Zobacz podgałęzie
Zapytanie ofertowe 
na przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń 
dla nauczycieli w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-a204/18 pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów

Zamawiający:
Gmina Radzanów
Radzanów 92a
26 – 807 Radzanów
NIP: 7981435208
REGON: 670223942
Telefon kontaktowy: 486136362 wew. 21
e-mail: sekretarz@radzanow.pl
osoba do kontaktu: Magdalena Leśnowolska

I. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-a204/18 pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci   i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPMA.10.01.04-14-a204/18-00, zawartej dnia 27 listopada 2018 r. pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 ze zm.) niniejsze zapytanie nie podlega przepisom tej ustawy.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30 000 €.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Realizacja szkoleń dla 5 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie Szkolenie dla nauczycieli: Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej  – 30 godzin 
2. Realizacja szkoleń dla 7 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie - Szkolenie dla nauczycieli: Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej – 30 godzin
3. Realizacja szkoleń dla 8 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie - Szkolenie dla nauczycieli: Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej – 30 godzin 

4.     Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi według niżej podanych zasad:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
Przygotował i uzgodnił z Zamawiającym harmonogram realizacji szkoleń.
Przygotował i uzgodnił z Zamawiającym program szkolenia 
przeprowadził szkolenia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i programem, 
Zapewnił przerwy kawowe (kawa, herbata, owoce, ciastka),
Zapewnił konsultacje on-line dla uczestników szkolenia w okresie trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu, 
Opracował materiałów dla uczestników szkolenia w wersji drukowanej i elektronicznej i przekazał je uczestnikom, 
Przeprowadził szkolenia na sprzęcie i w pracowniach Zamawiającego - przedmiotem szkolenia będzie m.in. instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz montaż robotów
Wystawił certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia,
Dostarczył do Zamawiającego listy obecności z opisem tematyki zajęć, programem zajęć,
Przeprowadził i przeanalizował testy potwierdzające nabycie kompetencji przez nauczycieli;
5. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wszystkie wyżej wymienione elementy zamówienia. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

III. Warunki udziału w postepowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;
3. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca w okresie wykonywania zamówienia musi dysponować min. 1 osobą prowadzącą szkolenia, która spełnia następujące warunki:
wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności automatyka, robotyka lub pokrewne, 
kwalifikacje pedagogiczne,
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w oświacie z zakresu robotyki - minimum 40 godzin dydaktycznych szkoleń  (data, ilość godzin, placówka, w której odbyło się szkolenie) w ciągu 3 ostatnich lat,
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online/e-learning lub webinariów – minimum 6 godzin w ciągu 3 ostatnich lat,
doświadczenie w tworzeniu programów, scenariuszy zajęć adresowanych dla nauczycieli – minimum 3 opracowane scenariusze/ programy w ciągu 3 ostatnich lat z zakresu robotyki,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
5. Przedłożą wstępny program szkolenia zawierający następujące zagadnienia: budowa i zasady eksploatacji robota edukacyjnego Makeblock mBot/mBot Ranger, instalacja i konfiguracja środowiska programistycznego mBlock, programowanie w graficznych środowiskach mBlock/Scratch, aplikacje mobilne do programowania robotów Makeblock, metodyka pracy z zestawami robotów edukacyjnych systemu Makeblock, organizacja szkolnej pracowni robotyki,  - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży wstępny programu szkolenia (Załącznika nr 3)  jako załącznik do oferty.
6. Złożą kompletną ofertę (Załącznik nr 1 )wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku braku złożenia przez Oferenta któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń, Zamawiający wezwie Oferenta w formie pisemnej do przedłożenia brakującego lub prawidłowo sporządzonego dokumentu lub oświadczenia (informacji) wyznaczając mu w tym celu stosowny termin. W razie nieprzedłożenia brakującego lub prawidłowo sporządzonego dokumentu lub oświadczenia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wykluczyć Oferenta z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści ogłoszenia o postępowaniu oraz niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli. 
Nazwa i kod CPV: 80000000-4 - Usługi szkoleniowe.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane od dnia podpisania umowy do 10.06.2019 r.
2. Miejsce realizacji umowy: Gmina Radzanów
3. Zamawiający wymaga, aby szkolenia zrealizowane zostały w salach poszczególnych szkół biorących udział w projekcie.

V. Miejsce i sposób składania ofert
Za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem: 
Urząd Gminy, 
Radzanów 92a,
 26 – 807 Radzanów 
Sekretariat Pok. Nr 17  

Oferty należy składać do dnia 10.05.2019 r. do godz. 10:00.

