ZARZĄDZENIE nr  42/2020
Wójta  Gminy  Radzanów
z 29 lipca 2020 r.

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert Nr WBR-R/FSO/2020-01 ogłoszonego 27 lipca 2020r. na powierzenie wykonania w 2019 roku zadania publicznego opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów

                  Na podstawie art. 18a pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Unieważnia się otwarty konkursu ogłoszony Zarządzeniem Nr 39A/202020 Wójta Gminy Radzanów z 27 lipca 2020  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert WBR-R/FSO/2020-01 ogłoszonego 27 lipca 2020r. na powierzenie wykonania w 2019 roku zadania publicznego opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

                                                                                                                                    Sławomir Kruśliński

 

ZARZĄDZENIE nr  40/2020
Wójta  Gminy  Radzanów
z 27
lipca 2020 r.

 

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2020  roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. 713), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z  późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/56/2019 Rady Gminy  Radzanów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2020 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

1 §

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów w 2020 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§  2

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                       Sławomir Kruśliński

 

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

nr WBR-R/FSOW/2020-01

na realizację zadania publicznego

opieka wytchnieniowa
nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020

 

Gmina Radzanów

Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

Województwo Mazowieckie

Radzanów 27 lipca  2020r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 23października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.)
 2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873, z późn. zm.)

Gmina Radzanów

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01

na realizację zadania publicznego

opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020

Określenie rodzaju zadania

Zadanie obejmuje finansowanie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, zwanymi dalej uczestnikami.

Zadanie realizowane jest w dwóch formach

 1. Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Gminy Radzanów
 2. Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Gminy Radzanów

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów przeznaczona zostanie kwota

322 800,00 PLN (słownie trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset 00/100)

W tym:

Wyszczególnienie

Planowany całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego

Kwota środków z funduszu solidarnościowego na dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej

Wkład własny

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego

462 000,00

369 600,00

92 400,00

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego

93 100,00

74 480,00

18 620,00

Razem

555 100,00

444 080,00

111 020,00

Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania

Otwarty Konkurs Ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01może wygrać jedna organizacja działająca na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873, z późn. zm.).

Dotacja może zostać przeznaczona na sfinansowanie wszystkich bieżących kosztów świadczenia usługi wytchnieniowej, związanych z jej realizacją, w szczególności:

 1. wynagrodzenie personelu
 2. dostawy mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za usług telefoniczne i internetowe)
 3. czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest opieka
 4. przygotowania i zakupu wyżywienia
 5. kosztów związanych z utrzymywaniem czystości
 6. kosztów zakupów środków higienicznych
 7. inne bieżące koszty świadczenia usługi wytchnieniowej, bezpośrednio związane z jej realizacją

Dotacja nie może zostać przeznaczona na finansowanie działalności politycznej czy religijnej, jak również na zakup nieruchomości. Kosztami niekwalifikowalnymi są:

 1. odsetki od zadłużenia
 2. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu
 3. kary i grzywny
 4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 5. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz.106 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 6. odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz.900 z późn.zm.)
 7. opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem

Terminy i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania określa się na okres od dnia podpisania umowy na realizację zadania opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów do 31 grudnia 2020 roku.

Zadanie realizowane jest w dwóch formach

 1. Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Gminy Radzanów w wymiarze 240 godzin na osobę.

Łączna liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej wynosi 35 osób.

Miejsce realizacji wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego powinno znajdować się w odległości maksymalnie 25 km od siedziby Gminy Radzanów.

Opieka w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym w szczególności:

 • zapewnienie transportu uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wsparcia,
 • zapewnienie wyżywienia (minimum śniadanie, drugie śniadanie, obiad)
 • zajęcia integracyjne, socjoterapia, trening umiejętności społecznych, treningi zaradności życiowej, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia – zajęcia warsztatowe
 • zajęcia specjalistyczne (grupowe) np. arteterapia, socjoterapia, muzykoterapia, ludoterapia, kinezyterapia, teatroterapia, filmoterapia, biblioterapia, ergoterapia, choreoterapia
 • terapie / zajęcia indywidualne
 1. Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, która będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Gminy Radzanów w wymiarze 14 dni na osobę.

