Informacja z otwarcia ofert. remont ogrodzenia i budynku osp w Czarnocinie.docx

Radzanów, 29.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Radzanów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:
„Remont ogrodzenia i budynku OSP w Czarnocinie”

Postepowanie przeprowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości niższej od kwoty 130 000,00 zł netto tj. kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Zamawiający:
Gmina Radzanów
Radzanów 92A,
26-807 Radzanów
tel. 48 6136362

II. Opis przedmiotu  zamówienia:

Zapytanie  ofertowe p.n. „Remont ogrodzenia i budynku OSP w Czarnocinie” obejmuje:

 1. Wyremontowanie pomieszczeń w budynku OSP polegające na uzupełnieniu tynków oraz pomalowaniu ścian,
 2. remont ogrodzenia polegający na:
 • rozbiórce istniejącego ogrodzenia,
 • wykonaniu ogrodzenia o długości 100 mb z paneli ocynkowych na podmurówce betonowej.
 1. zakup i montaż stojaka na 3 rowery.

III. Wymagania stawiane wykonawcy:

 1. Wykonawca dostarcza i zabezpiecza materiały budowlane niezbędne  do wykonania zamówienia (na swój koszt).
 2. Zastosowane materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 3. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia wystawienia faktury.
 4. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
 5. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 6. Niniejsze zapytanie obejmuje swoim zakresem prace przygotowawcze, budowlane oraz wykończeniowe łącznie z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac.
 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 1. Miejsce wykonania zamówienia:

Budynek OSP w Czarnocinie, .

 1. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie do 17.09.2021 r.

VI. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty spełniające wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym będą oceniane według następującego kryterium:

 1. Najniższa cena za wykonanie całej usługi. - 100 pkt
 2. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
                      
                          cena ofertowa najniższa    
               C =     cena oferty badanej              x 100 pkt

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie  Urzędu  Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A  w terminie do dnia 06.08.2021 do godz. 15.30 z dopiskiem:                                  :
  „Remont ogrodzenia i budynku OSP w Czarnocinie”
 2. Za termin składania ofert uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego
   z zachowaniem terminu określonego wyżej.
 3.  Oferty  złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

VIII. Warunku udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonywania zamówienia;
 4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej
   na sfinansowanie zadania.

IX. Sposób przygotowania oferty :

 1. Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego ( załącznik nr 1),  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2),
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.
 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 5. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

X. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Urszula Neska  tel. 48 6136362 wew. 26

XI. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

 1. W określonym terminie nie wpłynie żadna oferta.
 2. Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania
 3. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

XII. Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:                                .
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanów, Radzanów 92 A; 26-807 Radzanów, tel./fax. 48 613 63 62, REGON 670223942, NIP 798 143 52 08,
  e-mail: gmina@radzanow.pl;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Radzanów jest Pani Agnieszka Radtke,
   e-mail: iod@radzanow.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Remont ogrodzenia i budynku OSP w Czarnocinie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 5. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 6. upoważnieni pracownicy administratora;
 7. współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,
 8. instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
 11. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 12. posiada Pani/Pan:
 13. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 14. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 15. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 16. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 17. nie przysługuje Pani/Panu:
 18. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 19. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 20. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Załączniki do pobrania:

1. formularz ofertowy.docx

2.oświadczenie.docx

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-29 13:30:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-11 07:51:34
 • Liczba odsłon: 989
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408764]

przewiń do góry