W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

VI. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, które stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Jeżeli osobą podpisującą ofertę jest pełnomocnik, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, REGON – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.(załącznik nr 4) 

VII. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
kryterium cena – waga kryterium 100 pkt.
2. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty:
dla kryterium cena, według wzoru: C = (C min: Cbo) x 100 pkt, gdzie: C – oznacza punkty za cenę badanej oferty, C min – oznacza najniższą cenę, Cbo – oznacza cenę badanej oferty.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Łączna wartość przyznanej punktacji nie może przekroczyć 100 punktów.
5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełniła wymogi formalne i która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
7. W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

VIII. Warunki płatności
Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT  do siedziby Zamawiającego (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczenia ich do Urzędu Gminy Radzanów, Radzanów 92 A, pokój nr 17, 26-807 Radzanów), których podstawą wystawienia będą podpisane listy obecności nauczycieli na szkoleniach,  oddzielnie dla każdej szkoły.

IX. Zmiany i wycofanie oferty
1. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
2. Wycofanie oferty przez Oferenta może nastąpić przed upływem terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert do skutecznego wycofania oferty konieczna jest zgoda Zamawiającego.
3. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

X. Kryteria powodujące odrzucenie oferty
1. Zamawiający może ofertę odrzucić w sytuacji gdy:
treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego (przez treść oferty nie należy rozumieć dokumentów i oświadczeń dotyczących spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu),
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 tj.),
została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
oferent złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

XI. Zawarcie umowy
1 Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
2 Wybranemu Oferentowi Zamawiający wskaże miejsce oraz termin podpisania umowy.
3 W przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejną najwyższą ocenę.

XII. Zmiany umowy
1. Dopuszcza się możliwość zmian umowy jedynie w następujących przypadkach:
jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zadania,
jeżeli nastąpiła zmiana wymogów/nowe zalecenia Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej dotyczące przedmiotu umowy lub realizacji projektu,
zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;
b) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
2. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

W załączeniu:
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – wykaz osób
Załącznik nr 3 – program szkolenia
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik Nr 5 - wzór umowy 
Załącznik nr 1
…………………………………………            …………..……………………
Nazwa i adres Wykonawcy (miejscowość i data)
Telefon:
Adres mail:
Gmina Radzanów
Radzanów 92a
26 – 807 Radzanów

OFERTA

 Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu, którego przedmiotem jest: przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-a204/18 pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena brutto ………………………………….zł
/słownie ……………………………………../

w tym:
Szkolenie:  Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej
Nazwa szkoły Liczba osób biorących udział w szkoleniu Liczba godzin szkoleniowych Kwota brutto
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. D. F. Czachowskiego w Bukównie 5 30
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. J. Korczaka w Czarnocinie 7 30
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza w Rogolinie 8 30

2. Oświadczam, że:
nie podlegam wykluczeniu z postępowania;
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym;
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z dołączonym złącznikiem nr 2;
przedkładam wstępny program szkolenia zgodny z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 3. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
Gmina Radzanów 
Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów 
e-mail: sekretarz@radzanow.pl 
tel. 48 613 63 62 wew. 21
4. Ofertę składam na ________stronach.

..........................., dnia ..................2019 r.    
………......................................................                                                                       
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)


Załącznik nr 2

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Imię i nazwisko: 
Wymaganie Spełnia Nie spełnia
Wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności automatyka, robotyka lub pokrewne
Kwalifikacje pedagogiczne
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w oświacie – minimum 40 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu robotyki (data, ilość godzin, placówka, w której odbyło się szkolenie) w ciągu 3 ostatnich lat
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń online/e-learning lub webinariów – minimum 6 godzin w ciągu 3 ostatnich lat
Doświadczenie w gromadzeniu programów, scenariuszy zajęć adresowanych dla nauczycieli – minimum 3 opracowane scenariusze/ programy w ciągu 3 ostatnich lat z zakresu robotyki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie ww wymagań.
2. Co do zasady Wykonawca nie może powierzyć przeprowadzenia szkolenia osobom innym niż wskazanym w powyższym wykazie. Zmiana danej osoby na inną, o nie mniejszych kwalifikacjach, może nastąpić jedynie w przypadkach losowych, na które Wykonawca z chwilą składania oferty nie miał wpływu.


