INFORMACJA  O  ROZSTRZYGNIĘCIU


Wójt Gminy Radzanów informuje, iż w dniu 07.07.2016 r. do Urzędu Gminy wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową. Oferta została rozpatrzona poza konkursem w trybie tzw. małych zleceń. Zamieszczono ją na stronie internetowej: www.radzanow.pl oraz www.ugradzanow.bip.org.pl w dniu 08.07.2016 r.


W terminie 7 dni nie zgłoszono uwag i zastrzeżeń. Oferta spełnia wymagane warunki, wobec powyższego podjęto decyzję o wsparciu realizacji zadania publicznego zgodnie z harmonogramem i kosztorysem zawartym w ofercie.        Lp

Nazwa organizacji / osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana  kwota zł

1.

 Powiatowe Wodne   

 Ochotnicze Pogotowie   

 Ratunkowe w  

 Białobrzegach

 

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

 

 Edukacja i profilaktyka zagrożeń       

 na obszarach wodnych wśród  

 dzieci i młodzieży gminy  

 Radzanów

 

500,00


Radzanów, 23.07.2016 r. 

                                                                            Wójt Gminy


Sławomir Kruśliński


 


Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

 

          W dniu 10 maja 2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Radzanów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 15 kwietnia 2016 r.   Zgodnie   z  ogłoszeniem   termin   na   składanie   ofert   wyznaczono   do   10   maja 2016 r.   Do Urzędu wpłynęły w terminie 2 oferty.

          Po sprawdzeniu ofert Komisja Konkursowa przyznała punkty złożonej ofercie oraz zaproponowała wysokość przyznanej dotacji. Wójt Gminy Radzanów zaakceptował propozycje komisji konkursowej i przyznał  dotację  w  następującejwysokości:

Lp

Nazwa organizacji / osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyzna-na  kwota zł

1.

 

  Koalicja dla  Młodych   

  Fundusz   Lokalny

  Ziemi   Białobrzeskiej

 

O rganizacja różnorodnych form  

upowszechniania kultury, w  tym  

imprez kulturalnych      i rekreacyjnych

  Upowszechnianie   

  kultury   oraz   

  kultury   fizycznej  

  i  sportu

5.000,00

2.

Powiatowe Wodne Ochot-nicze Pogotowie Ratun-kowe w Białobrzegach

 

Organizacja  form upowszechnia-nia    kultury   fizycznej   i  sportu  

- propagowanie   wśród   dzieci  

i młodzieży aktywnych form   spędzania wolnego czasu      jako  profilaktyka  antyalkoholowa

 

Propagowanie aktywnego wypo-czynku nad wodą z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zachowań proekologicznych

0

Radzanów, 11.05.2016 r. 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-23 06:43:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-28 09:47:14
  • Liczba odsłon: 996
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408744]

przewiń do góry