• Uchwała Nr X/49/2016 w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok  pobierz.doc  , doc 1.pdf
 • Uchwała Nr X/48/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Radzanów na lata 2016-2022  pobierz.pdf
 • Uchwała Budżetowa  na rok 2017 Gminy Radzanów Nr IX/47/2016  Uchwała,   uzasadnienie .pdf  , tabela nr 1.pdf  , tabela nr 2.pdf  , wydatki inwestycyjne.pdf  , zał.nr 1.pdf
 • Uchwała Nr IX/46/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr IX/45/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok  pobierz.docx  , doc 1.pdf  , doc 2.pdf  , wydatki inwestycyjne.xls  , zał. nr 1.docx
 • Uchwała Nr IX/44/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2016-2022  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr IX/43/2016 w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność gminy Radzanów  pobierz.docx
 • Uchwała Nr VIII/42/2016 w sprawie   uchylenia uchwały Nr VII/36/2016 rady Gminy w Radzanowie z dnia 28 października 2016 r.  pobierz.doc
 • Uchwała Nr VIII/41/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok  pobierz. docx  , doc 1.pdf  ,  doc 2 .pdf  , wydatki inwestycyjne.xls zał nr 1.docx  
 • Uchwała Nr VIII/40/2016  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2016-2022  pobierz.pdf  
 • Uchwała Nr VIII/39/2016  w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2016 z dnia 28 października 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok, pobierz.docx
 • Uchwała Nr VIII/38/2016   w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017". pobierz.docx
 • Uchwała Nr VIII/37/2016 w sprawie  rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami   pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2017 rok  pobierz.docx  
 • Uchwała Nr VII/36/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2016 roku  pobierz.doc
 • Uchwała Nr VII/35/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,  pobierz.docx  , doc 1 .pdf  , doc 2 .pdf  , wydatki inwestycyjne zał  nr 1.docx  
 • Uchwała Nr VII/34/2016 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata  2016-2022  pobierz.pdf
 • Uchwała Nr VII/33/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji   Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzanów  pobierz.doc
 • Uchwała Nr VII/32/2016  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok  pobierz , zał nr 1 ,   zał nr 2 pdf ,  zał nr 3pdf .
 • Uchwała Nr VII/31/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, pobierz.odt
 • Uchwała   Nr VII/30/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok   pobierz.odt
 • Uchwała Nr VI/29/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok pobierz.doc  , doc 1.pdf  , doc 2.pdf  , załącznik.xls
 • Uchwała  Nr VI/28/2016   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2016-2022 pobierz.pdf
 • Uchwała Nr V/27/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Radzanowie za 2015 rok pobierz.docx , sprawozdania.pdf
 • Uchwała Nr V/26/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 6pobierz.doc  , zał.nr 1.docx , wydatki inwestycyjne.xls , doc 1.pdf  , doc 2 .pdf
 • Uchwała  Nr V/25/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2016-2022 pobierz.pdf
 • Uchwała Nr V/24/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok pobierz.
 • Uchwała Nr V/23/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Radzanów z wykonania budżetu za 2015r i sprawozdania finansowego pobierz.docx
 • Uchwała Nr V/22/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów pobierz.docx
 • Uchwała Nr V/21/2016 w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji pobierz.doc , zał nr 1.docx  ,
 • Uchwała  Nr V/20/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz.docx
 • Uchwała Nr V/19/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty pobierz.doc
 • Uchwała Nr IV/18/2016 w sprawie zmian w uchwale  budżetowej na 2016 doc1.pdf  , doc2.pdf  , załącznik , zał nr 1.docx
 • Uchwała Nr IV/17/2016 w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2016-2022 pobierz wpf.pdf
 • Uchwała Nr IV/16/2016 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego  w gminie Radzanów na 2016 rok pobierz.docx
 • Uchwała Nr III/15/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok pobierz.doc  , doc 1pdf  , doc 2 pdf , wydatki inwestycyjne.xls , załącznik.docx
 • Uchwała Nr III/14/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2016-2022 pobierz.pdf
 • Uchwała Nr III/13/2016 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie pobierz.docx
 • Uchwała Nr II/12/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok pobierz.doc , doc 1.pdf  , doc 2.pdf
 • Uchwała Nr II/11/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Radzanów na lata 2016-2022 pobierz. pdf
 • Uchwała Nr II/10/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów pobierz 
 • Uchwała Nr II/9/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej  taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Radzanów pobierz
 • Uchwała Nr II/8/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów w 2016 roku. pobierz docx
 • Uchwała Nr II/7/2016 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji pobierz docx
 • Uchwała Nr I/6/2016 w sprawie zmian w uchwale budzetowej na 2016 rok pobierz.doc  , doc 1pdf , doc 2 pdf , zał nr 1 docx  , załącznik xls
 • Uchwała Nr I/5/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2016-2022 pobierz.pdf
 • Uchwała Nr I/4/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pobierz , zał.docx   Wyrok WSA w Warszawie  z dnia 14 marca 2018r Sygn.akt VIII  SA/Wa 896/17 stwierdza nieważność uchwały w całości.
 • Uchwała Nr I/3/2016 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobierz docx
 • Uchwała Nr I/2/2016   w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017r pobierz.rtf
 • Uchwała Nr I/1/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Radzanów jest organem prowadzącym pobierz.doc


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-28 11:10:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18 14:56:31
 • Liczba odsłon: 1296
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408868]

przewiń do góry