Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Radzanów

zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Radzanów, dn. 17.09.2019

 

Protokół z zapytania ofertowego

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

 

Dot. zamówienia „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanów w 2019r. II”

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto za 1 tonę odbioru, transportu i utylizacji odpadu.

1.

ŁGW Rembud Agnieszka Golisz, ul. Mieszkalna 41/24, 93-378 Łódź

Netto 367,00 zł, brutto 396,36 zł

2.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Netto 490,00 zł, brutto 529,20 zł

3.

REVOL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź

Netto 304,00 zł, brutto 328,32 zł

4.

„Huber” Wieczorek Hubert, ul Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska, ul. Powiśle 29

Netto 278,00 zł, brutto 300,24 zł

5.

PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

Netto 340,00 zł, brutto 367,20 zł

6.

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5; 09-500 Gostynin

Netto 351,00 zł, brutto 379,08 zł

 

7.

PRO-EKO SERWIS SP. z o.o. z siedzibą w Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

Netto 361,11 zł, brutto 390,00 zł

 

8.

ECO-POL Sp. z o.o. Pruszcz, ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

Netto 361,11 zł, brutto 390,00 zł

 

9.

KG EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-672 Warszawa

Netto 299,00 zł, brutto 322,92 zł

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4, której wartość wynosi: Netto 278,00 zł, brutto 300,24 zł za 1 tonę, W budżecie zaplanowana kwota to 49.987,50 zł brutto.

 

postępowanie prowadzi Mateusz Grela

 

Zatwierdzam:

 

                                                                                       Wójt Gminy w Radzanowie

RŻL.6232.3.2019                                                                                                   Radzanów, 04 września 2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Radzanów w trybie zapytania ofertowego, o wartości poniżej 30 000 Euro zaprasza do składania ofert na zadanie Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanów w 2019r II dotacja.” .

I.    ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radzanów, Radzanów , 26-807 Radzanów

NIP 7981435208, tel. 48 613 63 62, fax. 48 613 63 62 wew 28

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie
i
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Radzanów w zakresie:

- załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych do załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania to od. 150 do 200 ton.

Ilości odpadów mogą ulec zmianie, w tym zmniejszeniu, jednak wystąpienie zwiększonych ilości właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie, a Gmina nie jest obciążona tymi kosztami.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości objętych zadaniem wraz danymi kontaktowym, z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo- cementowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do ostatniego dnia obowiązywania umowy.

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 15 listopada 2019.   Umowa zostanie podpisana po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚ i GW
w Warszawie

IV.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznymi technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i przedstawiać cenę netto i brutto za 1 tonę odbioru, transportu i utylizacji odpadu.

VI.       WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW - oferta podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

- aktualne zaświadczenie o wpisie do K.R.S lub CEIDG, w którym jest wskazany rodzaj działalności

- niezbędne zezwolenia i decyzje umożliwiające wykonanie zadania

- wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami, że zostały należycie wykonane przynajmniej 3 szt.

VII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów 92a, 26-807 Radzanów (Sekretariat Urzędu), nie później niż do dnia 13.09.2019 do godz. 10 z oznaczeniem na kopercie:

„Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanów w 2019r II dotacja.”

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: cena 100% . Wybór nastąpi w oparciu o cenę brutto.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- zapytanie zamieszczono na stronie https://ugradzanow.bip.org.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy

- złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Radzanów z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

Osoba do kontaktu: Mateusz Grela tel. 48 6136362 wew. 26

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 1 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Radzanów

2)         kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. iod@radzanow.pl

3)         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust, 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5)         Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa

6)         posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7)         ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)         podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia nowy

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-04 15:14:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-17 12:04:26
  • Liczba odsłon: 1123
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408840]

przewiń do góry