Radzanów 10.07.2019r.

 

RŻL.6220.1.2019

 

DECYZJA  1/2019
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 poz. 2096, ze zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 maja 2019. Starostwa Powiatowego Białobrzegi, reprezentowanego przez Starostę Powiatu Białobrzeskiego,
o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne od km 5+150 do km 8+100.

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Jednocześnie w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy:

1)       stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,

2)       materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,

3)       zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć
w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw,

4)       powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

5)       powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,

6)       prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo — wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,

7)       powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych
ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

8)       powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe
z terenu
przedmiotowej inwestycji odprowadzać powierzchniowo do gruntu w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

9)       w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2019 do Wójta Gminy w Radzanowie wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego Białobrzegi, reprezentowanego przez Starostę Powiatu Białobrzeskiego,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Analiza wniosku wykazała, że wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego i tym samym potwierdziła — wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy ooś — właściwość Wójta Gminy.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 71).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zgodnie z art. 72 ust. 1pkt 1 ustawy ooś, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie następuje przed dokonaniem zgłoszenia budowy.

Wójt Gminy uzyskał opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach (zwanego dalej „PPIS") z dnia 31.05.2019r, znak: ZNS.7010.04.2019, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (zwanego dalej „PGW WP") z dnia 30 maja 2019r znak: WA.RZŚ.436.1.96.2019.RZGW.MC, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „RDOŚ") z dnia 12.06.2019r znak: WOOŚ-I.4220.570.2019.PCH wskazujące na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy wydał w dniu 18.06.2019 r. postanowienie, znak:RŻL.6220.1.2019, którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji Wójt Gminy dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

 

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne od km 5+150 do km 8+100.

 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się m.in.:

− przebudowa drogi powiatowej na długości ok. 3 km z poszerzeniem jezdni;

− wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni;

− korekta łuków poziomych;

− korekta spadków poprzecznych jezdni;

− przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi;

− oczyszczenie obiektów inżynierskich (przepustów);

− przebudowa zjazdów;

− zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym profilowanie rowów drogowych;

− wykonanie docelowego oznakowania drogi.

W obszarze opracowania występują nadziemne sieci infrastruktury technicznej: teletechniczna
i elektroenergetyczna.  

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajdują się tereny rolne oraz zabudowa jednorodzinna.

W ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew kolidujących projektowanym odwodnieniem pasa drogowego.

 

Parametr techniczny

Wielkość

Klasa techniczna drogi

L

Typ przekroju

drogowy

Prędkość projektowa

Vp = 40 km/h

Przekrój poprzeczny

1x2

Szerokość pasa ruchu

2,75 m

Szerokość jezdni w przekroju drogowym

5,50 m

Minimalna szerokość pobocza

1,00 m

Obciążenie obliczeniowe

100 kN/oś

Kategoria ruchu

KR1-2

 

 

b)           powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem:

 

Zgodnie z informacjami podanymi w przedłożonej dokumentacji, w rejonie inwestycji brak jest przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby się kumulować z planowanym przedsięwzięciem.

 

c)            różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

 

Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywana będzie woda, energia elektryczna, paliwa oraz materiały i surowce ściśle wynikające z technologii wykonywanych robót.

 

d)           emisji i występowania innych uciążliwości:

 

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane z emisją hałasu oraz substancji gazowych i pyłowych do powietrza, spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane. Będą to jednak uciążliwości okresowe
i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji gromadzone będą w szczelnych zbiornikach przewoźnych toalet, które będą systematycznie opróżniane.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, pochodzącą z pojazdów poruszających się po drodze. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu nawierzchni, co doprowadzi do zmniejszenia emisji hałasu i może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Planowana przebudowa drogi poprawi w znaczący sposób stan techniczny obiektu oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze. Wody opadowe i roztopowe
z terenu inwestycji będą odprowadzane powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych.

 

e)           ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii,  w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych czy budowlanych.

