Radzanów, dnia 1.07.2019r.

Znak: FIN.271.1.1.2019


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Radzanów w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 1.07.2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości 30  000 euro na: na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego   w wysokości 550.000 zł. (słownie: Pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Radzanów  w związku z realizacją  zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów etap II”

 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów”

-  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin”

-  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki” ,

 

informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach, ul. Szkolna 6 , 26-800 Białobrzegi

1.    Zestawienie złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

1

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach, ul. Szkolna 6 , 26-800 Białobrzegi

48.284,48

2

 

 

 

 

 

 

2.      Uzasadnienie

 

Wybrana oferta nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu i zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert, co było jedynym kryterium wyboru ofert.

 

Otrzymują:

1.      Bank Spółdzielczy w Białobrzegach, ul. Szkolna 6 , 26-800 Białobrzegi

2.      a/a

 

Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński
Radzanów 24.06.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Radzanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego   w wysokości 550.000 zł. (słownie: Pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów   oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Radzanów   w związku z realizacją   zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów etap II”

  - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów”

-   „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin”

-   „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki”.

 

Zamawiający:
Gmina Radzanów reprezentowana przez
Wójta Gminy   - Sławomira Kruślińskiego
26-807 Radzanów
tel. 48 613-63-62  
Podstawa prawna

Zgodnie z   art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto zatwierdzonym Zarządzeniem nr 29A/2014 Wójta Gminy Radzanów z dnia                    29 maja 2014 r.  

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Radzanów                     w kwocie 550 000,00 PLN ( pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)   z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów   oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Radzanów   w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów etap II”,   „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów”,   „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki”.

 

     

Warunki spłaty kredytu:

Okres kredytowania na lata : 2019-2025.
Kredyt zostanie spłacony w ratach począwszy od dnia   marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Spłaty rat kapitałowych dokonywane będą w terminach do:

31.03.2021 r. -   27.5000,00 zł
30.06.2021 r. –   27 500,00 zł,
30.09.2021 r. –   27.500,00 zł,
31.12.2021 r. –   27.500,00 zł,

31.03.2022 r. -   27.5000,00 zł
30.06.2022 r. –   27 500,00 zł,
30.09.2022 r. –   27.500,00 zł,
31.12.2022 r. – 27.500,00 zł,

31.03.2023 r. -   27.5000,00 zł
30.06.2023 r. –   27 500,00 zł,
30.09.2023 r. –   27.500,00 zł,
31.12.2023 r. – 27.500,00 zł,

31.03.2024 r. -   27.5000,00 zł
30.06.2024 r. –   27 500,00 zł,
30.09.2024 r. –   27.500,00 zł,
31.12.2024 r. – 27.500,00 zł,

31.03.2025 r. -   27.5000,00 zł
30.06.2025 r. –   27 500,00 zł,
30.09.2025 r. –   27.500,00 zł,
31.12.2025 r. – 27.500,00 zł,

 

- Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty (salda kredytu) na dzień 30 każdego miesiąca /luty - 28/.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)       posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej

i złożą stosowne oświadczenie ( Załącznik nr 2 ).

Termin realizacji zamówienia

Uruchomienie kredytu przez Bank nastąpi w ciągu 5 dni od podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu. Za

niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat.

Kryteria oceny ofert

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie nizej przedstawionych kryteriów:

Cena – 100 %

Oferowana cena – maksymalnie 100 pkt.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Przez cenę oferty (Co) dla kredytu należy rozumieć sumę kosztów oprocentowania kredytu, ustaloną wg poniższego wzoru:

Co = WIBOR 3M + Mb

gdzie:    

Co - cena ofertowa

WIBOR 3M- dla celów obliczenia ceny oferty i oceny ofert przyjąć na dzień 21.06.2019 r.
  w wysokości     1,72 %.

Mb - % marży banku z tym że:   Mb - marża banku, która będzie niezmienna w całym okresie kredytowania.

Koszt oprocentowania należy ustalić w oparciu o prognozowany harmonogram   spłat kredytu. Wykonawca przez cały okres trwania umowy nie będzie naliczał dodatkowych opłat – nie dopuszcza się wyszczególnienia w ofercie dodatkowych elementów kosztowych.
W proponowanej marży Bank powinien ująć ewentualne dodatkowe opłaty zwyczajowo naliczane przez Bank.

Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę na podstawie określenia przez niego cen jednostkowych brutto ( podanych do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi ).

Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Do formuły naliczenia odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku.


Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika.

 

Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę "Formularzu ofertowym" - Zał. Nr 1.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:
a) formularz ofertowy wraz z harmonogramem wg załączonego wzoru, stanowiący zał. nr 1,
b) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe /j.t. Dz. U. z 2018 r.     poz. 2187 /. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

c) wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. Nr 2


Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Radzanowie. Ofertę należy złożyć      w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem " kredyt długoterminowy ", w terminie do dnia      01 lipca 2019 r. do godz.12.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 2019 r. r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy                      w Radzanowie 26- 807 , sala konferencyjna.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów oraz składania wyjaśnień dot. złożonych dokumentów.

Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 5 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Ewentualne zapytania kierować telefonicznie lub e-mailem:
Alicja Sulej Skarbnik Gminy Radzanów, telefon 48 613-63-62 wew. 22, mail skarbnik@radzanow.pl (sprawy związane budżetem, sprawozdaniami, itp.)


Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński

Załączniki:
1.Formularz ofertowy wraz z harmonogramem. 
załącznik nr 1.docx

      Załącznik  nr 2.docx

2. Uchwała Rady Gminy Radzanów Nr IV/16/2019 z dnia 24 maja 2019 r.   w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. pobierz.pdf

3. Uchwała Nr Ra.224.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Radzanów. pobierz.pdf

Pozostałe informacje: na stronie internetowej zamawiającego: https://ugradzanow.bip.org.pl/


Adresat: Urząd   Gminy Radzanów, 26-807 Radzanów 92A

     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-24 08:39:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-02 14:21:51
  • Liczba odsłon: 1097
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408832]

przewiń do góry