OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radzanów przedkłada do konsultacji mieszkańców gminy i  organizacji  pozarządowych projekt „Rocznego programu współpracy gminy Radzanów  z organizacjami pozarządowymi oraz z  innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

Uwagi i wnioski przyjmowane będą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia, tj. do dnia 15 grudnia 2020 r.

 • w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a;

26 - 807 Radzanów

 • lub e-mailem na adres: gmina@radzanow.pl
 • bądź osobiście w siedzibie Urzędu, codziennie w godzinach pracy.

 

---Projekt---

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADZANÓW

z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie  na  rok  2021

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i   o   wolontariacie  zwanego  dalej  „Programem”,   jest   ustawa   z   dnia 24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie   (t.j. Dz.U. z  2020 r.  poz. 1057)
 2. Program współpracy Gminy Radzanów z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi jest programem rocznym i będzie realizowany od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Cele programu

§ 2

Celem głównym współpracy Gminy Radzanów z organizacjami jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej   w gminie Radzanów.
 1. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej.
 2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.
 3. Poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
 4. Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem poza-rządowym   a administracją publiczną.

Zakres i zasady współpracy

§ 3

 1. Obszar współpracy Gminy Radzanów z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.).
 2. Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
  1. Zasada pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej   z podmiotami programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
  2. Zasada suwerenności oznacza, że strony mają prawo do niezależności   i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
  3. Zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.
  4. Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
  5. Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania publicznego.

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 4

 1. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi opracowywany  jest na stanowisku merytorycznym w Urzędzie Gminy.
 2. Konstrukcja Programu oparta jest o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r.  poz. 1057).
 3. W procesie tworzenia Programu uwzględnia się wnioski i postulaty zgłaszane przez organizacje pozarządowe, a także założenia programowe, zadaniowe i finansowe  jednostek merytorycznych w gminie.

§ 5

Gmina może udzielać podmiotom pomocy w sprawie umożliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych jednostek organizacyjnych, obiektów sportowych i placówek oświatowych podległych gminie.

Formy współpracy

§ 6

Współpraca Gminy Radzanów z podmiotami Programu realizowana będzie w formie:

 1. zlecania organizacjom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowania wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów programu;
 3. pomocy organizacyjnej przy realizacji zadań.

Sposób realizacji Programu

§ 7

Zlecanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa § 6 ust. 1 może mieć formę:

 1. powierzania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
 2. wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
 3. udzielania stałego wsparcia merytorycznego organizacjom przez pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 4.  promowania działalności sektora pozarządowego.

§ 8

Powierzanie realizacji zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 może nastąpić również poprzez zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 9

 1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 7 następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Konkursy dotyczące zadań określonych w § 3 ogłasza Wójt Gminy Radzanów.
 3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób jego rozstrzygnięcia, wysokość przyznanej dotacji określa Wójt Gminy Radzanów.
 4. Wójt ogłaszając otwarty konkurs może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby upoważnione do przyjmowania składanych ofert.
 5. Rozpatrzenie oferty może być uzależnione od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów będących w posiadaniu podmiotu składającego ofertę.
 6. Zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, następuje zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  w otwartych  konkursach  ofert

§ 10

 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w § 3 pkt 1, powołuje się Komisję, składającą się z przedstawicieli Urzędu Gminy  w Radzanowie, przedstawicieli jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli organizacji wskazanych przez organizacje z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.
 2. Skład komisji określa Wójt Gminy Radzanów.

Sposób oceny realizacji Programu

§ 11

 1. Oceny realizacji programu dokonuje Wójt Gminy Radzanów na podstawie sprawozdań składanych przez organizacje z wykonywanych przez nie zadań objętych umowami na udzielenie dotacji.
 2. Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności:
  1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
  2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
  3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
  4. liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy;
  5. beneficjenci zrealizowanych zadań;
  6. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje;
  7. liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje;
  8. bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu współpracy zajmuje się właściwy merytorycznie pracownik Urzędu;
  9. organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu Gminy Radzanów, jak też bezpośrednio do pracownika, którego zadaniem jest współpraca z organizacjami. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i  przyszłej współpracy Gminy z organizacjami;
  10. zgodnie z art.5a ustawy, w terminie do 31 maja każdego roku zostanie przedłożone Radzie Gminy Radzanów sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni, w którym dokonana zostanie ocena stanu współpracy Gminy Radzanów z organizacjami. Ponadto sprawozdanie z realizacji Programu zostanie zamieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radzanów.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 12

Obszar działań do realizacji w roku 2021

Lp.

Zadanie

1.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. rozwój i promocja kultury;
 2. podtrzymywanie tradycji narodowej;
 3. upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 4. promocja działań twórczych na rzecz lokalnej społeczności;
 5. upowszechnianie wiedzy historycznej o gminie poprzez formy edukacyjno-wychowawcze, organizację imprez okolicznościowych;
 6. integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych.

2.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy;
 2. organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym     i ponadgminnym;
 3. wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców gminy;

3.

Turystyka i krajoznawstwo

 1. wspieranie popularyzacji turystyki propagującej zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców

4.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

 1. edukacja w zakresie ochrony środowiska poprzez różne formy edukacyjno-wychowawcze;
 2. współorganizowanie konkursów z różnych dziedzin nauki;

 

 

5.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

 1. wsparcie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków poprzez organizację różnych form edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz  działań propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców gminy;
 2. profilaktyka poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży;
 3. organizacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci   i młodzieży; integracja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez sportowych i rozrywkowych;
 4. prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich, upowszechnianie wiedzy historycznej o gminie oraz podtrzymywanie tradycji narodowej wśród mieszkańców gminy.

6.

Pomoc społeczna:

 1.  pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2.  działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów

7.

Promocja i organizacja wolontariatu:

 1. wspieranie działań promujących wolontariat

8.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:

 1. integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy poprzez spotkania     i wymianę doświadczeń;
 2. wsparcie techniczne, szkoleniowe i informacyjne dla organizacji pozarządowych;
 3. użyczanie lokali i placów na realizację zadań statutowych organizacji;
 4. popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych Urzędu Gminy.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 13

 1. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi została zaplanowana w budżecie gminy na rok 2021 w kwocie  15.000 zł.
 2. W  przypadku gdy środki wymienione w § 13  będą niewystarczające to kwota przeznaczona na realizację przedmiotowego Programu w trakcie jego realizacji zostanie zwiększona w budżecie gminy bez dokonywania zmian  w programie.
 3. Źródłem finansowania zadań określonych w § 12 mogą być środki pozabudżetowe pozyskane na ten cel.

Postanowienia końcowe

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Programem zastosowanie mają przepisy: ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-18 10:48:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-18 10:54:10
 • Liczba odsłon: 968
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408742]

przewiń do góry