Radzanów, dnia 27.07.2016

RŻL.6220.2.2016

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 tj.), § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz 1397 z późn. zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z
późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów, na terenie działki o nr ew. 385, położonej w miejscowości Rogolin, gmina Radzanów oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji demontażu pojazdów na terenie działki o nr ew. 385 w miejscowości Rogolin, gm. Radzanów"
i jednocześnie:

Określam następujące warunki:

I.                                            Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć

następujące działania:

1)        na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem np. poprzez przykrywanie plandekami;

2)        prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia wykopów;

3)        na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet; zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;

4)        powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady poddawać procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty;

5)        wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i eksploatacyjne wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego przed wyciekami płynów technicznych
i paliw;

6)        usuwanie z układów klimatyzacyjnych substancji zubażających warstwę ozonową prowadzić za pomocą specjalistycznego sprzętu w sposób w pełni hermetyczny;

7)        eksploatację planowanego przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w przedziale godzin od 6.00 do 22.00;

8)        stację demontażu zaopatrzyć w środki do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;

9)        zaopatrzenie w wodę planowanego przedsięwzięcia realizować z gminnej sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody;

10)    ścieki bytowe powstające na etapie eksploatacji inwestycji odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego; zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot i wywozić do oczyszczalni ścieków;

ścieki przemysłowe (w tym ścieki z miejsca magazynowania pojazdów oraz z miejsca magazynowania karoserii) odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego i okresowo wywozić przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków; nie dopuszczać do przepełnienia ww. zbiornika;

12)wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych (nienarażonych na zanieczyszczenie związane z magazynowaniem odpadów) odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych, ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

13)dokonywać systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych oraz urządzeń podczyszczających ścieki;

14)pojazdy wycofane z eksploatacji przeznaczone do demontażu magazynować na utwardzonym, szczelnym podłożu wyposażonym w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych;

15)odpady inne niż niebezpieczne powstające na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji magazynować selektywnie w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej lub na utwardzonym placu magazynowym; odpady karoserii magazynować luzem na utwardzonym placu; zużyte opony magazynować w wydzielonym miejscu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;

16)powstające na etapie eksploatacji i ewentualnie realizacji planowanego przedsięwzięcia niebezpieczne magazynować selektywnie w przystosowanych do tego celu zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach (lub innych opakowaniach), odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej lub w pomieszczeniu budynku demontażu, na utwardzonym szczelnym podłożu; wszystkie ww. odpady przekazywać, uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1)        zaprojektowanie na cele ogrzewania planowanego zakładu kotłowni wyposażonej w kocioł opalany węglem ekogroszkiem o mocy maksymalnej 20 kW, z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, otwartym o wysokości minimalnej 7,5 m i średnicy maksymalnej 0,2 m;

2)        zastosowanie w budynku stacji demontażu wentylatora dachowego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 81,0 dB;

3)        zlokalizowanie sektora przyjmowania pojazdów oraz magazynowania przyjętych pojazdów na utwardzonym, szczelnym podłożu wyposażonym w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych;

4)        zlokalizowanie sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych w budynku z utwardzonym, szczelnym podłożem, wyposażonym w system odprowadzania ścieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych;

5)        zlokalizowanie sektora demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania w budynku;

6)        zlokalizowanie sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz sektora magazynowania odpadów niebezpiecznych pod zadaszeniem, na utwardzonym podłożu;

7)        zlokalizowanie sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów na utwardzonej powierzchni;

8)        zaprojektowanie bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uzasadnienie

      W dniu 30 marca 2016 Do Urzędu Gminy w Radzanowie wpłynął wniosek P.P.H.U.B. „FORMAT” Kamil Krawczyk Rogolin 30, 26-807 Radzanów o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na terenie działki o nr ewid. 385 położonej w miejscowości Rogolin, gmina Radzanów, powiat białobrzeski.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (
Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz 1397 z późn. zm.) inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Do złożonego wniosku załączono raport o oddziaływaniu inwestycji
na środowisku dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Dnia 11.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 61 § 4 kpa (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) powiadomiono strony o możliwości zapoznania się z przedmiotowymi zamierzeniami oraz
o możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Podano do
publicznej wiadomości obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w zwyczajowo przyjęty sposób poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie
i miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej https://ugradzanow.bip.org.pl/.

