Radzanów, dnia 21.08.2020 r.

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usługę
„Remont Świetlicy Wiejskiej w Bukównie” 

I. W dniu 21.08.2020 r. o godz. 10,00  Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe zamieszczone na stronie  https://ugradzanow.bip.org.pl w dniu 13.08.2020 r

II. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 21.08.2020 r. do godz. 9.30 wpłynęły 3 oferty złożone   przez:
Oferta nr 1 – Usługi Remontowo-Budowlane, Docieplanie Budynków,
Piotr Kacprzyk, Bukówno 18, 26-807 Radzanów,
Cena oferty ( wartość brutto za cały zakres robót) 22000,00 zł
Oferta Nr 2 - ,,WATERKLIM,,  Karol Krzosek, Bukówno 55-26-807 Radzanów,
Cena oferty ( wartość brutto za cały zakres robót) 20000,00 zł
Oferta Nr 3 – Gajda Sylwester, Usługi Remontowo-Budowlane, Młodynie Dolne 13,
26-807 Radzanów.
Cena oferty ( wartość brutto za cały zakres robót) 21000,00 zł

III. Oferty spełniały niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym. Oferenci spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 IV. Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano:
 Ofertę Nr 2 – ,,WATERKLIM,,  Karol Krzosek, Bukówno 55, 26-807 Radzanów,
Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt.V.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto / wartość brutto za cały zakres robót

Suma punktów

1

,,Usługi Remontowo-Budowlane, Docieplanie Budynków”, Piotr Kacprzyk, Bukówno 18, 26-807 Radzanów,

21.08.2020 r.

22000,00 zł

90,91 pkt

2

,,WATERKLIM,,Karol Krzosek,

Bukówno 55-26-807 Radzanów,

21.08.2020 r.

20000,00 zł

100 pkt.

3

,,Gajda Sylwester”Usługi Remontowo-Budowlane, Młodynie Dolne 13, 26-807 Radzanów, 26-807 Radzanów,
 

21.08.2020 r,

21000,00 zł

95,24 pkt

 

V. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę nr 2, która spełnia wymagania zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „najniższa cena brutto za wykonanie całej usługi”.
VI.  Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
VII. Termin podpisania umowy: O terminie podpisania umowy wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
Na tym protokół zakończono.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                                                                                                       Sławomir Kruśliński

 

Radzanów, 13.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Radzanów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:
 „ Remont Świetlicy wiejskiej w Bukównie”

Zapytanie ofertowe dotyczy procedury udzielania zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz 1984 z późn. zm.)

I. Zamawiający:

Gmina Radzanów

Radzanów 92A,

26-807 Radzanów

Tl. 48 6136362

II. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zapytania ofertowego p.n. „ Remont Świetlicy wiejskiej w Bukównie” jest świadczenie usługi polegającej na:                                                                    
-   Wykonaniu remontu instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymianie zbiornika na nieczystości płynne.                                                     .
-  Remoncie łazienki polegającym na wymianie armatury łazienkowej, przebudowie ścianek działowych, przebudowie wejścia, wykonania wylewek, położenie płytek, wykonanie sufitu, położenie karton gips i malowanie ścian.

- Wykonaniu remontu kuchni przez wymianę wod- kan, wymiana baterii, położenie nowych płytek i pomalowanie ścian.

2) Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

3) Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

III. Opis sposobu obliczenia ceny:

• Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa
 i rozładunek.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

•  Miejsce wykonania zamówienia: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukównie.

•  Termin wykonania zamówienia:

   Zadanie należy wykonać w terminie do 25.09.2020 r.

V. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

• Najniższa cena za wykonanie całej usługi.

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił    ofertę najtańszą.
Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:
                    
                                 cena ofertowa najniższa    x 100 pkt

                        C =       cena oferty badanej

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie  Urzędu  Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A  w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godz. 09.30 z dopiskiem:
 
„ Remont Świetlicy wiejskiej w Bukównie”. 

2. Za termin składania ofert uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego z zachowaniem terminu określonego wyżej.
3. Oferty  złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.
4. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

VII. Sposób przygotowania oferty :

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VIII. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Urszula Neska  tel. 48 6136362 wew. 21

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta.

- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

IX. Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanów, Radzanów 92 A; 26-807 Radzanów, tel./fax. 48 613 63 62, REGON 670223942, NIP 798 143 52 08, e-mail: gmina@radzanow.pl;
 • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Radzanów jest Pani Agnieszka Radtke, e-mail: iod@radzanow.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „ Remont Świetlicy wiejskiej w Bukównie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- upoważnieni pracownicy administratora;
- współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,
- instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

zał. 1

……………………………………

Miejscowość, data

    Gmina Radzanów

 Radzanów 92 A

    26-807 Radzanów

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2020 r. na usługę
„ Remont Świetlicy wiejskiej w Bukównie”

 Dane Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)


Numer telefonu……………………………… numer fax………………………………
 e-mail…………………………………………………………………

REGON………………………………… NIP………………………………………………

Oświadczam (y), że po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w ww. zapytaniu ofertowym, oferuję (emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

 1. Cena oferty:

Wartość brutto za cały zakres robót:  ………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………..),

Termin wykonania usługi ustala się do 25.09.2020 r.

Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT ( o ile wynika to z właściwych przepisów) cena brutto jest stała. Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

                                                                                              ……………………………………………

                                                                                                      Podpis Wykonawcy bądź osoby upoważnionej     do reprezentowania Wykonawcy

 

 

Zał.2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………
Adres wykonawcy…………………………………………………………………….

Miejscowość ………………………………  data……………………………..

Oświadczam, że biorąc udział w postępowanie o zamówienie publiczne na usługę:
„ Remont Świetlicy wiejskiej w Bukównie”

oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

………………………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-13 12:43:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-26 08:48:06
 • Liczba odsłon: 974
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408820]

przewiń do góry