Łączna liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej wynosi 35 osób.

Miejsce realizacji wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego powinno znajdować się w odległości maksymalnie 100 km od siedziby Gminy Radzanów.

Opieka całodobowa, w tym w szczególności:

 • zapewnienie transportu uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wsparcia,
 • zapewnienie wyżywienia (minimum trzy posiłki dziennie w tym ciepły obiad składający się z dwóch dań, dostęp do ciepłych napojów – kawa, herbata – przez cały dzień)
 • zabiegi rehabilitacyjne indywidualne – co najmniej trzy dziennie
 • zajęcia specjalistyczne (grupowe) np. arteterapia, socjoterapia, muzykoterapia, ludoterapia, kinezyterapia, teatroterapia, filmoterapia, biblioterapia, ergoterapia, choreoterapia

Warunki realizacji zadania wymagane wobec Oferenta:

 1. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:
  1. ukierunkowanych na grupę docelową objętą interwencją w ramach zadania
  2. przedsięwzięć zrealizowanych na terenie podregionu radomskiego w województwie mazowieckim
 2. Przedstawienie koncepcji jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie
 3. Przedstawienie kalkulacji kosztów realizacji zadania
 4. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i środków własnych na poziomie co najmniej 20% wartości zadania, rozliczanego w formie wykazu poniesionego wkładu własnego przeznaczonego na pokrycie wydatków kwalifikowanych.
 5. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu organizacji w Otwartym Konkursie Ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. Oferta wspólna wskazuje:
 1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy,
 2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 3, wobec organu administracji publicznej.
 1. Oferty, w formie pisemnej, należy składać do 13 sierpnia 2020 r. do godziny 8:00 pocztą lub osobiście na adres:

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

sekretariat

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Oferta w ramach Otwartego Konkursu Ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01na realizację zadania publicznego opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020

– Nie otwierać do dnia 13 sierpnia  2020 r. przed godz. 9:00.

2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.

3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Radzanów, nie data stempla pocztowego.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.

2. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom.

3. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów wskazanych w Formularzu Oferty. Ocena zostanie przeprowadzona w dniu 13 sierpnia 2020 przez powołaną zarządzeniem Wójta Gminu Radzanów komisję konkursową.

4. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert.

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej liczby punktów, przeprowadzone zostaną indywidualne spotkania kwalifikacyjne komisji konkursowej z każdym z nich w terminie 3 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej i merytorycznej. Podczas spotkania zostanie dokonana weryfikacja przyznanej punktacji i ostateczny wybór Oferenta. Jeśli po weryfikacji ocena nie ulegnie zmianie i kandydaci nadal będę mieli jednakową liczbę punktów, decydować będzie wysokość wnoszonych przez oferenta środków własnych.

6. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zostanie zawarta Umowa na realizację zadania publicznego opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020.

7. Informacja o wyborze oferty w niniejszym Konkursie zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzanów, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Radzanów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radzanów, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

8. Dokumentem stanowiącym ofertę w niniejszym postępowaniu, będącą przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej jest Formularz Oferty, w którym Oferent ubiegający się o wybór w Otwartym Konkursie Ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01jest zobowiązany:

 1. przedłożyć aktualny wypis KRS lub z odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta oraz umocowanie osób reprezentujących,
 2. przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
 3. przedłożyć sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności,
 4. przedłożyć oświadczenie Oferenta o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
 5. przedstawić koncepcję jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie wraz z kalkulacją kosztów realizacji zadania
 6. określić zakres wkładu w realizację zadania, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych, w tym wkładzie środków własnych.
 7. wykazać doświadczenie w implementacji min. 3 projektów o wartości nie mniejszej niż 300tys. zł. każdy realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat obejmujących usługi społeczne na rzecz tożsamej grupy docelowej.
 8. wykazać doświadczenie w realizacji projektów zrealizowanych na terenie Powiatu Przysuskiego w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową.

9. Wymagania określone w pkt.8ppkt. a-d stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty.

10. Wymagania określone w pkt.8ppkt.e-h stanowią kryteria merytoryczne, których wartość punktowa została określona w formularzu oferty.

