WÓJT GMINY RADZANÓW

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

działki o nr ew. 198 o pow. 8500m2 (grunty orne RV)położonej w obrębie  0017 Żydy gmina Radzanów,

dla nieruchomości prowadzona jest  KW  RA 2G/00015135/4

Cena wywoławcza  49.000 zł ,  wadium  5.000 zł 

Nieruchomość nie posiada obciążeń  ani zobowiązań.

Obecnie Gmina Radzanów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w/w działkę.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu

 3 lipca 2017r o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie,  Radzanów 92A.

Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.

Zgodnie z art.2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2016r poz.2052 ze zm.) zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych) jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana  do przetargu lub                   w gminie graniczącej z tą gminą.

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

I. Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów, w podanym terminie                           i miejscu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art.6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki.

1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem  powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,

2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w ar. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,

3. co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna   z nieruchomości rolnych wchodzących w skład  prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

4. mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 

II. Informacje dodatkowe:

1.Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

1) pracuje w tym gospodarstwie,

2) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej  w tym gospodarstwie.

2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym                  z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy            w rolnictwie lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada            co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

3. Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy                                     o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż  1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy                o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zmianami), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r w sprawie  kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r poz.109), określono:

1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego,

2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze,

3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których  zakres jest związany z rolnictwem;

4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej,

5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadane kwalifikacji rolniczych.

III. Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem w przetargu, powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art.7 ust.1 w związku z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art.7 ust.5 pkt 2 w związku z art. 5 ust 1 UKUR) poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa –WZÓR 1;

2. w przypadku gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust 5 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) –WZÓR 1A;

3.oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach rolniczych - WZÓR 2 wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego (potwierdzoną za zgodność  z oryginałem kopię dokumentu określonego w   § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r w sprawie kwalifikacji rolniczych    posiadanych przez osoby  wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r poz.109). Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również  odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej.

4.dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu  przepisów o ewidencji ludności.

Wyżej wymienione wzory dokumentów, można pobrać w pokoju nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy                   w Radzanowie lub ze strony internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl

Rolnicy indywidualni zainteresowani przetargiem, powinni złożyć w sekretariacie – pokój nr 17 Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A w terminie do 27 czerwca 2017r do godz. 14.00 podanie                           o zakup działki będącej przedmiotem przetargu oraz  aktualnie wystawione nie później niż na 3 m-ce przed datą przetargu, wymagane ORYGINAŁY dokumentów opisanych   w niniejszym ogłoszeniu.

5. Ponadto wraz z podaniem należy złożyć OŚWIADCZENIE następującej treści:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości położonej                    w obrębie Żydy,  składającej się z działki nr  198 o pow.8500 m2 ustalonego na dzień 3 lipca 2017r.

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona                   w dniu 28 czerwca 2017r do godz.14.00 na tablicy ogłoszeń (parter) Urzędu Gminy                                             w Radzanowie, Radzanów 92A 26-807 Radzanów.

Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny, który w wyznaczonym terminie, miejscu i formie  wniósł wadium, stawił się na przetarg ustny(licytacja) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu                                  i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej                         w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 27 czerwca 2017r na rachunek bankowy Gminy Radzanów w Banku Spółdzielczym Oddział w Radzanowie  nr                                       82 9117 0000 0300 4532 2000 0060.

Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 27 czerwca 2017r na koncie Gminy Radzanów. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Żydy”.

Przed otwarciem przetargu w dniu 3 lipca 2017 roku do godz.9.50 należy przedłożyć komisji przetargowej:

-dowód wpłaty wadium

-dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu oraz promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości , w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega się możliwość odstąpienia od zwarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój nr 12).

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 1 czerwca 2017 roku                      do 3 lipca 2017 roku . Szczegółowe informacje można uzyskać po nr tel (48) 613 63 62 wew.32  lub  w godzinach pracy Urzędu Gminy , pokój nr 12.

 

Druki do pobrania:  

podanie. docx

WZÓR 1.doc

WZÓR 1a.doc

WZÓR 2.doc

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-01 06:55:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-01 06:55:13
  • Liczba odsłon: 996
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1408853]

przewiń do góry