INFORMACJA  _o_wynikach.pdf

 

 

Radzanów 12.12.2022 r.

Znak sprawy: CGR.272.4.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup skanera, dysków oraz systemu operacyjnego do serwerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.0l .O0-00-0001/21-00.

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radzanów

Radzanów 92A

26-807 Radzanów

tel. 48 6136362

e-mail: sekretarz@radzanow.pl

 

Rozdział II.TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. l 129 ze zm.) - wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurami określonymi w wytycznych w zakresie kwali?kowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

30200000-1  Urządzenia komputerowe

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup skanera, dysków oraz systemu operacyjnego do serwerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.0l.00-00-0001/21-00.

Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego z podziałem na części:

- część 1 zamówienia: Zakup i dostawa dysków serwerowych

- część 2 zamówienia:  Zakup i dostawa  systemu operacyjnego do serwerów

- część 3 zamówienia:  Zakup i dostawa skanera  

2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawiera Wzór umowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z trzech części zamówienia. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert dla każdej  części z osobna.

 

Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się:

- dla części 1 obejmującej zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania: do 29.12.2022 r.

- część 2 zamówienia:  Zakup i dostawa dysków serwerowych: do 29.12.2022 r.

- część 3 zamówienia:  Zakup i dostawa  systemu operacyjnego do serwerów: do 29.12.2022 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

-  posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

-  dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-  znajdujący  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający oceni spełnianie Warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego, wg kryteriów: spełnia - nie spełnia.

Rozdział VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:

1.  Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu bene?cjenta lub osobami wykonującymi w imieniu bene?cjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Oferta Wykonawca jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia - załącznik nr 5.

Rozdział VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4;

2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 5.

3. Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy).

 

Rozdział IX. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

Magdalena Leśnowolska tel. 48 613 63 62 wew. 21, e-mail: sekretarz@radzanow.pl

Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
 3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego - Formularz oferty - załącznik nr 3.
 4. Formularz ofertowy oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
 6. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego należy dołączyć do oferty. W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników.
 9. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących Wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
 10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; dokumenty dot. spełniania warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
 11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozdział XI. OPI SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca winien w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN, podatek VAT i łączną cenę brutto /z VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w zapisie liczbowymi słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdej części zamówienia.
 2. Cena ofertowa winna być obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się na przedmiot zapytania.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Dlatego cena musi obejmować wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dostawę.

Rozdział XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:

Cena - 100 %,

 1. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z  badanych ofert/cena brutto oferty badanej x 100 pkt .
 2. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.
 3. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.

 

Rozdział XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty można złożyć osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów lub przez platformę bazy konkurencyjności.
 2. Termin składania ofert upływa: 19.12.2022 r. do godz. 9:00
 3. Oferty złożone po terminie bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Rozdział XIV. ZAWARCI E UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz do Wykonawcy, którego oferta została wybrana informacje o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta według projektu umowy stanowi załącznik nr 2.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Rozdział XV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROGRAMIE POLSKA CYFROWA 2014-2020 (PO PC 2014-2020)

Ze względu na to, że to Minister Funduszy i Polityki Regionalnej -jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 - określa: jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu będą przetwarzane w związku z realizacją Programu, pełni on role administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020 w rozumieniu RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ?zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str, l).],

Przy czym jest on administratorem zarówno wobec danych osobowych, które samodzielnie pozyskał, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu (tj. przez innych administratorów, którzy w tym przypadku pełnią dodatkowo funkcję podmiotów przetwarzających dane osobowe [Podmiotami przetwarzającymi są: Instytucja Pośrednicząca POPC 2014- 2020, bene?cjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizacje POPC 2014-2020, którym Minister (lub inny upoważniony podmiot) powierzył przetwarzanie danych osobowych W ramach POPC 2014-2020]). Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest także administratorem danych osobowych, które przetwarza jako beneficjent projektów współ?nansowanych ze środków POPC 2014-2020. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest również administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym przez niego Centralnym Systemem Teleinformatycznym  wspierającym realizację POPC 2014-2020.

I .  Cele przetwarzania danych osobowych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:

l. udzielania wsparcia bene?cjentom ubiegającym się o do?nansowanie i realizującym projekty,

2. potwierdzania kwali?kowalności wydatków,

3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,

4. raportowania o nieprawidłowościach,

5. ewaluacji,

6. monitoringu,

7. kontroli,

8. audytu,

9. sprawozdawczości oraz

10. działań informacyjno-promocyjnych.

II.  Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w  zakresie polityki spójności ?nansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa europejskiego:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między bene?cjentami a instytucjami zarządzającymi, certy?kującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:

 1. konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,
 2. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publiczną powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. l lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,
 3. uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) -podstawa ta ma zastosowanie m.in, do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.

W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przetwarzane są dane szczególnej kategorii (dane o niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO).

III. Rodzaje przetwarzanych danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in:

 1. pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC 2014-2020,
 2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
 3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań intonacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-2020,
 4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do do?nansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o do?nansowanie projektów,
 5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwali?kowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

 1. dane identy?kacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr PESEL/NIP/REGON,
 2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
 3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 4. dane o charakterze ?nansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego), kwotę wynagrodzenia,
 5. dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych do których realizacji zobowiązane są państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, intonacje o niepełnosprawności.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, bene?cjentów i partnerów.

W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne, Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany W art, 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca POPC, a także ekspert, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
 2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020, o podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

VI. Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić' się do Ministra z pytanie m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację;
 2. prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. l7i 18 RODO. Zadanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa lit 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu;
 3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a ROD0). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem;
 5. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust, 1 lit b RODO);
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. l lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII.  Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VIII. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Inspektor Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W  przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest możliwy:

pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl

Rozdział XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie: https//bazakonkurencyjnosci_funduszeeuropejskie.gov.pl

 

ROZDZIAŁ XVII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Opis przedmiotu zamówienia część I, II i III - załącznik nr 1,
 2. Wzór umowy - załącznik nr 2,
 3. Formularz oferty - załącznik nr 3,
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4,
 5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 5,

 

ZATWIERDZAM

zapytanie ofertowe zraz załącznikami

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-12 15:33:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-22 11:04:27
 • Liczba odsłon: 775
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408760]

przewiń do góry