 

f)            przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko,
w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

 

Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

g)            zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji: 


Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — uwzględniające:

 

a)            obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

 

Planowane zamierzenie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz na innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na terenach siedlisk łęgowych bądź w ujściach rzek.

 

b)           obszary wybrzeży i środowisko morskie:

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.

 

c)            obszary górskie lub leśne: 


Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

 

d)           obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

 

Teren planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 215 (Subniecka Warszawska). Zbiornik ma powierzchnię 51000km2, typ zbiornika określa się jako porowy.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

 

e)           obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów  i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz 1614). Najbliższy obszar chroniony krajobrazu Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki znajduje się na zachód od planowanej inwestycji w odległości 1,39km.

Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB 140003  w odległości 7,32km
w kierunku północnym

- specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 w odległości ok. 8km od granicy planowanej inwestycji.

- Ostoja Kozienicka PLB140013 w odległości 24,67km w kierunku wschodnim

Przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze Natura 2000 jak również nie znajduje się
w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000.

Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia i lokalizację w istniejącym pasie drogowym, stwierdza się, że zamierzona inwestycja nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji
i eksploatacji na środowisko przyrodnicze, w szczególności nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych
i gatunków będących przedmiotami ochrony ww. obszarów Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.

 

f)            obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 

g)            obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:  

 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie realizacji inwestycji nie występują obszary
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 

h)           gęstość zaludnienia: 


Gęstość zaludnienia gminy Radzanów wynosi 47 os./km2.

 

i)             obszary przylegające do jezior: 


W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

 

j)             uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 


W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

k)            wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

 

Z opinii PGW WP z dnia 30.05.2019 r., znak: WA.RZŚ.436.1.96.2019.RZGW.MC, wynika, że ze względu na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

 

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

 

a)            zasięgu oddziaływania — obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

 

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

 

b)           transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

 

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

c)            charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania: 


Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

d)           prawdopodobieństwa oddziaływania:

 

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

 

e)           czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

 

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne,
z wyjątkiem tych związanych z przekształceniem profilu i właściwości fizykochemicznych gleb. Oddziaływania z etapu eksploatacji będą nawiązywały swoją intensywnością do stopnia wykorzystania drogi przez jej użytkowników. Nie będą one jednak powodowały przekroczenia obowiązujących standardów środowiska.

 

f)            powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem:

 

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji wskazują na brak możliwości wystąpienia oddziaływań związanych z innymi przedsięwzięciami.

 

g)            możliwości ograniczenia oddziaływania:

 

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy prowadząc postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy ooś dane o wniosku o wydanie decyzji, postanowieniu nienakładającym obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów względem uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, uwzględniając zapisy zawarte w opiniach PGW WP, RDOŚ, PPIS oraz biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy stwierdził, że planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonych dokumentów i biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Wójta Gminy Radzanów, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1.   Starostwo Powiatowe w Białobrzegach reprezentowane przez Starostę Powiatu Białobrzeskiego, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

2. Strony postępowania wg art. 49 Kpa

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalna  Dyrekcja  Ochrony Środowiska w Warszawa  ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Krakowska 28, 26-800 Białobrzegi

3.  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,  ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

 

 

 

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm)

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne od km 5+150 do km 8+100.

 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr. 1112W o długości ok. 3km w gminie Radzanów. Obecnie ww. droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 4,7m-5,0m.
Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie :

- przebudowę drogi wraz z poszerzeniem jezdni;

- wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni;

- korektę łuków poziomych i spadków poprzecznych jezdni;

- przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi;

- przebudowę zjazdów;

- oczyszczenie obiektów inżynierskich;

- poprawę odwodnienia drogi

W wyniku planowanego przedsięwzięcia szerokość jezdni wyniesie ok. 5,50m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki.

Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB 140003 w odległości 7,32km
w kierunku północnym

- specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 w odległości ok. 8km od granicy planowanej inwestycji.

- Ostoja Kozienicka PLB140013 w odległości 24,67 km w kierunku wschodnim

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-11 07:53:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-11 07:53:14
  • Liczba odsłon: 979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408902]

przewiń do góry