Nr III/27/2018   Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Radzanów,  uzasadnienie , dochody.pdf , wydatki.pdf , zadania inwestycyjne.pdf , zał.nr 1a.pdf , zał.nr 1b.pdf ,
Nr III/26/2018.pdf    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2019-2022
Nr III/25/2018  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok  doc 1.pdf doc 2.pdf , doc 3.pdf doc 4.pdf
Nr III/24/2018  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022
Nr III/23/2018   w sprawie   użyczenia część  nieruchomości  zabudowanej stanowiącej własność Gminy   Radzanów  na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Błesznie.
Nr III/22/2018   w sprawie  użyczenia część  nieruchomości  zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Radzanów  na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Bukównie,
Nr III/21/2018   w s prawie    użyczenia część  nieruchomości  zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Radzanów  na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Kozłowie.
Nr III/20/2018   w sprawie  użyczenia część  nieruchomości  zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Radzanów  na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Młodyniach Górnych.
Nr III/19/2018   w sprawie    użyczenia   nieruchomości zabudowanej  stanowiącej własność Gminy   Radzanów  na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Zacharzewie.  
Nr III/18/2018   w sp rawie    użyczenia  nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radzanów  na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Rogolinie
Nr III/17/2018    w sprawie    użyczenia część  nieruchomości  zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Radzanów  na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Branicy.
Nr III/16/2018  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
Nr III/15/2018  w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, wniosków i petycji
Nr III/14/2018   w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

 

Nr III/13/2018   w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Nr III/12/2018  w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019"
Nr II/11/ 2018   w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, zał_nr_1, doc 1.pdf , doc 2 pdf , doc 3.pdf doc 4 pdf
Nr II/10/2018.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022
Nr II/9/2018  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Młodynie Dolne,  
Nr II/8/2018   w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Radzanów , załącznik.pdf  Wyrok WSA w Warszawie  z 27 stycznia 2022r  stwierdzający nieważność § 23  w części oraz § 20 w części wyrok.pdf
Nr II/7/2018   w sprawie powołania Komisji Budżetowej
Nr II/6/2018  w sprawie  powołania Komisji Rolnej,
Nr II/5/2018  w sprawie  powołania Komisji Oświatowej
Nr II/4/2018   w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji,
Nr II/3/2018  w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej
Nr II/2/2018  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Radzanowie,
Nr I/1/2018   w sprawie    wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  Radzanów.
 
Kadencja Rady Gminy 2018-2023
 
Nr X/57/2018   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok    zał nr 1.docx  ,   doc 1.pdf  ,  doc2.pdf
Nr X/56/2018.pdf   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022
Nr X/55/2018   w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2019 rok.  zał. nr 1.pdf zał. nr 2.pdf zał. nr 3 .pdf
Nr X/54/2018   w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Nr X/53/2018   w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
Nr X/52/2018   w sprawie  rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2019 rok .
Nr X/51/2018   w sprawie   rozpatrzenia skargi  na działania Wójta Gminy Radzanów.

 

Nr IX/50/2018  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok ,  doc 1 .pdf  ,  doc 1a.pdf ,  doc 2.pdf  ,  doc 5.pdf
Nr IX/49/2018   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022
Nr IX/48/2018   w sprawie   przystąpienia Gminy Radzanów do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”, nr RPMA.01.01.01-14 -a204/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego   2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie   i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). 

 

Nr IX/47/2018   w  sprawie  przygotowania   projektu   Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków   na obszarze Gminy Radzanów oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Nr VIII/46/2018   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok  doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf
Nr VIII/45/2018.pdf   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022,
Nr VIII/44/2018   w sprawie  zajęcia stanowiska w sprawie rozbudowy fermy drobiu w miejscowości Młodynie Dolne.
Nr VII/43/2018   w sprawie   przejęcia należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a także przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie prowadzonego przez Gminie Radzanów w związku  z włączeniem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

 

Nr VII/42/2018   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przytyk w 2018 roku.
Nr VII/41/2018  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przytyk, Gminą Stara Błotnica, Gminą Klwów oraz Gminą Potworów,
Nr VII/40/2018   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r,  doc 1 pdf , doc 2 pdf , doc 3 pdf , doc 4 pdf doc 5 pdf
Nr VII/39/2018  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022,
Nr VII/38/2018  w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Radzanów,
Nr VII/37/2018   w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Radzanów,
Nr VII/36/2018  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
Nr VII/35/2018   w sprawie zmian statutu Gminy Radzanów,
Nr  VI/34/2018   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2018 roku,
Nr VI/33/2018  w sprawie udzielenia pomocy finsnsowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2018 roku,
Nr VI/32/2018  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r    doc1.pdf , doc 2 .pdf  , doc 3a.pdf  , doc 3b.pdf , doc 4.pdf
Nr VI/31/2018   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022
Nr V/30/2018   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 ro k, doc 1pdf , doc 2 pdf , doc 5pdf
Nr V/29/2018.pdf   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022
Nr V/28/2018  w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2017 rok.
Nr V/27/2018   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Radzanów z wykonania budżetu za 2017r.
Nr V/26/2018   w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
Nr V/25/2018   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radzanów.
Nr V/24/2018   w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Nr V/23/2018   w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Radzanowie za 2017r oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Radzanowie za 2017 rok.
Nr IV/22/2018   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok  doc 1.pdf , doc 2.pdf , doc 3.pdf , doc 4.pdf
Nr IV/21/2018.pdf   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022
Nr IV/20/2018   w sprawie podziału Gminy Radzanów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr III/18/ 2018   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok  doc 1.pdf , doc 2.pdf
Nr III/17/2018 pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Radzanów na lata 2018-2022
Nr III/16/2018   w sprawie  szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radzanów lub jej jednostkom organizacyjnym. 

 

Nr III/15/2018   w sprawie  zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  załącznik.doc
Nr III/14/2018.pdf  w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr III/13/2018   w sprawie  przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt   na terenie Gminy Radzanów w 2018 roku. Wyrok  WSA stwierdzający nieważność uchwały.jpg
Nr III/12/2018   w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Nr III/11/2018   w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r.
Nr II/10/2018  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r  , doc 1pdf , doc 2pdf , doc 3 .pdf
Nr II/9/2018.pdf  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022
Nr II/8/2018   w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie część nieruchomości zabudowanej  położonej   w   miejscowości Młodynie Górne gmina Radzanów na zasadzie  współwłasności.
Nr II/7/2018    w sprawie  projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.   załącznik.doc .
Nr I/6/2018   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok , doc 1 .pdf doc 2.pdf doc 3.pdf  
Nr I/5/2018 pdf   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022
Nr I/4/2018     w sprawie    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w schronisku osób bezdomnych.
U chwała  Nr 4.70.2018 RIO  w sprawie  orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018r w sprawie trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego   prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.    pobierz.pdf
Nr I/3/2018  w  sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  niepublicznych przedszkoli i innych form  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Nr I/2//2018   w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Nr I/1/2018   w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzanów na lata 2018-2022  załącznik  do uchwały.docx
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-20 09:08:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-06 12:57:14
  • Liczba odsłon: 1281
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408928]

przewiń do góry