PROTOKÓŁ z wyboru wykonawcy pobierz.docx

Radzanów, dn. 07.12.2020 r.

Gmina Radzanów

Radzanów 92 A

26-807 Radzanów

Tel. (48) 613 63 62, fax. (48) 613 63 62 wew. 28

REGON: 670223942, NIP: 798-143-52-08

e-mail: sekretarz@radzanow.pl

Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Leśnowolska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Radzanów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych
i ośrodków szkolno-wychowawczych i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie opieki podczas przewozu”

Zapytanie ofertowe dotyczy procedury udzielania zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

I. Zamawiający: 

Gmina Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

II. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego pn. „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie opieki podczas przewozu” jest świadczenie usługi przewozowej ok 13 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów do szkół specjalnych  i ośrodków szkolno-wychowawczych oraz odwozu do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki  dzieciom podczas przewozu.

Przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie dzieci niepełnosprawnych na niżej wymienionych trasach:

Trasa autobusu

Szacowana liczba kilometrów

Liczba uczniów

Trasa realizowana w poniedziałek/ pierwszy dzień nauki w tygodniu:

Rano: Ratoszyn 32 – Grabina 7- Smardzew 12A - Kadłubska Wola 16 - Kępina 4 - Adamów- Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Adamów 30, 26-803 Promna - Jurki Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jurkach, Jurki 32, 05-652 Pniewy- Pęchery - Zespół szkół Specjalnych w Pęcherach,  ul Bolesława Chrobrego - Radzanów

168

6

Po zakończeniu zajęć: Radzanów - Adamów - Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Adamowie, Adamów 30, 26-803 Promna - Smardzew 12A - Kępina 4 –Grabina-  Kadłubska Wola 8

53

4

 Trasa realizowana od wtorku do czwartku:

Kępina 4 - - Smardzew 12A- Kadłubska Wola 8 – Grabina 7 - Adamów - Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Adamowie, Adamów 30, 26-803 Promna -Radzanów

 

Kurs realizowany codziennie rano i po zakończeniu zajęć

53

4

Trasa realizowana w piątek/ostatni dzień nauki szkolnej w tygodniu:

Rano

Kadłubska Wola-Grabina - Kępina 4 - Smardzew 12A - Adamów - Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Adamowie, Adamów 30, 26-803 Promna - Radzanów

53

4

Po południu
Rogolin - Pęchery - Zespół szkół Specjalnych w Pęcherach,  ul Bolesława Chrobrego  - Jurki Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jurkach, Jurki 32, 05-652 Pniewy-  Adamów- Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Adamów 30,26-803 Promna –Smardzew 12A-  Kępina 4 - Ratoszyn 32, Brabina 7, Kadłubska Wola 8, 16,

169

6

 

Trasa realizowana w poniedziałek /pierwszy dzień nauki w tygodniu:

Rano: Zacharzów 26 -  Rogolin 35 – Bukówno 14- Młodynie Górne  67- Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , Al. Grzecznarowskiego 15 - Przysucha Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy   ul. Przemysłowa 5, - Ratoszyn

122

6

Po zakończeniu zajęć: Radzanów  - Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , 26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15 - Młodynie Górne  67 – Bukówno 14

 

78

2

Trasa realizowana od wtorku do czwartku:

Radzanów – Bukówno 14 - Młodynie Górne  67- Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , 26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15 - Radzanów

Kurs realizowany codziennie rano i po zakończeniu zajęć

78

2

Trasa realizowana w piątek/ostatni dzień nauki szkolnej w tygodniu:

 

Radzanów – Bukówno 14 - Młodynie Górne  67- Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , 26-600 Radom Al. Grzecznarowskiego 15 - Przysucha

48

2

Przysucha Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy   ul. Przemysłowa 5 - Rogolin

69

3

Kadłubska Wola - Radom Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka , Al. Grzecznarowskiego 15  - Młodynie Górne  67, Bukówno 14 - Rogolin 35 - Zacharzów 26 - Radzanów

73

3

 

