownikami urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych, na których:


  1. ustala zadania, terminy i sposób ich realizacji na najbliższy okres,

  2. dokonuje rozliczenia realizacji zadań poprzednich,

  3. podejmuje, w przypadku stwierdzenia zawinionego przez pracownika niepełnego lub nieterminowego wykonania określonych zadań, stosowne wnioski służbowe.


    1. W miarę występujących potrzeb Wójt powołuje komisje i zespoły robocze określając cel i przedmiot ich działania.

    2. P racownicy na samodzielnych stanowiskach    wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający optymalną realizację powierzonych zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.

    3. Kierownicy Referatów oraz Sekretarz są bezpośrednim przełożonymi podległych im pracowników i zapewniają warunki sprawnej organizacji oraz praworządnego
     i efektywnego działania referatu i samodzielnych stanowisk.

      

     § 32

      

     ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU


    1. Do podstawowych obowiązków pracowników należy gruntowna znajomość obowiązującego prawa oraz jego bezwzględne przestrzeganie.

    2. Wykonywanie powierzonych mu obowiązków sumiennie, bezstronnie i terminowo.

    3. Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie               dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, pod warunkiem, że prawo tego nie zabrania.

    4. Zachowanie tajemnicy państwowej, służbowej i skarbowej.

    5. Przestrzeganie regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego.

    6. Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż oraz dyscypliny pracy.

    7. Podpisywanie wszystkich rachunków i faktur pod względem merytorycznym                          z zakresu prowadzonych spraw.

    8. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

    9. Załatwianie spraw i prowadzenie dokumentacji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, instrukcją kancelaryjną oraz przepisami szczegółowymi.

    10. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

    11. Wykonywanie zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego   oraz z kart zadań zawartych w tym Planie.

                

     § 33

      


Samodzielne stanowiska pracy


       1. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy wykonują zadania i obowiązki określone przez Wójta Gminy w indywidualnych zakresach czynności oraz wynikające z postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Pracownicy Urzędu powinni chronić interesy Państwa oraz prawa i słuszne interesy obywateli, wykonując swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną i prawidłową realizację zadań oraz doskonalić funkcjonowanie Urzędu.

 2. Pracownicy wykonują swoje zadania i obowiązki samodzielnie oraz ponoszą pełna odpowiedzialność przed Wójtem za:


 1. dokładną znajomość przepisów prawnych na stanowisku pracy;

 2. stan załatwianych spraw, przygotowywanych decyzji, projektów uchwał Rady Gminy, projektów Zarządzeń Wójta;

 3. rzetelne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami, załatwianie spraw;

 4. właściwe dokumentowanie załatwionych spraw;

 5. przestrzeganie dyscypliny pracy, warunków bhp i p.poż. oraz przestrzeganie tajemnicy służbowej, skarbowej, ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.

   

   

  § 34

   


    1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w trybie i na zasadach określonych                   w kodeksie postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 1. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa.

 2. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

 3. Kontrolę i koordynację działań organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwianych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje Sekretarz.

 4. Zasady postępowania w sprawach wniesionych przez obywateli określa kpa. oraz instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych.

  § 35

   

  Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:


  1. Udzielania informacji przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów.

  2. Rozstrzygania spraw niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach - do określania terminu ich załatwiania.

  3. Powiadamiania o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia sprawy, wraz z uzasadnieniem.

  4. Informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydawanych rozstrzygnięć.

    

   § 36

 1. Wójt przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 2. Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków– codziennie w godzinach pracy tj. od godz. 7.30 do godz.  15.30

 3. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków składanych ustnie sporządza się protokoły.

 4. Sekretarz Gminy koordynuje sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków poprzez:

  1) przekazywanie skarg i wniosków do rozpatrzenia kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad terminowością i rzetelnością ich załatwienia,

  2) nadzór nad terminowym przygotowaniem przez komórki organizacyjne Urzędu                     i gminne jednostki organizacyjne, materiałów niezbędnych do właściwego rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków przez Wójta.

 5. Sekretariat prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie przyjęć interesantów przez Wójta,   Sekretarza i Skarbnika.

   

  § 37

   

  l. Pracownicy mogą odbywać podróż służbową wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez Wójta, Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy.

  2. Polecenie wyjazdu służbowego dla Sekretarza podpisuje Wójt, a czasie jego nieobecności Skarbnik Gminy. W urzędzie prowadzona jest ewidencja poleceń wyjazdów służbowych.

   

  § 38

   

  l. Pracownicy obowiązani są do punktualnego rozpoczynania pracy i podpisywania listy obecności przed rozpoczęciem pracy.

  2. W urzędzie prowadzona jest lista obecności obejmująca wszystkich zatrudnionych                         w Urzędzie pracowników bez względu na zajmowane stanowisko służbowe.

  3. Dokonywanie zmian lub dopisków w liście obecności przez pracowników jest zabronione.

   

  § 39

 1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

 2. Pracownikowi nie wolno opuszczać w czasie godzin pracy miejsca pracy bez zgody lub polecenia Wójta, Sekretarza lub Kierownika Referatu.

 3. Organizację i porządek pracy w Urzędzie oraz prawa i obowiązki pracodawcy                                i pracowników określa regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Wójta.

   

  § 40

   

  1. Spożywanie napojów alkoholowych na terenie Urzędu jest zabronione.

  2. Pracownika będącego w stanie nietrzeźwym nie dopuszcza się do wykonywania pracy.

   

  § 41

   

  W sprawach wynikających ze stosunku pracy nieregulowanych regulaminem wewnętrznym mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy prawa pracy.

  § 42

   

  Zmiany w regulaminie wymagają trybu przewidzianego dla jego nadania.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-11 12:28:40
 • Liczba odsłon: 2283
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408787]

przewiń do góry