INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
09.06.2017 r.

1. Zakup i dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie - informacja_o_wyborze_oferty.doc

2. Zakup i dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie - informacja_o_wyborze_oferty.doc

3. Zakup i dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie - informacja_o_wyborze_oferty.doc

4. Zakup i dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych w Publicznym Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie - informacja_o_wyborze_oferty.doc

______________________________________________________________________________________


 

Nowa jakość w edukacji ogólnej

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na ” Dostawę projektora multimedialnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka                            w Czarnocinie   w ramach projektu „Nowa jakość w edukacji ogólnej”  

 

       I.             Dotyczy wyboru wykonawcy (dostawcy), któremu zlecona zostanie dostawa 1 szt. Projektora multimedialnego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie w ramach projektu pn. Nowa jakość w edukacji ogólnej, w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3752/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania ofertowego była dostawa   1 szt. Projektora multimedialnego:

     Kod CPV -   38652100-1          Projektory

    II.             Zamawiający dokonał otwarcia ofert w dniu składania ofert tj. 18.04.2017 r.   o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

  1. Oferta nr 1   - MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A, 26-600 Radom

  III.             Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Oferent spełnił także warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych                                 z Zamawiającym.

  IV.             Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. IX.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty

  Do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto

Suma punktów

 

 

1

MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A, 26-600 Radom

 

18.04.2017 r.

2.500

100

 

Zamawiający działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków              w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zasad określonych w Zapytaniu ofertowym   informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano:

Oferta nr 1   - MAR-COM Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Jarosz , ul. Godowska 75A,           26-600 Radom

 

    V.             Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

  VI.             Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Na tym protokół zakończono.

Czarnocin, dnia   19.04.2017 r.

    Tomasz Iwańczyk – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka w Czarnocinie

 


Nowa jakość w edukacji ogólnej

 

 

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na ”Dostawę kserokopiarki do Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie”

w ramach projektu „Nowa jakość w edukacji ogólnej”  

 

       I.             Dotyczy wyboru wykonawcy (dostawcy), któremu zlecona zostanie dostawa 1 szt. kserokopiarki do Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie w ramach projektu pn. Nowa jakość w edukacji ogólnej, w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3752/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania ofertowego była dostawa  1 szt. kserokopiarki :

     30121300-6 -   Urządzenia do powielania

    II.             Zamawiający dokonał otwarcia ofert w dniu składania ofert o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęło 3 ofert:

Oferta nr 1  - Copyland ul. Czachowskiego 24, 26-600 Radom

Oferta nr 2 – Xeropol s.c. ul. Mokra 2, 26-600 Radom

Oferta nr 3 – Kopier-Technik s.c. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski, ul. Malinowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

  III.             Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło wszystkich 3 oferentów.

Oferenci ci spełnili także warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 

 

  IV.             Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. IX.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu Oferty

 Do Zamawiającego

Kryterium ceny brutto

Suma punktów

 

1

Copyland ul. Czachowskiego 24,    26-600 Radom

15.03.2017 r.

5.104,50 zł

97,93 pkt

 

2

Xeropol s.c. ul. Mokra 2, 26-600 Radom

16.03.2017 r.

4.999 zł

100 pkt

 

3

Kopier-Technik s.c. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski,                             ul. Malinowa 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

17.03.20017 r.

5.350,50 zł

93,49 pkt

 

Zamawiający działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków             w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zasad określonych w Zapytaniu ofertowym  informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 2. Xeropol s.c. ul. Mokra 2, 26-600 Radom

    V.             Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

  VI.             Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Na tym protokół zakończono.

Radzanów, dnia 20.03.2017 r.

    mgr Edyta Sztyler – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej   w Rogolinie 

 

Załączniki:

1. Potwierdzenie rozesłania zapytania ofertowego.

2. Złożone oferty.

                                                                              Radzanów, dnia 07.03.2017 r.

 

NJEO. 271.1.5.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Radzanów – Zamawiający, Radzanów 92a, 26 – 807 Radzanów prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa przenośnych komputerów z systemem operacyjnym w ramach projektu pn.: Nowa jakość w edukacji ogólnej (nr ogłoszenia 1022357) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 11 złożonej przez:

 

„MAR -COM”  Firma – Handlowo-Usługowa , Mariusz Jarosz

ul. Godowska 75a, 26-600 Radom

cena netto (bez podatku VAT) w zł : 67.600

(słownie złotych: trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 66/100) . 

podatek VAT : 23 % 

wartość podatku VAT w zł.: - 15.548 zł

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 83 148,00

(słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych sto czterdzieści osiem złotych). 

