BRG.ZP.1/2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w oparciu o art. 2, ust.1, pkt.1 na zadanie pn: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Radzanów”

Zamawiający:

Gmina Radzanów, woj. mazowieckie

Adres: Urząd Gminy w Radzanowie

26 – 807 Radzanów 92A; woj. mazowieckie

NIP 798 143 52 08;  REGON 670223942

tel. (48) 613 63 62 wew. 26   fax. (48) 613 63 62 wew. 28  

e-mail: biuro@radzanow.pl,

Prowadzący sprawę (osoba do kontaktu):Genowefa Jaworska. adres strony internetowej: www.ugradzanow.bip.org.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Radzanów: Radzanów – Gołosze; Branica – Błeszno; Ratoszyn – Podgórze, Ocieść – Grabowska Wola; Kadłubska Wola – Kaszewska Wola i Rogolin – Kadłub.

Zestawienie planowanych do wykonania robót zawiera przedmiar robót i ogólna charakterystyka obiektu.

 1. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z przesłanek zapisanych w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

4.         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiocie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

5.         Składając ofertę należy wypełnić formularz ofertowy (załącznik nr 1), dołączając oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania (załącznik nr 3)

6.         Wykonawca rozszerzy uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi o gwarancję na wykonane roboty na okres minimum 12 miesięcy.

7.         Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty.

8.         Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką.

9.         Oferty będą oceniane za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

     Cena oferty – 100%

Ocena porównawcza. Liczbę punktów P wg kryterium ceny oferty oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

  P1 =  Cnajniższa cena  / Cob  cena oferty badanej

    Wyliczenie punktów zostanie dokonane z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie matematycznymi zasadami zaokrąglania.

     10.  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie suma punktów uzyskanych      w powyższym kryterium  oraz ocena wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 5.

     Ocena ich spełniania dokonywana będzie w systemie 0-1, tj. „spełnia – nie spełnia“),   niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków (brak wymaganych  dokumentów lub ich niezgodność z   opisanymi wymaganiami Zamawiającego spowoduje  odrzucenie oferty Wykonawcy.

11. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej  najkorzystniejszej oferty, niejasności lub wątpliwości co do jej treści może wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.

12.Zamawiający zastrzega, sobie możliwość wyboru kolejnej wśród ofert najkorzystniejszych, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia.

13. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem sprawy, nazwą i adresem Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój nr 18 do dnia 01 czerwca 2021 r. do godziny 1000.

     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 01 czerwca 2021 r. do godziny 1030, sala konferencyjna pokój nr 12.

       Uwaga:

W związku z epidemią COVID-19, z uwagi na bezpieczeństwo Zamawiający rezygnuje z publicznej sesji otwarcia ofert.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający bezpośrednio po otwarciu ofert, poda kwotę  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl

14.    O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania za pomocą e-maila lub telefonicznie. Informacja o wynikach przetargu dostępna będzie również na stronie internetowej Zamawiającego.

15.    Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

16.     Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu do składania ofert.

17.     Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

     1.       Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

      27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

      sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

     o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż

      administratorem danych osobowych jest administratorem    Pana/Pani danych osobowych jest administratorem

      danych osobowych   jest Wójt Gminy  Radzanów, 26-807 Radzanów 92A, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@radzanow.pl

 1. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 
 2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 
 3.  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 
 1. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 ustawy Pzp. 
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 
 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Pzp. 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
 3. Przedmiar robót
 4. Projektowane postanowienia umowy
 5. Klauzura RODO

zał.nr.1.formularz.ofertowo-cenowy.docx

zał._nr_2 oswiadczenie.docx

zał. 3 kosztorys_ofertowy.pdf

zał. nr _4.postanowienia_umowy.doc

zał. nr_5_do_oferty.docx

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-28 10:05:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-28 10:29:48
 • Liczba odsłon: 1369
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408878]

przewiń do góry