 

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Radzanów wystąpił z pismem RŻL.6220.2.2016 z dnia 11.04.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych II z siedzibą w Radomiu z prośbą o uzgodnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z załączoną dokumentacją, w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach pismem z dnia 22.04.2016 r. (data wpływu 28.04.2016r) znak: ZNS.7011.02.2016, pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia określone w przedłożonej dokumentacji
dla
w/w inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 13.05.2016 r. (data wpływu 19.05.2016) znak: WOOŚ-II.4242.148.2016.NL. wezwał Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji demontażu pojazdów na terenie działki o nr ewid. 385 położonej w miejscowości Rogolin, gmina Radzanów, powiat białobrzeski.”

 Wójt Gminy Radzanów wyznaczył Inwestorowi termin 7 dni od daty doręczenia wezwania na uzupełnienie raportu, Pan Kamil Krawczyk — Inwestor uzupełnił raport pismem, które wpłynęło do Urzędu Gminy dnia 30.05.2016 r. Pismo wraz z Uzupełnieniem Raportu to zostało przekazane do RDOŚ w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przekazał uzgodnienia do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach pismem z dnia 24.06.2016 r. (data wpływu 04.07.2016 r.) znak: WOOŚ-II.4242.148.2016.NL.3

Wójt Gminy Radzanów zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu całej dokumentacji potrzebnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z możliwością zapoznania
się i wypowiedzenia co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Podczas prowadzenia postępowania nie wpłynęły żadne uwagi co do planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Radzanów biorąc pod uwagę opinie ww. organów oraz informacje przedstawione przez wnioskodawcę przeanalizował: skalę inwestycji, usytuowanie, charakter, zakres robót związanych
z planowaną inwestycją, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia.

 

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. „stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, ze zm.)".

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji demontażu pojazdów, na terenie działki o nr ew. 385, położonej w miejscowości Rogolin, gmina Radzanów. Powierzchnia ww. działki wynosi ok. 7700 m2.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie, stanowią: od strony północno-wschodniej — droga powiatowa Nr 34 207 Radzanów — Rogolin — Kadłubska Wola, dalej tereny rolne, od strony zachodniej — tereny rolne, od strony południowej — tereny rolne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 62 m od terenu planowanej inwestycji.

Obecnie na terenie działki inwestycyjnej zlokalizowane są:

   budynek warsztatowy o powierzchni zabudowy 192,46 m2,

   plac utwardzony i droga dojazdowa o powierzchni ok. 1200 m2,

-      wewnętrzna kanalizacja sanitarna i wodociągowa,

-                    wewnętrzna kanalizacja przemysłowa z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych i szczelnym zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 20,0 m3,

-                  sieć energetyczna.

Teren przedsięwzięcia posiada infrastrukturę podziemną w postaci sieci wodociągowej, wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i przemysłowej oraz sieci energetycznej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się lokalizację następujących obiektów i urządzeń: 1) obudowanej wiaty o powierzchni zabudowy ok. 410 m2, w której znajdowały się będą:

-           pomieszczenie przyjmowania pojazdów z kanalizacją przemysłową oraz podstawowymi urządzeniami umożliwiającymi ocenić stan technicznych podzespołów przyjmowanych do demontażu pojazdów,

-           sektor magazynowania przyjętych pojazdów z kanalizacją przemysłową o powierzchni

zabudowy nie mniej niż 200 m2,

-           magazyn części przeznaczonych do sprzedaży,

2)    obudowanej wiaty na wytwarzane odpady o powierzchni zabudowy ok. 100 m2,

3)    utwardzonego placu składowego karoserii samochodowych o powierzchni ok. 220 m2,

4)    szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności ok. 6 m3,

5)    najazdowej wagi samochodowej o nośności min. 3,5 t,

6)    nawierzchni utwardzonych dróg oraz placów manewrowych,

7)    zieleni ozdobnej.

Na terenie planowanej stacji funkcjonowały będą następujące sektory:

1)   przyjmowania pojazdów,

2)    magazynowania przyjętych pojazdów,

3)    usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,

4)   demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia,

5)   magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,

6)   magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

Sektor przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji wyposażony zostanie w wagę samochodową (lub inne urządzenie ważące) o zakresie ważenia minimum 3,5 Mg oraz metalową szafę na gromadzenie dokumentów związanych z przyjmowaniem pojazdów. Pojazdy wycofane z eksploatacji po ich zważeniu na wadze samochodowej będą wprowadzane
do pomieszczenia
przyjmowania pojazdów wyposażonego w podstawowe urządzenia kontrolne pozwalające dokonywać oceny stanu technicznego części przeznaczonych do sprzedaży jako części zamiennych. Pomieszczenie wyposażone zostanie w zakładową kanalizację przemysłową. Wraki pojazdów oraz pojazdy rozbite, lub inne, które nie mogą
być wprowadzone na stanowisko diagnostyczne,
po ich zważeniu kierowane będą do sektora magazynowania pojazdów.

