Radzanów 08.11.2019

 

RŻL.6220.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 poz. 2096, ze zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm. dalej jako „ustawa ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Wójt Gminy Radzanów zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Młodynie Dolne na działkach o nr ewid.: 124; 125; 126; 127; 129; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153, obręb 008, gmina Radzanów, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie " mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie od poniedziałku do piątku
w godzinach 900-1500 w pokoju nr 7 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                    Wójt Gminy Radzanów

 

                                                                                     Sławomir Kruśliński

 

 

 

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

1.   Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26-807 Radzanów

2.      Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

3.      miejsce realizacji planowanego przedsięwzięcia

 

 

 

Po upływie terminu uwidocznienia
obwieszczenia, obwieszczenie należy
niezwłocznie przesłać na adres
Urząd Gminy w Radzanowie,
 Radzanów 92a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-08 14:34:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-08 14:34:01
  • Liczba odsłon: 880
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408762]

przewiń do góry