Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

          W dniu 11 maja o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Radzanów odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został 12 kwietnia 2012r. Zgodnie z ogłoszeniem termin na składanie ofert był od 12 kwietnia  2012r. do 7 maja 2012r.

        Do urzędu wpłynęła w terminie 1 ofert zgodnie z załączonym do protokołu zestawieniem. Oferta spełniała warunki zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszeniu o konkursie. Na realizację zadań publicznych w budżecie Gminy Radzanów na rok 2012 przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.
          Komisja Konkursowa do rozpatrzenia  ofert składanych w otwartym konkursie na 2012 rok została powołana Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Radzanów z dnia 4 maja  2012r. w następującym składzie :

  1. Magdalena Leśnowolska  – Przewodniczący
  2. Renata Zaręba  – Zastępca Przewodniczącego
  3. Barbara Wesołowska  – Członek – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej
  4. Zofia Ruszczyk  – Członek – przedstawiciel OSP Radzanów

          Po sprawdzeniu oferty Komisja Konkursowa przyznała punkty złożonej ofercie oraz zaproponowała wysokość przyznanej dotacji. Wójt Gminy Radzanów Pan Sławomir Kruśliński  zaakceptował propozycję komisji konkursowej i przyznał dotację w następującej wysokości:

L.p.

Nazwa organizacji / osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana  kwota

1.

Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej w Białobrzegach

Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych

Upowszechnianie kultury oraz kultury fizycznej i sportu

5.000,00

 

Radzanów 11.05.2012 r. 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński


Radzanów 2012- 04-12O G Ł O S Z E N I E

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego:
Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;
2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych
Wójt Gminy Radzanów prosi organizacje pozarządowe o wskazanie osób do składu komisji konkursowej zgodnie z  art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.) w terminie do 7 maja 2012 r.Wójt Gminy Radzanów

 Sławomir KruślińskiWÓJT GMINY RADZANÓW

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.z2010r.Nr234 poz.1536 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert
 na realizację w 2012 r. zadania publicznego: w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu,

Rodzaj zadania.
1. Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;

2. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych

1.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna kwota dotacji 5000 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych)
2.    Zasady przyznania dotacji:
1)    Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
2)    Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na właściwym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
4
) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Radzanów a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.nr6poz.25) .

5) Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem,

6) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest   korekta kosztorysu oferty,

3.    Termin i warunki realizacji zadania:
 Termin realizacji zadania do 30 listopada 2012r. Warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Wójtem Gminy Radzanów.
4.    Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia:
1)    Oferty należy składać na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

/ Dz. U. Nr 6 poz. 25 z 2011 r./ do dnia 07.05.2012 r. do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój nr 17, lub pocztą: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A, 26-807 Radzanów.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)       aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

b)       potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu,

2)    Ofertę należy dostarczyć na ww. adres urzędu osobiście lub pocztą w następująco oznakowanej kopercie: Wójt Gminy Radzanów – „ nazwa zadania ” z dopiskiem „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.

5.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1)    Otwarcie ofert nastąpi 7.05.2012 roku, godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

2)    Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Radzanów, które zaspakajają ich ważne potrzeby.
7.    Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:

W 2011 roku Gmina Radzanów przekazała na realizację zadań publicznych organizacją pozarządowym oraz podmiotą, o których mowa w art. 3 ww. ustawy kwotę  5.000 zł

Wójt Gminy Radzanów

 Sławomir Kruśliński

Radzanów 2012-04-12

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-12 15:26:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-08 12:38:39
  • Liczba odsłon: 2513
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408772]

przewiń do góry