Radzanów 11.08.2020 r.

 

RŻL.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. dalej jako „ustawa ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Wójt Gminy Radzanów zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Młodynie Dolne na działkach o nr ewid.: 124; 125; 126; 127; 129; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153, obręb 008, gmina Radzanów, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie " mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie od poniedziałku do piątku
w godzinach 900-1500 w pokoju nr 7 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art..49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                       

Wójt Gminy Radzanów

                                                                                     Sławomir Kruśliński

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

1.   Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów

2. Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

3.miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

RŻL.6220.2.2017                                                                                                                                                                            Radzanów. 09.05.2019

 

 

Informacja

 

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm., zwana dalej „ustawą ooś") informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Młodynie Dolne  na działkach ew. o nr 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 obręb 0008, Gm. Radzanów, pow. Białobrzeski, woj. Mazowieckie”, dla którego przystąpiono do przeprowadzona oceny oddziaływania na środowisko podaję do publicznej informacji:

1.       Postępowanie wszczęto w dniu 06.03.2017. na wniosek Ferma Młodynie Sp. z o.o.  ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wraz z wnioskiem został złożony raport oddziaływania na środowisko.

2.       Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Radzanów.

3.       Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

4.       W postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, każdy zainteresowany ma możliwość :

·                   zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokoju nr 7 w godzinach 9-15 od poniedziałku do piątku,

·                   składania uwag i wniosków.

5. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie:

·                        pisemnej na adres : Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;

·                        ustnej do protokołu, w godzinach 900 – 1500 Urzędu Gminy w Radzanowie w pokoju nr7;

·                        za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: e-mail: gmina@radzanow.pl

w terminie od dnia 14 maja 2019r. do dnia 13 czerwca 2019r.

6.     Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radzanów. Złożone uwagi i wniosku zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7.     Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5 pozostawia się bez rozpatrzenia.

W dniu 13 maja 2019r. informację podano do wiadomości i opublikowano poprzez;

o     wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radzanowie,

o     wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku,

o     umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radzanowie.

o     wywieszeniu w miejscu realizacji planowego przedsięwzięcia.

 

                                                                                               Wójt Gminy Radzanów

 

                                                                                                 Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-09 15:07:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 14:05:46
  • Liczba odsłon: 1638
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408738]

przewiń do góry