Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

 Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok

 

Wójt Gminy Radzanów informuje, że w 2017 roku w ramach realizacji Programu Współpracy Gminy Radzanów z  organizacjami pozarządowymi zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24  kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.):

-  ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert,

- wpłynął  jeden  wniosek  (w 2016 dwa, ale tylko jeden z nich spełniał wymagania formalne i został pozytywnie rozpatrzony),

- organizacje pozarządowe występowały z własnej inicjatywy z wnioskami o realizację zadań publicznych gminy. W 2017 r. wpłynął jeden wniosek, który spełniał kryteria ustawy i został rozpatrzony pozytywnie.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji form upowszechniania kultury  oraz kultury fizycznej i sportu – propagowane wśród dzieci i młodzieży aktywnych form upowszechniania kultury, w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych, podpisano jedną umowę z fundacją - Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. Wartość całego zadania 6.670,43 złotych; z czego przekazana dotacja przez gminę Radzanów stanowi kwotę 5.000 złotych. W  ramach podpisanej umowy realizowano następujące zadania:

- Kolorowe Jarmarki – impreza zorganizowana na terenie PSP w Czarnocinie: ekspozycja regionalna, warsztaty połączone z piknikiem rodzinnym,

- Bezpieczna gmina Radzanów – projekt realizowany z OSP, w tym dni otwarte straży i gminne zawody sportowo-pożarnicze

- Harcerze śpiewającym krokiem po gminie Radzanów – wydarzenie kulturalne prowadzone przez drużynę harcerską przy PSP w Bukównie.

W  ramach umowy podpisanej z Powiatowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Białobrzegach zrealizowano zadania z zakresu edukacji i profilaktyki zagrożeń na obszarach wodnych wśród dzieci i młodzieży. Wartość zadania wyniosła 500,00 złotych; organizacja otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy Radzanów w kwocie 500,00 złotych

Z Katolickim Stowarzyszeniem „Serca dla Serc” z siedzibą w Jasionna 32, podpisano umowę na realizację zadania z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień, w tym organizacja wyjazdu do Zakopanego i zapewnienie wypoczynku letniego dzieciom. Wartość zadania – 16.236,11 złotych, w tym wartość pracy w ramach wolontariatu 2.120,00 złotych; organizacja otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy Radzanów w kwocie 2.000,00 złotych.

Gmina Radzanów prowadziła również współpracę  z organizacjami pozarządowymi w zakresie rzeczowym, m.in.:

1. Nieodpłatne użyczenie lokali na działalność organizacji, udostępnienie telefonów, komputerów, drukarek, itp.

2.  W Gazecie Samorządowej Gminy Radzanów i na stronie internetowej Urzędu Gminy, nieodpłatnie publikowano informacje dotyczące planowanych i  realizowanych projektów.

3. Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o zewnętrznych źródłach finansowania ich działalności, pomoc pracowników w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczanie projektów.

4.  Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radzanów były zaproszone do konsultacji projektu programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radzanowie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. W wyznaczonym terminie do konsultacji nie wpłynął żaden wniosek dotyczący zadań publicznych

Na realizację zadań zleconych w trybie konkursowym z budżetu gminy w 2017 roku wydatkowano 5.000,00 złotych (w 2016 – 7.000,00 złotych), a na realizację zadań zleconych poza konkursem wydatkowano 2.500,00 złotych.   Udzielone dotacje zostały rozliczone w terminie.

W trakcie realizacji zadań publicznych Gminy Radzanów, organizacje pozarządowe nie zatrudniały pracowników, zatrudniano osoby do jednorazowego świadczenia usług. Część zadań wykonywali wolontariusze – członkowie organizacji oraz osoby nie zrzeszone. Organizacja nie wykazywała dochodów uzyskiwanych w wyniku prowadzenia zadań publicznych.

 

Radzanów, 25.04.2018 r.                                                   Sprawozdanie sporządziła:

                                                                                               Barbara Wesołowska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-27 11:55:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-27 11:55:31
  • Liczba odsłon: 885
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408890]

przewiń do góry