..........................., dnia ..................2019 r.    
………......................................................                                                                       
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
Załącznik nr 3

Wstępny program szkolenia pn. Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej  
(wzór)

1. Wstęp (ogólna charakterystyka programu
2. Cele kształcenia (wymagania ogólne)
3. Treści nauczania (propozycje liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych zagadnień)
4. Rozwiązania metodyczne: metody techniki, formy pracy
5. Zakładane osiągnięcia – nabyte kompetencje przez nauczycieli
6. Procedury badania wzrostu kompetencji nauczycieli w wyniku uczestnictw w szkoleniu


..........................., dnia ..................2019 r.    
………......................................................                                                                       
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
Załącznik Nr 4 
………………………
………………………
Dane wykonawcy 
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Urząd Gminy w Radzanowie, w związku z prowadzonym przez ww. Urząd Elektronicznym Rejestrem Umów, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016)


..………………………………
Wykonawca
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iod@radzanow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Załącznik nr 5 
UMOWA Nr RKK/…/2019
PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA
Zawarta w dniu …………….. r. w Radzanowie pomiędzy:
Gminą Radzanów, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów, reprezentowaną przez Sławomira Kruślińskiego - Wójta Gminy Radzanów zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym
a
………………mieszczącą się …………………..,  ………………., NIP………………., REGON: …………………, reprezentowaną przez …......................................................... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:
1) szkolenie dla 5 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie - na temat: Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej – 30 godzin
2) szkolenie dla 7 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie - na temat: Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej – 30 godzin
3) szkolenie dla 8 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie - na temat: Metodyka pracy z robotami edukacyjnymi systemu Makeblock w szkole podstawowej – 30 godzin 
2. Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 09.06.2019r. zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego programu szkoleń i harmonogramu zajęć. 
3. Szkolenia będą się odbywały w dni robocze i/lub wekeendy, w salach lekcyjnych w poszczególnych szkołach biorących udział w projekcie, w terminach ustalonych w zatwierdzonym harmonogramie.
4. Wykonawca, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi do akceptacji upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, szczegółowy program szkoleń oraz harmonogram zajęć. 
5. Zamawiający zapewni sale do przeprowadzenia szkoleń oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia  szkoleń.

§ 2
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 1 zobowiązuje się:
1. Przeprowadzić szkolenia z należytą starannością, zgodnie z programem i harmonogramem zajęć zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
2. Zapewnić przerwy kawowe (kawa, herbata, owoce, ciastka).
3. Dostarczyć do Zamawiającego listy obecności z opisem tematyki zajęć, programem zajęć.
4. Zapewnić przeprowadzenie szkolenia przez osobę wskazaną w ofercie.
5. Zapewnić uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych w formie papierowej i elektronicznej.
6. Wydać uczestnikom certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego.
7. Zapewnić konsultacje on-line dla uczestników szkolenia w okresie trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu,
8. Przeprowadzić i dokonać analizy testów potwierdzających nabycie kompetencji przez nauczycieli.
§ 3
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości:
………. ……… złotych netto (słownie: …………… złotych 00/100 ) plus obowiązujący podatek VAT (….. %), tj. brutto ………… złotych (słownie ………………………….złotych 00/1000), 
2. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT  do siedziby Zamawiającego (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczenia ich do Urzędu Gminy Radzanów, Radzanów 92 A, pokój nr 17, 26-807 Radzanów), których podstawą wystawienia będą podpisane listy obecności nauczycieli na szkoleniach,  oddzielnie dla każdej szkoły.

3. Wystawione będą trzy faktury na łączną kwotę ustaloną w pkt. 1 następująco dla:
a) Nabywca: Gmina Radzanów, Radzanów 92 A , 26-807 Radzanów NIP: 798-143-52-08 
Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie, Bukówno 1, 26-807 Radzanów na kwotę ………………brutto (słownie ……..)
b) Nabywca: Gmina Radzanów, Radzanów 92 A , 26-807 Radzanów NIP: 798-143-52-08
 Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie, Czarnocin 58, 26-807 Radzanów na kwotę ………………brutto (słownie ……..)
c) Nabywca: Gmina Radzanów, Radzanów 92 A , 26-807 Radzanów NIP: 798-143-52-08 
Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie, Rogolin 4 A, 26-807 Radzanów na kwotę ………………brutto (słownie ……..)
4. W razie opóźnienia w zapłacie kwoty określonej w ust.1, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości od niezapłaconej kwoty.
5. Kwota, o której mowa w § 3 pkt. 1 stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
§ 4
1. Za nieterminową realizację przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia.
2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty określonej w § 3 ust.1 umowy.
3. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 5
Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego.
§ 6
Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
1. Ze strony Wykonawcy:……………………………tel. ……. e-mail ………….
2. Ze strony Zamawiającego:  …………………………  tel. ……… e-mail …………..

§ 7
W sprawach nienormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8
Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu do umowy), podpisanej przez obie strony pod rygorem nieważności.

§9
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie lub na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                             Zamawiający     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-02 13:56:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-02 13:56:39
  • Liczba odsłon: 985
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408863]

przewiń do góry