Radzanów, dn. 19.03.2015 r.

 

BRG – 7662.1.10.15

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr BRG-7662/1/2010 z dnia 18.10.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu - budowa fermy drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do prawidłowego funkcjonowania, na działkach nr ewid. 134, 135, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 położonych w miejscowości Młodynie Dolne, gmina Radzanów, powiat białobrzeski

dla inwestora: GALION GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU Sp. z o.o. ul. Malenicka 81, 26 – 600 Radom, sprostowanie dotyczyć będzie uzupełnienia powyższej decyzji o dodanie

w podstawie prawnej §3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), która była przedmiotem badania w trakcie postępowania, ponieważ ujęta była w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ale przez pomyłkę inwestora nie była ujęta we wniosku inwestora.

 

1.  Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora -  GALION GRUPA

     PRODUCENTÓW DROBIU Sp. z o.o. ul. Malenicka 81, 26 – 600 Radom

2.  zawiadamiam o:

   - możliwości zapoznania się z wnioskiem  oraz pozostałą dokumentacją sprawy,

   - możliwość składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie

     planowanego przedsięwzięcia,

  - dane w powyższej sprawie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie, tj. stronie

     internetowej Urzędu Gminy w Radzanowie oraz w siedzibie Urzędu.

  - z wnioskiem i dokumentacją w/w przedsięwzięcia można zapoznać się  w Urzędzie Gminy

     Radzanów w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do

     publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 10 KPA przysługuje stronom branie czynnego udziału w postępowaniu, po tym terminie zostanie wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki i ujęciu w podstawie prawnej §3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-20 11:55:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-20 11:55:23
  • Liczba odsłon: 930
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408757]

przewiń do góry