11. W przypadku partnerstwa podmiotów:

 1. wymagania określone w pkt.8ppkt.a-d dotyczą każdego podmiotu i muszą być spełnione przez każdy podmiot z osobna,
 2. wymagania określone w pkt.8pkt.e-h mogą być spełnione łącznie przez podmioty ubiegające się o wybór Oferenta albo tylko przez jeden podmiot.

12. Oferent ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych Ogłaszającemu w celu złożenia oferty Otwartym Konkursie Ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01. Oferent zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby postępowania, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

13. Oferenci ubiegający się w partnerstwie o wybór oferty w Otwartym Konkursie Ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01, zobowiązani są wskazać w Formularzu oferty Lidera do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Ogłaszający może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

14. Oferty składne przez Oferentów ponadto muszą zawierać następujące dokumenty:

 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy;
 2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania;
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wybraniu organizacji w otwartym konkursie ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01.

15. Otwarty Konkurs Ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01 jest skierowany wyłącznie do podmiotów działających na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873, z późn. zm.).

 

Procedura odwoławcza

1.Organizacje, których oferty nie zostały wybrane mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników Otwartego Konkursu Ofertnr WBR-R/FSOW/2020-01 w formie pisemnej, na adres składania ofert.

2. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Wójta Gminy Radzanów w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy rankingowej ocenionych ofert.

4. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzanów, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Radzanów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Radzanów, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia rozpatrzenia odwołania.

Informacja dodatkowa

1. Oferentem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

2. Planowany termin realizacji projektu: sierpień – grudzień 2020 r.

3. Realizacja zadania opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w gminie Radzanów nie jest gwarantowana i jest uzależniona od uzyskania środków dofinansowania jego realizacji w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020.

4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.

5. Osoba uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Reczko–Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
e-mail:gopskr@op.pl

 

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji udzielonych na ten cel organizacjom pozarządowym

Gmina Radzanów informuje, iż w roku ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert nr WBR-R/FSOW/2020-01 oraz w roku poprzedzającym nie realizowała zadań tego samego rodzaju.

 

Zatwierdzam

WÓJT GMINY RADZANÓW

SŁAWOMIR KRUŚLIŃSKI

Załączniki

Załącznik nr 1.Formularz Oferty,

FORMULARZ OFERTY

W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

nr WBR-R/FSOW/2020-01
 

na realizację zadania publicznego

opieka wytchnieniowa
nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Radzanów

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020

 

Gmina Radzanów

Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

Województwo Mazowieckie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873, z późn. zm.)

 

DANE OFERENTA

Nazwa podmiotu

 

NIP

 

REGON

 

Adres

 

Adres e-mail

 

Osoba/y uprawniona/e
do reprezentacji podmiotu (imię i nazwisko, stanowisko)

 

Osoba do kontaktów roboczych (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres email)

 

 

 1.  

1.

Aktualny wypis z odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oraz umocowanie osób reprezentujących

 

2.

Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

 

 

3.

Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

 

4.

Oświadczenie Oferenta o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE**

Maksymalna liczba punktów: 0/45***

1.

Koncepcja jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie wraz z kalkulacją kosztów realizacji zadania

 

 

Maksymalna liczba punktów: 0/45***

2.

Zakres wkładu w realizację zadania, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych, w tym wkładzie środków własnych

 

Maksymalna liczba punktów: 0/20***

3.

Doświadczenie w implementacji min. 3 projektów o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł. każdy realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat obejmujących usługi społeczne na rzecz tożsamej grupy docelowej

 

Maksymalna liczba punktów: 0/10***

4.

Doświadczenie w realizacji projektów zrealizowanych na terenie podregionu radomskiego w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową

 

       

 

*    W przypadku oferty złożonej wspólnie, część I formularza oferty musi zostać wypełniona odrębnie przez każdego z Oferentów

**   Wymagania mogą być spełnione łącznie przez podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór Oferty

***   Punkty za spełnienie kryterium przydzielane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że najlepsza oferta uzyska maksymalną liczbę punktów,

…………………………………………                                                                                                                                     …………………………………………………..

            Pieczęć firmowa                                                                                                                                        Data i podpis osób upoważnionych

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-27 09:16:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-30 12:51:33
 • Liczba odsłon: 967
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408880]

przewiń do góry