Nr XIV/65 / 2019   Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Radzanów, uzasadnienie .doc , doc 1 pdf , doc 2 .pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf , doc 5 .pdf

Nr XIV/64/2019.pdf   w sp rawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2020-2030

Nr XIV/63/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok doc 1.pdf , doc 2.pdf

Nr XIV/62 / 2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Nr XIV/61/2019 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020".

Nr XIII/60/2019   w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów".

Nr XIII/59 / 2019   w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. doc1.pdf

Nr XIII/58 / 2019 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Nr XIII/57/2019   w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Nr XIII/56 / 2019  w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Nr XII/55/2019  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok doc1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf

Nr XII/54/2019.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2019-2025

Nr XII/53/2019 w sprawie zwolnień  z podatku od nieruchomości.

Nr XII/52/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok zał. nr 1.pdf zał.nr 2.pdf , zał.nr 3.pdf

Nr XII/51/2019   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.  

Nr XII/50/2019  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Nr XI/49/2019   w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gm iny Radzanów”.

Nr XI/48/2019   w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  na okres dłuższy niż 3 lata           w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego  stanowiącego własność  Gminy Radzanów.

Nr XI/47/2019   w sprawie   doc1_do_xiii.59.2019.pdf wyr ażenia zgody na nieodpłatne nabycie  działki gruntu nr 530  o pow. 0,04 ha położonej w Branicy gmina Radzanów od  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  do  zasobu nieruchomości Gminy Radzanów.

Nr X/46/2019   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok   doc_1.pdf doc_2.pdf , doc 3 pdf , doc 4.pdf  , doc_5.pdf , doc_6.pdf

Nr X/45/2019.pdf   w sprawie Wieloletniej Prognizy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2019-2025

Nr IX/44/2019   w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia w Gminie Radzanów Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Nr IX/43/2019   w sprawie powołania Skarbnika Gminy Radzanów.

Nr VIII/42/2019  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok   doc 1.pdf doc 2.pdf , doc 3.pdf

Nr VIII/41/2019   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2019-2025

Nr VIII/40/2019   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Młodynie Dolne  uzasadnienie.docx , załącznik nr 1.jpg , załącznik nr 2.pdf , załącznik nr 3.pdf

Nr VIII/39/2019   zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów”, nr RPMA.10.01.04-14-c466/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna. 

Nr VIII/38/2019   zmiany załącznika do Uchwały Nr II/9/2019 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie  zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Nr VIII/37/2019    w yrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy ze Skarbnikiem Gminy Radzanów na mocy porozumienia stron .

Nr VII/36/2019   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. doc 1.pdf

Nr VII/35/2019   w sprawie   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu B iałobrzeskiego  w 2019 roku.

Nr VII/34/2019   w sprawie   zmiany uchwały  Nr  V/25/2019 Rady Gminy  Radzanów z dnia  25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego  w 2019 roku .

Nr VII/33/2019   w sprawie   powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki   Zdrowotnej w Radzanowie.

Nr VII/32/2019   w sprawie  zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Nr VII/31/2019   w sprawie  ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.

Nr VII/30/2019   w sprawie   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Radzanów od dnia 1 września 2019 roku. załacznik .pdf

 Nr VI/29/2019   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok  doc 1.pdf , doc 2 .pdf , doc 3 .pdf , doc 4 pdf , doc 5.pdf

Nr VI/28/2019   w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanó na lata 2019-2025.

Nr V/27/2019   w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2019r.  zał. nr 1.pdf zał. nr 2.pdf zał. nr 3.pdf

Nr V/26/2019   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanó na lata 2019-2025.

Nr V/25/2019   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2019 roku.

Nr V/24/2019   udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Nr V/23/2019   w sprawie  rozpatrzenia i   zatwierdzenia sprawozdania   Wójta Gminy Radzanów   z wykonania budżetu za 2018 r.  i sprawozdania  finansowego.

Nr V/22/2019   w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radzanów wotum zaufania.

Nr V/21/2019   w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. zał. nr 1.pdf , zał. nr 2.pdf , klauzula informacyjna RODO  pobierz.pdf

 Nr V/20/2019   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Nr V/19/2019   w sprawie  oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie za 2018r. oraz  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Radzanowie  za 2018 rok.

 Nr IV/18/2019   w sprawie  trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej  na terenie Gminy Radzanów.

Nr IV/17/2019   w sprawie  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie.

Nr  IV/16/2019   w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu. 

Nr  IV/15/2019    w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Nr  IV/14/ 2019   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanswoej Gminy Radzanó na lata 2019-2022

Nr III/13/2019  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok  doc1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf

Nr III/12/2019   w sprawie: przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Radzanów w 2019 roku.
Nr II/11/2019   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok  doc 1.pdf doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf , doc 5.pdf , doc 6 .pdf , doc 7.pdf   
Nr II/10/2019.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2019-2022.
Nr II/9/2019   w sprawie  zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku   leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze   inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr II/8/2019   w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radzanów.
Nr II/7/2019   w sprawie zmian w załącznikach do Uchwały Nr II/11/2006 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 25 kwietnia 2006r w sprawie określenia statutów sołectw Gminy Radzanów oraz zmian w załączniku do Uchwały Nr  XIII/61/2005 Rady Gminy w Radzanowie  z dnia    30 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia sołectwa Śliwiny.
Nr II/6/2019  w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody,
Nr II/5/2019  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzanów,
Nr II/4/2019  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wojta Gminy Radzanów,
Nr I/3/2019  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok  doc 1 .pdf , doc 2 .pdf , doc 3.pdf  , doc 4.pdf  
Nr I/2/2019.pdf   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2019-2022.
Nr I/1/2019  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-28 12:06:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-24 09:21:25
  • Liczba odsłon: 2264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408912]

przewiń do góry