Termin realizacji dostawy : 10 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

  Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 100 pkt.

 

            Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą  na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Zapytaniu ofertowym :

Cena – 80 %,

Termin realizacji dostawy 20 %

   

1.       Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 11 ofert.

Oferta nr 1

ForTi Krzysztof Jurek ul. M. Curie Skłodowskiej 18/204 , 26-600 Radom

cena  brutto ( łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 101.844,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote).

Termin realizacji dostawy : 10 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym ,

Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 85,31 pkt.

 

Oferta nr 2

Biuro Usług Informatycznych BIUINF Sp. J, ul. Chrobrego 26/4, 85-047 Bydgoszcz

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 122.754,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych siedemset pięćdziesiąt cztery złote).  

Termin realizacji dostawy : 10 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 74,19 pkt.,

 

 

 

 

Oferta nr 3

AN-GARA LTL SP Z O.O. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

cena brutto  ( łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 112.126,80 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i 80/100).  

Termin realizacji dostawy : 10 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 79,32 pkt.,

 

Oferta nr 4

JB Multimedia Jerzy Bielecki ul. Brzeska 107A, 21-500 Biała Podlaska

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 113.061,60 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i 60/100).  

Termin realizacji dostawy : 20 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 68,83 pkt.,

 

Oferta nr 5

Komputer 3000 Sp. Z O.O. ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 85.608,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiem złotych ).  

Termin realizacji dostawy : 10 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 97,70 pkt.,

 

Oferta nr 6

„PRO-COM” Mariusz Faron ul. Żeromskiego 31/10, 96-500 Sochaczew

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 99.384,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote).  

Termin realizacji dostawy : 10 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 86,93 pkt.,

 

Oferta nr 7

MILDAT Sp. Z O.O., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 108.141,60 zł (słownie: sto osiem tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i 60/100).  

Termin realizacji dostawy : 10 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 81,51 pkt.,

 

Oferta nr 8

PWH WIP Małgorzata Szczepanik – Grzywocz ul. Wł. Reymonta 23, 44-200 Rybnik

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 89.052,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote).  

Termin realizacji dostawy : 10 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 94,70 pkt.,

 

 

Oferta nr 9

Image Recording Solutions SP z O.O , ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 130.675,20 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 20 /100).  

Termin realizacji dostawy : 20 dni

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

Łączna liczba punktów w kryteriach określonych w Zapytaniu ofertowym: 60,90 pkt.,

 

Oferta nr 10

FULL MEDIA Tomasz Irzmański ul. Słowackiego 324, 26-600 Radom

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT ) w zł : 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).  

( - oferta nie spełnia wymagań zawartych w Zapytaniu ofertowym - oferta odrzucona  )

 

 

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu: 

-  1 oferta nie spełniała wymagań zapytania ofertowego i została odrzucona. 

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzucił ofertę nr 10 Wykonawcy FULL MEDIA Tomasz Irzmański                                ul. Słowackiego 324, 26-600 Radom . Oferta niezgodna ze względów formalnych – w trakcie analizy oferty nr 10 Zamawiający stwierdził, iż jest ona przygotowana niezgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

W załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił minimalne wymagania sprzętu komputerowego.


1) W komputerze przenośnym zaproponowanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie wskazany został procesor Intel Core i3 4005U, który osiąga w teście Passmark CPU Mark (
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
) wynik 2453 pkt, co nie spełnia minimalnych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym tj. min. 3800pk.2) Zaproponowana karta graficzna Intel HD Graphics 4400 w teście 3DMark06 (
http://www.notebookcheck.pl/Mobilne-karty-graficzne-rozpiskaosiagow.1174.0.html
), która osiąga max 6393 pkt, co nie spełnia minimalnych wymagań  określonych w zapytaniu ofertowym tj. min. 8650 pkt.


 

3. Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w zakresie środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienie oraz uzyskała największą liczbę punktów w ustalonych kryteriach łącznie tj. „cena brutto” i „termin realizacji dostawy”.  

                                                        

 

Zamieszczono;

Strona internetowa; www.ugradzanow.bip.org.pl

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-07 14:27:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 15:41:06
  • Liczba odsłon: 1020
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408867]

przewiń do góry