 1. Szczegółowy rozkład jazdy uzależniony będzie od rozkładu zajęć szkolnych i zostanie ustalony bezpośrednio między Wykonawcą a Zamawiającym po otrzymaniu rozkładów zajęć ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych.
 2. Trasa przewozu może ulec zmianie.
 3. Podane kilometry dotyczą trasy przejazdu określonych powyżej, nie uwzględnia się przejazdów z miejsc garażowania.
 4. Liczba dzieci na poszczególnych trasach może ulec zmianie o +/- 1 osoby
 5. Długość trasy może ulec zmianie w sposób zależny od rodziców, którzy zgłoszą min. na jeden dzień przed nieobecnością, iż w danym dniu ich dziecko nie będzie korzystało z dowozu do szkoły. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany do odnotowania zmiany długości trasy. 
 6. Opiekę nad dziećmi w czasie transportu do placówki i z powrotem zapewnia Wykonawca, z tym, że opiekunem nie może być kierowca. Opiekunem musi być osoba pełnoletnia posiadająca przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie). Do zadań opiekuna należy zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania i wysiadania, eliminowaniu niewłaściwych zachowań mogących sprowokować niebezpieczne sytuacje podczas jazdy, udzielenie pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem podopiecznych od momentu odebrania ich od rodziców/opiekunów do momentu przekazania ich pod opiekę pracownika placówki. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych opiekun odbiera uczniów od pracownia placówki, sprawuje opiekę w czasie przejazdu dziecka do domu i przekazuje dziecko rodzicom/opiekunom. W czasie, gdy uczniowie niepełnosprawni znajdują się pod nadzorem opiekuna, ponosi on za nich odpowiedzialność.
 7. Dowóz uczniów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw świątecznych oraz dni wolnych od nauki tj. max 185 dni. W przypadku zajęć odbywających się w dniach innych niż dni nauki szkolnej ale wynikających z organizacji pracy placówki, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w tym dniu przewóz uczniów.
 8. Dokładną listę uczniów objętych dowozem, wykaz tras oraz wykaz szkół Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 9. Wymaga się od Wykonawcy przewozu uczniów zgodnie z przepisami prawa, zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, w szczególności uwzględnienie zasad i warunków przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W związku z tym, iż Wykonawca będzie przewozić dzieci niepełnosprawne winien dołożyć wszelkiej staranności w celu zapewnienia optymalnej opieki w czasie wykonywania usługi.
 10. Wykonawca ubezpiecza pasażerów i pojazd od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu.
 11. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
 1. zapewnienie środka transportu przeznaczonego do charakteru wykonywanej usługi;
 2. w przypadku awarii Wykonawca obowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takim samym lub zbliżonym standardzie. Pojazd zastępczy powinien zostać podstawiony nie później niż 60 minut od chwili zdarzenia;
 3. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz w zakresie usprawnień technicznych;
 4. przestrzegania prawa o ruchu drogowym i określających warunki techniczne pojazdów;
 5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i punktualnego podstawiania pojazdu w miejscu zamieszkania uczniów, do zaprowadzenia i odebrania uczniów od wychowawców/ pracownika placówki;
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 7. nie zezwala się na łączenie przewozu uczniów z Gminy Radzanów z przewozem uczniów z innych gmin, nawet jeżeli czas i długość trasy nie uległa w związku z tym wydłużeniu, że Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie takiej modyfikacji w sposobie wykonania zamówienia.

13. Dokładne informacje dotyczące świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia:

 1. dowóz uczniów powinien być realizowany za pomocą sprawnego technicznie pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 2. wymagania jakie musi spełniać pojazd do przewozu uczniów niepełnosprawnych:
 • środek transportu musi być dopuszczony do ruchu na terytorium RP – z ważnym badaniem technicznym i aktualnym ubezpieczeniem OC i NW;
 • pojazd musi być sprawny technicznie, przystosowany do charakteru wykonywanej usługi, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego;
 • pojazd musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Liczba miejsc siedzących powinna być odpowiednia do liczby przewożonych osób. Miejsca pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami;
 • pojazd powinien być dostosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo – gdyby takie osoby zostały objęte dowożeniem.
 • pojazd winien posiadać oświetlenie wnętrza, sprawne ogrzewanie i chłodzenie zapewniające uczniom komfort jazdy.
 • za utrzymanie porządku w pojeździe odpowiada Wykonawca.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu uczniów, ilości przewozów wykonywanych w ciągu jednego tygodnia, terminów ich wykonania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dowozu do szkół.   
Zmiana trasy przewozu nie stanowi podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

15. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, w oparciu o własne kalkulacje kosztów.

