Radzanów, dnia 22.09.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Gmina Radzanów – Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie Rogolin 4a, 26-807 Radzanów – Zamawiający, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie” w ramach Projektu pn. „Szkolny Punkt  Informacji i Kariery - SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Zamawiający działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków             w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zasad określonych w Zapytaniu ofertowym  informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 3  Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.  ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce

2.      W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1 – Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrowino

Oferta nr 2 –  KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.  ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce

Oferta nr 4 – Biuro Kosztorysowo-Handlowe „MATEO” Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów

Oferta Nr 5 – EMI Plus Sp. J.  Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski ul. Mariana Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin.

 

3.      Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło wszystkich 5 oferentów.

4.      Wyboru firmy dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym pkt. IX.

Lp.

Nazwa Firmy

Data wpływu oferty do Zamawiającego

Kryterium cena brutto

Suma punktów

1

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrowino

12.09.2017 r

10.332,00

  50,87 pkt

 

2

KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom

19.09.2017 r.

9.479,70

  55,44 pkt

 

3

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o.  ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce

19.09.2017 r.

5.255,79

 100,00 pkt

 

 

Biuro Kosztorysowo-Handlowe „MATEO” Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów

19.09.2017

9840,00

53,41 pkt.

 

EMI Plus Sp. J.  Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski ul. Mariana Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin

19.09.2017

5.999,94

87,60 pkt

 

5.      Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena brutto”.

 

6.      Uzasadnienie odrzucenia oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
Rogolin 12.09.2017 r.

SPIK.271.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro                                          pn.:   „Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie”

I.      ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radzanów – Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie Rogolin 4 A, 26-807 Radzanów

II.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1)       Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie w ramach Projektu pn. „Szkolny Punkt  Informacji i Kariery - SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:

1.       Biurko szafkowe – 6 szt.

2.       Fotel obrotowy – 6 szt.

3.       Regał biurowy, wolnostojący częściowo zamykany  – 2 szt.

4.       Tablica informacyjna 2 skrzydłowa – parawan 1 szt.

5.       Tablica korkowa wiszące - 2 szt.

 

Ad 1 Biurko szafkowe – 6 szt.

Biurko szafkowe z 1 szufladą wykonane z płyty o grubości 18mm, Obrzeża oklejone PCV 22 x 1mm w kolorze – do ustalenia z Zamawiajacym.

Wymiarach biurka : wysokość 75 cm, szerokość 120 cm, głębokość 60 cm,

 

Ad. 2 Fotel obrotowy – 6 szt.

Fotel obrotowy typu Brawo, który posiada:

- podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska

- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego zapewniają odpowiednie podparcie dla rąk.

- t apicerowane siedzisko i oparcie, obicie z tkaniny tapicerskiej – kolor do ustalenia z Zamawiającym,

- kółka

- wysokość fotela ok. - 95-114 cm,

 

Ad. 3 Regał biurowy, wolnostojący częściowo zamykany  – 2 szt.

Wymiary regału to: głębokość 35 cm x szerokość 80 cm  x wysokość 190 cm ;

 Regał biurowy wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach półki stałe lub ruchome.

 

 

 

Ad. 4 Tablica informacyjna 2 skrzydłowa – parawan 1 szt.

Parawan składa się z 2 tablic korkowych dwustronnych w stelażu, na stojaku. (Tablice modułowe w stelażu mogą być ze sobą łączone, tworząc parawan.)

Tablice  posiadają wymiary zew. (samej tablicy wraz z ramą)-170cm x100cm

Wysokość stelaża - 180 cm

Tablice posiadają powierzchnię korkową dwustronną (płyta pilśniowa, miękka, oklejona korkiem, grubość 12 mm )

Każda z tablic modułowych posiada ramę aluminiową anodowaną 15 x 15 mm

Stelaż poszczególnych modułów tablicy informacyjnej wykonany z rurki chromowanej 25 mm

Podstawa stelaża jest mobilne, posiada kółka z hamulcem lub stabilne stopki.

 

Ad. 5 Tablica korkowa wiszące - 2 szt.

Tablica korkowa demonstracyjna wisząca  o wymiarach min: 1700 x 1000 mm Waga tablic ok 8,9 kg. Obramowanie tablicy wykonane z kształtownika aluminiowego z plastikowymi narożami. Płyta robocza tablicy wykonana z korka.

 

 

2)       Wyposażenie będące przedmiotem dostawy winno być fabrycznie nowy, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich oraz winno spełniać normy bezpieczeństwa.

3)       Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie
do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia, do Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie, Rogolin 4A, 26-807 Radzanów

4)       Wyposażenie muszą spełniać wymagania określone w niniejszym Zapytaniu.

 

III.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 30 września 2017 r.  

 

IV.         ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

1.       Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

2.       Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły zdawczo -dbiorcze przyjęcia przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez Wykonawcę i Dyrektora szkoły.

3.       Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez Wykonawcę i Dyrektora szkoły.

4.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego w pkt. 2, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego.

 

V.       ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

1.       Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych
dla realizacji dostawy.

2.       Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowego, kompletne, wolne od wad materiałowych, sprawne technicznie. Dostarczone wyposażenie i meble winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.

3.       Dostawa poszczególnych elementów wyposażenia objętych zapytaniem ofertowym zostanie zrealizowana na wskazany adres i obejmuje wniesienie
do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

4.       Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty ich dotyczące, a w szczególności gwarancje i atesty.

5.       Udzielenie 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wyposażenie od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

 

VI . KRYTERIA OCENY

1.       Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:

a.        zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 1
do Zapytania,

b.       będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki.

2.       Oferty, o których mowa w pkt. 1 zostaną poddane ocenie wg następującego kryterium
i jego wagi:

Cena – 100%

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona
na podstawie poniższego wzoru:

cena brutto najtańszej ważnej oferty

                     Cena = -------------------------------------------------------       x 100 pkt.

cena brutto badanej oferty

VII.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

2.     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.     Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

4.     Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.

5.     Kompletna oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1,

 

VIII.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.       Bieg terminu, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX.    TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20.09.2017 r. do godz. 10.00

 

  do Urzędu Gminy w Radzanowie,

Radzanów 92A,

26-807 Radzanów (pok. 17)

 

opisanych w następujący sposób: w lewym górnym rogu koperty - dane Wykonawcy, oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: „Oferta na Dostawę mebli i wyposażenia do Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie” ,

2.       O przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty pod wskazany adres .

3.       Oferta przesłana/dostarczona po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana .

 

X.       MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2017 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów / pok. 16

 

XI.    KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:

a.        Edyta Sztyler  – tel. 486136323

b.       Leśnowolska Magdalena tel. 486136362 wew. 21

 

XII. UWAGI KOŃCOWE

1.       Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Strona www: http://www.pgrogolin.pl/  oraz  https://ugradzanow.bip.org.pl/

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego w przypadku gdy cena złożonych ofert przewyższy kwotę środków jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu Zapytania ofertowego.

3.       Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawcy zamieszczając informację na stronie : http://www.pgrogolin.pl/  oraz  https://ugradzanow.bip.org.pl/,

4.       Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie o tym poinformowany w sposób indywidualny.

5.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

XIII.        Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 –– Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

                    

 Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-14 09:59:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-25 10:16:27
  • Liczba odsłon: 1012
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408766]

przewiń do góry