Sektor magazynowania przyjętych pojazdów zlokalizowany będzie pod wiatą magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu, na utwardzonej, szczelnej powierzchni minimum 200 m2, z zachowaniem pola manewrowego, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych, kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Dostarczone pojazdy będą magazynowane w sposób zabezpieczający je przed wyciekiem paliw i płynów eksploatacyjnych. Niedopuszczalne jest magazynowanie pojazdów na boku i na dachu.

Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów oraz sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku, recyklingu albo unieszkodliwiania zlokalizowane zostaną w istniejącym budynku warsztatowym, o powierzchni zabudowy 192,46 m2.

W budynku znajdują się wszystkie niezbędne pomieszczenia wymagane dla warsztatu napraw samochodów: trzystanowiskowa hala napraw o powierzchni użytkowej 112,11 m2, toalety pracowników o powierzchni użytkowej 5,95 m2, toalety klientów o powierzchni użytkowej 3,22 m2, pomieszczenie socjalne o powierzchni użytkowej 6,92 m2, biuro o powierzchni użytkowej 10,08 m2, komunikacja o powierzchni użytkowej 4,32 m2, hol o powierzchni użytkowej 8,36 m2, kotłownia i pomieszczenie porządkowe o powierzchni użytkowej 6,80 m2. Na poddaszu znajduje
się
pomieszczenie magazynowe o powierzchni użytkowej 39,00 m2. Inwestor planuje wykorzystanie

Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów będzie posiadał nawierzchnię szczelną wykonaną poprzez pokrycie nawierzchni betonowej warstwą odpowiedniego tworzywa (na bazie żywicy epoksydowej). Ścieki powstające w trakcie osuszania pojazdów, a także mycia posadzek będą ujmowane za pomocą systemu korytek ściekowych przykrytych rusztami (kratkami) i kierowane poprzez istniejący separator do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych wyposażony zostanie w:

1)      urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, które będą magazynowane w szczelnych pojemnikach,

2)      oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady: odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne (spełniające wymagania prawne dotyczące postępowania z olejami odpadowymi) pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne, tj. płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe, akumulatory - pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów, usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową (pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych), układy klimatyzacyjne, katalizatory spalin, filtry oleju, zawierające materiały wybuchowe, zawierające rtęć.

3)      pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów (spełniający wymagania wynikające z przepisów dotyczących wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska),

4)      sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych pojazdów. W przypadku ich rozlania zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, a zebrany materiał przekazany uprawnionemu odbiorcy.

Wymontowane z pojazdów zbiorniki z gazem usuwane będą niezwłocznie z sektora. Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia wyposaży zostanie w pojemniki na szyby hartowane, szyby klejone, przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku, recyklingu albo unieszkodliwiania będzie posiadał szczelną podłogę i urządzenia zbierające ewentualne wycieki i ścieki z mycia posadzek (w postaci odpowiednich pochyleń podłogi
i studzienek/wpustów
połączonych z separatorem koalescencyjnym).

Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia urządzony będzie w obudowanej wiacie posiadającej powierzchnię utwardzoną.

Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów zlokalizowany zostanie pod zadaszeniem (obudowana wiata) na terenie posiadającym szczelną, nienasiąkliwą posadzkę. W sektorze magazynowania odpadów wyodrębniony zostanie magazyn odpadów niebezpiecznych.

W ramach przedmiotowej inwestycji Inwestor planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą na naprawie pojazdów samochodowych osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. Przewiduje się, że na terenie stacji, demontażowi będą poddawane głównie pojazdy samochodowe osobowe i dostawcze o masie całkowitej do 3,5 tony, w ilości ok. 750 pojazdów samochodowych w ciągu roku.

Etap realizacji planowanej inwestycji będzie wiązał się z emisją substancji do powietrza oraz emisją hałasu z maszyn roboczych i samochodów dowożących materiały budowlane oraz z wytwarzaniem odpadów i ścieków.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko, w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki mające na celu ograniczenie emisji substancji pyłowych i gazowych oraz zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, tj. zabezpieczanie materiałów pylistych przed rozwiewaniem, wykonywanie wszelkich prac przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw.

Ponadto wskazano sposób postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji planowanej inwestycji, mający na celu zabezpieczenie środowiska przed oddziaływaniem związanym z magazynowaniem odpadów.

Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki będą systematycznie opróżniane przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość wywożona do oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z raportem ooś nie przewiduje się wykonywania odwodnienia wykopów podczas prowadzenia prac ziemnych.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu, wytwarzaniem odpadów zarówno innych niż niebezpieczne, jak i niebezpiecznych oraz powstawaniem ścieków bytowych, ścieków przemysłowych i wód opadowych i roztopowych.

Na terenie inwestycji głównymi źródłami emisji substancji do powietrza będą kotłownia węglowa oraz pojazdy poruszające się po terenie planowanej inwestycji. Usuwanie substancji zubażających warstwę ozonową z układów klimatyzacyjnych prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu w sposób w pełni hermetyczny, sprzęt pracujący na terenie planowanej inwestycji utrzymywany będzie w dobrym stanie technicznym i eksploatowany oraz konserwowany będzie w sposób prawidłowy. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykazała, że w trakcie funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu.

Z uwagi na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się również z emisją hałasu, której źródłami będą: budynek stacji demontażu pojazdów (urządzenia znajdujące się wewnątrz hali), wentylator na dach budynku stacji demontażu oraz pojazdy poruszające się po terenie planowanej inwestycji. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia prowadzona będzie w godzinach od 6.00 do 22.00. W raporcie ooś wykazano, że w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z gminnej sieci wodociągowej. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, który będzie systematycznie opróżniany przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego zawartość wywożona będzie do oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe (w tym ścieki z miejsca magazynowania pojazdów oraz z miejsca magazynowania karoserii) odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego, zbiornika bezodpływowego i okresowo wywożone przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków. Inwestor nie dopuści do przepełnienia ww. zbiornika.

Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych (nienarażonych na zanieczyszczenie związane z magazynowaniem odpadów) odprowadzane będą powierzchniowo na własny teren nieutwardzony w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie.

Ponadto w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunek, aby dokonywać systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych, zbiornika bezodpływowego oraz urządzeń podczyszczających ścieki.

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. Ponadto, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zbierane będą odpady, w tym odpady złomu. W przedłożonym raporcie ooś wyszczególniono rodzaje i ilości odpadów, które powstaną w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia oraz zbieranych w ramach planowanej inwestycji wraz z informacją o sposobie gospodarowania nimi.

Odpady inne niż niebezpieczne powstające na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji magazynowane będą selektywnie w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej lub na utwardzonym placu magazynowym. Odpady karoserii magazynowane będą luzem na utwardzonym placu. Zużyte opony magazynowane będą w wydzielonym miejscu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem. Powstające na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w przystosowanych do tego celu zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach (lub innych opakowaniach), odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu wiaty magazynowej lub w pomieszczeniu budynku demontażu, na utwardzonym szczelnym podłożu. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Wszystkie ww. odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza formami ochrony przyrody, chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.).

Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 8,0 km - obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140003 i w odległości ok. 8,0 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016.

Poprzez drogę miejsce inwestycji graniczy (odległość około 10 m) z Obszarem Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki funkcjonującego na podstawie Rozporządzenia Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950, ze zm.).

W załączonym uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia uzupełnione zostały brakujące informacje. Na podstawie zebranych danych podczas rozpoznania przyrodniczego stwierdzono, że przedmiotowa lokalizacja nie będzie miała potencjalnie dużego, negatywnego oddziaływania na gatunki fauny i flory oraz siedliska przyrodnicze i krajobraz.

W sąsiedztwie inwestycji występują: nieużytki rolne, grunty orne, użytki zielone i droga powiatowa.

Biorąc pod uwagę niskie wartości przyrodnicze terenu objętego wnioskiem, sposób wykorzystania terenu oraz zakres i skalę przedsięwzięcia, realizacja inwestycji nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na przyrodę analizowanego terenu.

Po przeprowadzeniu analizy załączonego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, jak również na spójność całej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz na środowisko przyrodnicze ww. obszaru chronionego krajobrazu i inne formy ochrony przyrody.

Ze względu na rodzaj inwestycji, a także jej lokalizację w centralnej części Polski nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu
nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1)                  posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;

2)                  ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem należącym do Inwestora;

3)                  nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

 

                                                                 Pouczenie

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Radzanów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Otrzymują:

1. P.P.H.U.B. „FORMAT” Kamil Krawczyk

2. strony wg wykazu

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-27 10:09:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-27 10:09:12
  • Liczba odsłon: 1012
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408876]

przewiń do góry