Nr 108/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych, powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz okres realizacji prac inwentaryzacyjnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie

Nr 107/2023 w sprawie wyznaczenia Urzędu Gminy w Radzanowie do przeprowadzenia postępowania przetargowego na  zadanie pn. „Dostępna przestrzeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Rogolinie  dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie, które Gmina Radzanów jest organem prowadzącym i określenia sposobu współdziałania z wyznaczonym zamawiającym.

Nr 106/2023 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2023-2033.

Nr 105/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023..tab_nr_2.pdf

Nr 104/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.zal._nr_1.pdf

Nr 103/2023 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom  Ukrainy.zal._nr_1.pdf

Nr 102/2023 powołania komisji przetargowej.

Nr 101/2023 w sprawie ustalenia kwoty bazowej na 2023 r w załączniku do „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie.”

Nr 100/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023..tab_nr_1.pdf ,.tab_nr_2.pdf.

Nr 99/2023 w sprawie powołania komisji.

Nr_98/2023 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 85/2021 Wójta Gminy Radzanów z dnia 30.12.2021 r  w sprawie planu finansowego dla rachunku z nagrody z konkursu „Rosnąca Odporność”..zal._nr_1.pdf

Nr 97/2023 w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca   2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr  59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom   Ukrainy.zal._nr_1.pdf

Nr 96/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zal._nr_1.pdf

Nr 95/2023  w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy  w Radzanowie

Nr 94/2023 w sprawie wprowadzenie do stosowania dokumentów.

Nr 93/2023 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i sprzęt silnikowy, znajdujące się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Radzanów.

Nr 92/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1pdf ,tab_nr_2.pdf

Nr 91/2023 w sprawie powołania komisji.

Nr 90/2023  w sprawie powołania zespołu do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Radzanów.

Nr 89/2023 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Radzanów na 2024 rok.projekt_uchwały_budżetowej_na_2024.pdf,uzasadnienie.pdf,tab_nr_1.pdf,tab_nr_2..pdf ,tab_nr_3.pdf,tab_nr_4.pdf,tab_nr_5..pdf,/tabela_nr_6.pdf,zal.nr_1.pdf,.zal.nr_2.pdf,zal._nr_3.pdf,.zał_nr_4.pdf,

Nr 88/2023 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034.

Nr_87/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2021 Wójta Gminy Radzanów z dnia 30.12.2021 r w sprawie planu finansowego dla rachunku z nagrody z konkursu „Rosnąca  Odporność”.zal._nr_1.pdf

Nr 86/2023. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy nr_1.pdf

Nr 85/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr  59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom  Ukrainy.zal._nr_1.pdf

Nr 84/2023  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1.pdf,tab_nr_2.pdf,tab_nr_4.pdf,tab_nr_5.pdf

Nr 82/2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Radzanów oraz  przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Nr 81/2023 zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1.pdf,tab_nr_2..pdf,tab_nr_4..pdf,tab_nr_5..pdf

Nr 80/2023 w sprawie  powołania komisji przetargowej.

Nr 79/2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Radzanów.

Nr 78/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1.pdf ,/tab_nr_2.pdf,tab_nr_4.pdf,tab_nr_5.pdf

Nr 77/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom   Ukrainy.zal._nr_1.xlsx

Nr 76/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023 r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.zal._nr_1.xlsx

Nr 75/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023.tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2.pdf ,/tab_nr_4.pdf ,tab_nr_5.pdf

Nr 74/2023  w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Nr 73/2023 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych  w Urzędzie Gminy Radzanów.

Nr 72/2023 w sprawie  wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie w czasie jego nieobecności.

Nr 71/2023 w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie w czasie jego nieobecności.

Nr 70/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1.pdf ,/tab_nr_2.pdf

Nr 69/2023 w sprawie przygotowania i  przeprowadzenia gminnego treningu Akcji kurierskiej realizowanej przez Wójta Gminy Radzanów pod kryptonimem „Radzanów 2023”.

Nr 68/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr  59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom  Ukrainy.

Nr 67/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1.pdf,tab_nr_2.pdf ,/tab_nr_4.pdf ,tab_nr_5.pdf

Nr 66/2023 w sprawie „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radzanowie”

Nr 65/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023tab_nr_1.pdf,tab_nr_2.pdf,tab_nr_4.pdf,tab_nr_5.pdf

Nr 64/2023 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

Nr 63/2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

Nr 62/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie.

Nr 61/2023 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie.

Nr 60/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2..pdf

Nr 59/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr   59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom  Ukrainy.zal._nr_1.pdf

Nr 58/2023 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023.tab_nr_1.pdf,tab_nr_2.pdf,tab_nr_4.pdf ,tab_nr_5.pdf

Nr 57/2023 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie.

Nr 56/2023 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie.

