Protokół z wyboru  Wykonawcy  z_18.02.2022.pdf

Radzanów, 9  luty 2022 r.

GGK.271.01.02.2022

Zapytanie ofertowe

I.Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:

Gmina Radzanów

26-807  Radzanów

Radzanów 92A

REGON:  670223942

NIP:  798-143-52-08

Tel (48) 613 63 62   fax  (48) 613 63 62 wew.28  

 e-mail   gmina@radzanow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

 Postępowanie przeprowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).Realizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2021 Wójta Gminy Radzanów z 28 stycznia 2021r. w sprawie Regulaminem udzielania zamówień publicznych  o wartości niższej   od kwoty 130 000,00 zł netto tj. kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia    11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Radzanów”.

IV. Opis i warunki wykonania zamówienia.

 1. Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej   z terenu Gminy Radzanów, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Radzanów, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
 2. Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.
 3. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka   do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

4. Masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia wynosi szacunkowo:
 a) odpady z folii rolniczych – 70,00 Mg
 b) odpady z siatki  i sznurka do owijania balotów –12,00 Mg
 c) opakowania po nawozach – 6,00 Mg
 d) opakowania typu Big Bag – 2,00 Mg

Razem szacunkowo: 90 Mg

5. Podane ilości są orientacyjne i nie są dla Zamawiającego obligatoryjne, mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.

6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

 1. Spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
  a) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady,

b) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag,

c) datę odbioru,

d) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze białe; - folie rolnicze czarne; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania  typu Big Bag,

e) podpis właściciela/ użytkownika,

f) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

g) pieczęć firmową wykonawcy.

2) Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z  art. 66 -70  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 )

3) Wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia,   a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu : - oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego   z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka     do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań  po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

4) Wykonawca wykona co najmniej 10 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

5) Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zbiorcze zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

6) Po zakończeniu zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

a) wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji  (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem,

b) wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie kart ewidencji odpadów potwierdzające przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem,

c) wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów     w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem,

7) Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

8) Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

9) Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego   i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

10) Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie  z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

V. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)  posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia,

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3) posiadają niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie,

4) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII. Kryteria wyboru:

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium cena – waga 100%.  
 2. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.
 3. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
    z wykonaniem zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego postępowania na   każdym etapie bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

VIII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami  musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.
 2. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane.
 3. Podane w ofercie ceny muszą być cenami jednostkowymi brutto, muszą być wyrażone w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ceny jednostkowe określone w Formularzu ofert nie mogą podlegać jakimkolwiek podwyżkom, czy negocjacjom na etapie podpisania umowy i realizacji.
 5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 17.02.2022r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Radzanowie.

Ofertę należy złożyć:

- w Urzędzie Gminy w Radzanowie Radzanów 92A, 26-807 Radzanów  pokój 17  (I piętro),

- za pośrednictwem poczty,

- przesłać na adres poczty elektronicznej: gmina @radzanow.pl

X. Informacje ogólne:

Osoba do kontaktu:   Bożena Dudkiewicz    tel. (48) 613 63 62 wew.32  e-mail:  bip@radzanow.pl

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

XI. Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty pobierz.doc

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.pobierz.docx

 

Klauzula informacyjna:

Informacja przedkładana osobom, od których zbierane są dane osobowe.

(przedkłada się przy pozyskiwaniu danych zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Radzanów, Radzanów 92A, 26 – 807 Radzanów.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych pod adresem wskazanym w pkt. 1 lub adresem poczty elektronicznej  iod@radzanow.pl

3.  Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji przez Strony, jako administratora danych, obowiązków, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f   RODO, wynikających z realizacji Umowy.

4. Administrator pozyskał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej osoby/osób wskazanej/nych do nadzoru nad realizacją umowy lub wykonującej/wykonujących przedmiot umowy.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom:Wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w ramach ewentualnych  kontroli lub prowadzonych postępowań.

     6.  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

7.  Dane będą przechowywane do: dnia wykonania wszystkich czynności związanych   z realizacją umowy, przepisów o finansach publicznych oraz przepisów archiwizacyjnych.

     8.  Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

    - dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

    - żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

    - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,

    - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

    -  żądać przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

    10. Dane osobowe zostały pozyskane od Wykonawcy.

11. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane. 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-10 07:55:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-18 09:28:39
 • Liczba odsłon: 694
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408872]

przewiń do góry