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawcy jest zobowiązany do naprawy powstałych szkód mających miejsce w trakcie wykonywania usługi.

III.  Warunki płatności:

      Należność za wykonywaną usługę transportową będzie płatna w okresach miesięcznych
w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego za faktycznie wykonaną ilość kilometrów w danym miesiącu.

IV.   Opis wymagań:

 1. Wykonawca do realizacji usługi winien:
 1. Dysponować min. jednym busem/ autobusem  -min.  9 miejsc siedzących dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ( oświadczenie, Zał. nr 3) .
 2. Posiadać uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 3. Posiadać wiedzę i doświadczenie;
 4. Dysponować  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 1. Wykonawca w dniu podpisania umowy podłożyć następujące dokumenty:

a) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi,

b) potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW,

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. kierowca i opiekun.

V. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 22 grudnia  2021r., we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnych z opracowanym kalendarzem szkolnych.

VI. Kryteria wyboru oferty:

 1. Najniższa cena brutto za kilometr – 100 %

2.   Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:

-        kryterium cena  za 1 km– waga kryterium 100 pkt.

3.   W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty:

-        dla kryterium cena, według wzoru:
C = (C min: Cbo) x 100 pkt,
gdzie: C – oznacza punkty za cenę badanej oferty,
 C min – oznacza najniższą cenę,
 Cbo – oznacza cenę badanej oferty.

4.       Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.       Łączna wartość przyznanej punktacji nie może przekroczyć 100 punktów.

6.       Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.       Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełniła wymogi formalne i która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

VII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego ( załącznik nr 1), oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2), wykaz pojazdów będących w dyspozycji Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3).
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3.  Oferta musi być napisana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.
 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 5. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A                       26-807 Radzanów w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r., do godz. 15.30
 2. Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego z    zachowaniem terminu określonego wyżej.
 3. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IX.        Zmiany i wycofanie oferty

 1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wycofanie oferty przez Oferenta może nastąpić przed upływem terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert do skutecznego wycofania oferty konieczna jest zgoda Zamawiającego.

X.      Kryteria powodujące odrzucenie oferty

1.       Zamawiający może ofertę odrzucić w sytuacji gdy:

 • treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego (przez treść oferty nie należy rozumieć dokumentów i oświadczeń dotyczących spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu),
 • została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
 •  oferent złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.       Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwkoZamawiającemu.

XI.    Zawarcie umowy

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
 2. Wybranemu Oferentowi Zamawiający wskaże miejsce oraz termin podpisania umowy.
 3. W przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną ofertę spośród pozostałych, która uzyskała najwyższą ocenę punktową.

XII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.
 2. Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe jeżeli w trakcie wykonania usługi potrzeby Zamawiającego w zakresie ilości przewożonych dzieci oraz przebiegu tras ulegną zmianie. Przy czym zmiana potrzeb zamawiającego uzasadniająca zmianę umowy musi wynikać z okoliczności niezależnych od zamawiającego, np. w gminie Radzanów w trakcie roku szkolnego zmianie ulegnie ilość uczniów uprawnionych do dowozu do szkół lub trasa przewozu ulegnie zmianie na skutek zmiany organizacji ruchu.
 3. Strony przewidują możliwość zmiany sposobu wykonania umowy w sytuacji takiej konieczności związanej bezpośrednio z zagrożeniem lub wytycznymi, lub wymogami wynikającymi ze stanu epidemii, lub stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium RP, w sposób dostosowujący realizację zamówienia do obowiązujących w momencie wykonywania usługi wymagań sanitarnych.

XIII. Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanów, Radzanów 92 A; 26-807 Radzanów, tel./fax. 48 613 63 62, REGON 670223942, NIP 798 143 52 08, e-mail: gmina@radzanow.pl;
 • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Radzanów jest Pani Agnieszka Radtke, e-mail: iod@radzanow.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Radzanów do placówek i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- upoważnieni pracownicy administratora;

- współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,

- instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

zał. nr 1 formularz ofertowy.docx

zał. 2 oświadczenie o spelnieniu_warunkow_w_postepowaniu.docx

zal.nr 3 wykaz pojazdów.docx

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-07 15:08:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 15:29:55
 • Liczba odsłon: 1067
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408873]

przewiń do góry