Nr 55/2023  w sprawie  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023.tab_nr_1.pdf, tab_nr_2.pdf ,tab_nr_4.pdf, tab_nr_5.pdf

Nr 54/2023 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Radzanowie.

Nr 53/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr   59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom  Ukrainy.zal._nr_1.pdf

Nr 52/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2023-2033

Nr 51/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów  na rok 2023 tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2.pdf

Nr 50/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej  Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie.

Nr 49/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Czarnocinie.

Nr 48/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr  47/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023.tab_nr_1.pdf,tab_nr_2.pdf,tab_nr_4.pdf,tab_nr_5.pdf

Nr 46/2023 w sprawie przymusowego doprowadzenia w celu dopełnienia obowiązku z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Nr 45/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023tab_nr_1.pdf.,tab_nr_2.pdf

Nr  44/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca  2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr  59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom  Ukrainy.zal._nr_1.xlsx

Nr 43/2023w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Nr 42/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych” służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

Nr 41/2023 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Radzanów za rok 2022.raport.pdf

Nr 40/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1.pdf, tab_nr_2.pdf

Nr 39/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 38/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr  12 9117 0000 0300 4532 2000 0350 środków z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 na realizację wypłat dodatków .zal._nr_1.xlsx

Nr 37/2023 w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 marca 2023r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr   59 9117 0000 4532 2000 0280 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.zal._nr_1.xlsx

Nr 36/2023 w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

Nr 35/2023 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Radzanów za 2022 rok.bilans_budzetu.pdf,bilans_jednostkowy.pdf,rachunek zysków i strat.pdf,informacja_dodatkowa.pdf,zestawienie zmian w funduszu.pdf,

Nr 34/2023 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023.tab_nr_1.pdf ,tab_nr_2.pdf,tab_nr_4.pdf,tab_nr_5.pdf,

Nr 33/2023 zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań.zal_nr_3 dotacje_rządowe.doc

Nr 32/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1.pdf,tab_nr_2.pdf ,tab_nr_4.pdf ,tab_nr_5.pdf

Nr 31/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023 tab_nr_1..pdf ,tab_nr_2.pdf

Nr 30/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Nr 29/2023 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności.

Nr 28/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nr_27/2022 w sprawie  przedstawienia za 2022 rok sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu  Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego   Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.  sprawozdanie.pdf, sprawozdanie SP ZOZ.pdf,sprawozdanie gbp.pdf, mienie_komunalne.pdf

Nr 26/2023 w  sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2023  roku.

Nr_25/2023 w sprawie przekazania informacji  z wykonania planów finansowych do rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z wykonania planów finansowych  do rachunków środków z funduszu Pomocy Ukrainie  za 2022 rok informacja.docx

Nr 24/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2021 Wójta Gminy Radzanów z dnia 30.12.2021 r  w sprawie planu finansowego dla rachunku z nagrody z konkursu „Rosnąca Odporność”.zal._nr_1.pdf

Nr 23/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 12 9117 0000 0300 4532 2000 0350 z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizacji wypłat dodatków.zal._nr_1.pdf

Nr 22/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku nr 62 9117 0000 0300 4532 2000 0420 środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. zal._nr_1.pdf

Nr 21/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.  zal._nr_1.pdf

Nr 20/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 19/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 18/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Nr 17/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 16.2023 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika proporcji  sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania  naliczonego podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy  w Radzanowie i jej jednostkach budżetowych za 2022r. i  w 2023r.zal_1.pdf ,zal_2.pdf ,zal_nr_3a-3d.pdf,zal_nr_4a-4d.pdf, zal_5.xlsx

Nr 15/2023 w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Radzanów.

Nr 14/2023  w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 13/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Nr 12/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności  kształcenia w 2023 roku  w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów

Nr 11/2023  w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Nr 10/2023 w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań    publicznych  Gminy  Radzanów  w  2023  roku.

Nr 9/2023.doc w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Radzanów do wykonywania określonych spraw Gminy Radzanów w imieniu Wójta Gminy Radzanów

Nr 8/2023  w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radzanów.

Nr 7/2023

Nr  6/2023 w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2023 rok.zal_nr_1..pdf, zal_nr_2.pdf,zal_nr_3.pdf

Nr 5/2023 w sprawie: określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Radzanów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Nr 4/2023 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023. tab_nr_2 .pdf

Nr 3/2023 w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego   i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów

Nr 2/2023 w sprawie ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego   i postępowania uzupełniającego, w tym terminu  składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do I klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów

Nr 1/2023 w sprawie   zmian w budżecie Gminy Radzanów na rok 2023. tab_nr_1.pdf, tab_nr_2.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-05-23 09:55:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-24 09:45:13
  • Liczba odsłon: 863
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408741]

przewiń do góry