Radzanów, 18 czerwca 2021 roku

 

Lista wyników konkursu ofert

według uzyskanych ocen końcowych od najwyższej do najniższej

Organizacja w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz.1057 ze zm.) otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierającego finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie oraz wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć o charakterze publicznym.

 

Lp.

Nazwa organizacji

Uzyskana ocena końcowa

1

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie, Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi

110

2

Fundacja Sportu, Zdrowia i Turystyki „EST, ul Wojciecha Chrzanowskiego 2/48, 04-381 Warszawa

 

75

 

 

 

Ocena w ramach konkursu nr WBR-R/FSOW/2021-01 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 prowadzonego przez Gminę Radzanów przedłużono do 18 czerwca 2021 roku.

 

ZARZĄDZENIE Nr 33/2021
Wójta  Gminy  Radzanów
z 11 maja 2021r

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2021  roku.

                  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. ze zm), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057.t.j. ze zm.) oraz uchwały nr VII/46/2020 Rady Gminy  Radzanów z 18 grudnia 2020r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2021 rok zarządzam, co następuje:

 § 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów w 2021 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

OGŁOSZENIE otwartego konkursu.docx

Opis koncepcji wykonania zadania.docx

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-07 11:12:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-21 11:39:59
  • Liczba odsłon: 920
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408780]

przewiń do góry